SEKUNDARNE SIROVINE I USLUGE POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA

sekundarne sirovinePravilnikom o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatnu vrednost utvrđeno je šta se smatra sekundarnim sirovinama i koje su usluge usko povezane sa sekundarnim sirovinama.

Prema pravilniku sekundarnim sirovinama se smatraju:

 1. otpaci i ostaci od gvožđa i čelika, bakra, nikla, aluminijuma, olova, cinka, kalaja, volframa, molibdena, magnezijuma, kobalta, bizmuta, kadmijuma, titanijuma, cirkonijuma, antimona i mangana;
 2. zgura, uključujući i granulisanu, kovarina i ostali otpaci pri proizvodnji gvožđa i čelika;
 3. zgura, pepo i ostaci koji sadrže metale, arsen ili jedinjenja metala i arsena, koji nastaju pri proizvodnji gvožđa i čelika;
 4. granule i prah pri proizvodnji gvožđa i čelika;
 5. otpaci i ostaci od plemenitih metala, metala platiranih plemenitim metalom i ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale;
 6. otpaci i ostaci hartije ili kartona za ponovnu preradu;
 7. stakleni krš i ostali otpaci od stakla;
 8. otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa;
 9. otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume), prah i granule dobijene od tih proizvoda;
 10. otpaci od tekstila, kože, imitacija kože i krzna.

Usluge koje su povezane sa sekundarni sirovinama su sakupljanje otpada, tretman i odlaganje otpada i ponovna upotreba materijala.

Sakupljanje otpada obuhvata sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada.

Tretman i odlaganje otpada obuhvata tretman otpada pre odlaganja, ukoliko se radi o rganskom otpadu, otrovnom otpadu i slično, nakon toga se odlaže otpad.

Ponovna upotreba materijala obuhvata preradu otpada fizičkim ili hemijskim procesom transformacije. Takođe obuhvata i separaciju i razvrstavanje materijala koji se mogu ponovo upotrebiti iz tokova neopasnog otpada i separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke itd.

Fizički i hemijski procesi transformacije su:

 1. mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobile, mašine za pranje veša, bicikla i slično;
 2. mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao na primer železničkih vagona;
 3. sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila;
 4. druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje;
 5. regenerisanje gume, kao što su korišćene gume za proizvodnju sekundarnih sirovina;
 6. sortiranje i peletiranje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina;
 7. prerada otpada od plastike ili gume u granule;
 8. drobljenje, čišćenje, sortiranje stakla;
 9. drobljenje, čišćenje i sortiranje drugih vrsta otpada, kao što je građevinski otpada za dobijanje sekundarnih sirovina;
 10. prerada upotrebljenog jestivog ulja i masti radi dobijanja sekundarnih sirovina;

prerada ostalih otpadaka od hrane, pica, duvana

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović