ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

ZAKON

O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 – dr. zakoni)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari, uslovi izgradnje, održavanja i rada autobuskih stanica i autobuskih stajališta i drugi uslovi u pogledu organizacije i obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1) „javni prevoz“ jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu;

2) „linijski prevoz“ jeste javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji po redu vožnje;

3) „linija“ jeste određeni prevozni put od početne do krajnje stanice, odnosno stajališta sa jednim ili više polazaka, odnosno povrataka;

4) „vanlinijski prevoz“ jeste javni prevoz za koji se uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;

5) „auto-taksi prevoz“ jeste vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putničkim automobilom koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

6) „prevoz za sopstvene potrebe“ jeste prevoz koji obavljaju privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje delatnosti;

7) „autobuska stanica“ jeste objekat u kome se vrši prihvat i otpremanje autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

8) „autobusko stajalište“ jeste uređen prostor pored kolovoza, odnosno označeni prostor na kolovozu na kojima se zaustavljaju autobusi radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prtljaga;

9) „putni nalog“ jeste akt na osnovu kojeg vozilo može da obavlja prevoz u drumskom saobraćaju;

10) „prevoznik“ jeste privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koje obavlja delatnost javnog prevoza;

11) „red vožnje“ jeste akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji;

12) „putnik“ jeste lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz;

13) (brisana)

14) „lokalni prevoz“ jeste prevoz koji se obavlja na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika;

15) „BIS prevoz“ jeste obavljanje međumesnog prevoza sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje na celoj liniji;

16) „kabotaža“ jeste prevoz putnika ili stvari između naseljenih mesta na teritoriji Republike Srbije koji obavlja domaći prevoznik ili prevoznik koji ima sedište, odnosno poslovno sedište na teritoriji Republike Crne Gore, u obavljanju međurepubličkog prevoza;

16a) „trasa“ je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika ili stvari od mesta polaska putnika, odnosno utovara stvari, do krajnjeg mesta odredišta putnika, odnosno krajnjeg mesta istovara stvari;

16b) „daljinar“ je akt kojim se utvrđuje udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa između autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta na određenoj relaciji;

16v) „taksi tarifa“ je ukupna cena auto-taksi prevoza koju čini zbir pojedinačnih cena, i to cena: za start, po jednom pređenom kilometru, po vremenu čekanja, po dolasku na adresu po pozivu i po komadu prtljaga koji se prevozi, pri čemu se putnici moraju obavestiti pre ulaska u taksi vozilo ukoliko se vrši naplata prevoza prtljaga, koja se određuje u zavisnosti od doba dana ili noći, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili praznik) i područja na kome se vožnja obavlja (teritorija jedne ili više opština ili gradova) i koja je učitana u merni instrument;

17) „taksimetar“ jeste merni instrument koji stalno, za vreme vožnje ili stajanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje.

Član 3

Prevoz u drumskom saobraćaju obavlja se vozilima koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste vozila.

Vozila kojima se obavlja javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe moraju se redovno održavati i kontrolisati radi obezbeđivanja njihove stalne tehničke ispravnosti i bezbednog korišćenja u saobraćaju.

Vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju moraju biti registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Zabranjeno je, za vreme trajanja isključenja, koristiti vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja.

Član 4

U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz, putničkog automobila u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe i putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, mora se nalaziti putni nalog za vozilo popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

Član 5

Autobus kojim se obavlja prevoz putnika u drumskom saobraćaju, osim autobusa kojim se obavlja gradsko-prigradski prevoz putnika, mora imati na bočnim stranama ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Teretno motorno vozilo kojim se obavlja prevoz stvari u drumskom saobraćaju mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine vozila, ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Putnički automobil u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe, putnički automobil privrednog subjekta kojim se obavlja prevoz, vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače i putnički automobil kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, na bočnim stranama ne mora imati ispisano poslovno ime, odnosno firmu, niti njegov znak.

Na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, ne može biti stavljeno poslovno ime, odnosno firma, niti se mogu stavljati drugi natpisi.

U vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, ne može se nalaziti taksimetar.

Na bočnim stranama autobusa, odnosno na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog motornog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz st. 1. i 2. ovog člana.

Poslovno ime, odnosno firma, moraju biti na vozilu ispisani slovima visine najmanje 5 cm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila.

Primalac lizinga i zakupac vozila smatra se vlasnikom vozila u smislu prava i obaveza iz st. 1, 2, 3, 4, 6. i 7. ovog člana.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović