ZAVRŠETKOM LIKVIDACIJE OSTVARUJE SE ISKLJUČIVO DIVIDENDA

DividendZAVRŠETKOM LIKVIDACIONOG POSTUPKA, ČLAN DRUŠTVA OSTVARUJE DIVIDENDU, A NE KAPITALNI DOBITAK, ODNOSNO KAPITALNI GUBITAK

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, nakon okončanja postupka likvidacije nad društvom, član tog društva može ostvariti isključivo dividendu (kao pozitivnu razliku likvidacionog ostatka koji mu je raspodeljen i vrednosti kapitala koji je uložio), a ne kapitalni dobitak, odnosno kapitalni gubitak. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-340/2015-04 od 26.6.2015. godine)
U skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, propisano je da se likvidacioni ostatak, odnosno višak deobne mase u novcu, odnosno nenovčanoj imovini, iznad vrednosti uloženog kapitala koji se raspodeljuje članovima privrednog društva nad kojim je okončan postupak likvidacije, odnosno zaključen postupak stečaja, smatra dividendom.
Saglasno navedenom, nema osnova da obveznik, kao jedan od članova nerezidentnog društva, nakon okončanja postupka likvidacije nad tim društvom ostvari kapitalni gubitak, imajući u vidu da u konkretnom slučaju nije izvršena prodaja, odnosno drugi prenos uz naknadu imovine iz člana 27. stav 1. Zakona (konkretno, udela u kapitalu nerezidentnog društva), već je okončan postupak likvidacije po osnovu kojeg obveznik, u skladu sa Zakonom, može ostvariti (samo) dividendu ukoliko je ispunjen uslov propisan članom 35. stav 1. tog zakona.“
„U smislu člana 27. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: Zakon), kapitalni dobitak ostvaruje se prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu imovine navedene u stavu 1. tog člana, i to: nepokretnosti koja je korišćena kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti; prava industrijske svojine; udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, koje u skladu MRS, odnosno MSFI predstavljaju dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne smouprave ili Narodna banka Srbije; investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi.
Prema članu 27. st. 3. i 4. Zakona, kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine i njene nabavne cene, utvrđene prema odredbama ovog zakona, a ako je ta razlika negativna, u pitanju je kapitalni gubitak.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović