2

PRENOS ZALIHA ROBE U POSTUPKU LIKVIDACIJE BEZ PDV-A

trgovina na maloPRENOS ZALIHA ROBE U POSTUPKU LIKVIDACIJE BEZ OBVEZE OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV-A, DRUGOM OBVEZNIKU PDV-A
Kada obveznik PDV – prenosilac imovine, koji obavlja delatnost trgovine na malo, u toku trajanja postupka likvidacije, bez naknade, izvrši prenos celokupnih zaliha robe, što znači da mu je u momentu prenosa onemogućeno da obavlja tu delatnost, PDV se ne obračunava i ne plaća, pod uslovom da obveznik PDV – sticalac imovine produžava da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac imovine.
„Prenos celokupne ili dela imovine od strane obveznika PDV – prenosioca imovine privrednom društvu sticaocu, bez naknade, nije predmet oporezivanja PDV, pod uslovima: da je društvo sticalac obveznik PDV ili da je tim prenosom postalo obveznik PDV, kao i da društvo sticalac produžava da obavlja istu delatnost koju je obavljalo društvo prenosilac imovine. Delom imovine smatra se poslovna celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti od strane sticaoca, a čijim je prenosom u momentu prenosa onemogućeno prenosiocu da obavlja tu delatnost. Kod prenosa dela imovine besteretnim davanjem, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen nezavisno od toga da li se imovina ili njen deo prenosi u redovnom prometu ili u postupku likvidacije, odnosno stečaja poreskog obveznika. S tim u vezi, kada obveznik PDV – prenosilac imovine, koji obavlja delatnost trgovine na malo, u toku trajanja postupka likvidacije, bez naknade, izvrši prenos celokupnih zaliha robe, što znači da mu je u momentu prenosa onemogućeno da obavlja tu delatnost, PDV se ne obračunava i ne plaća, pod uslovom da obveznik PDV – sticalac imovine produžava da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac imovine.” (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00625/2013-04 od 28.7.2015. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.