• Home
  • Blog
  • Racunovodstvo

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE AKCIZNE DOZVOLE, NAČINU I KONTROLI OTPREMANJA I DOPREMANJA PROIZVODA U AKCIZNO SKLADIŠTE I O VOĐENJU EVIDENCIJE U AKCIZNOM SKLADIŠTU

(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 99/2012, 64/2013 i 67/2015)

 Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrola otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencije u akciznom skladištu.

  1. Dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole i vođenje evidencije o akciznim dozvolama

1.1. Dobijanje akcizne dozvole

Član 2

Akcizna dozvola dobija se na osnovu zahteva proizvođača akciznih proizvoda (u daljem tekstu: proizvođač), koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo).

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv i mesto sedišta, pretežna delatnost, poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva (u daljem tekstu: PIB) i adresa mesta gde se obavlja proizvodnja akciznog proizvoda;

2) (brisana)

3) vrsta akciznog proizvoda koji će se proizvoditi, odnosno smeštati u akcizno skladište, a za derivate nafte i tarifna oznaka nomenklature CT (u daljem tekstu: tarifna oznaka);

4) ostvarena količina proizvedenih akciznih proizvoda u protekloj kalendarskoj godini;

5) planirane količine godišnje proizvodnje akciznog proizvoda;

6) broj skladišta za proizvodnju, odnosno smeštaj akciznih proizvoda za koje traži akciznu dozvolu;

7) mesto, adresa i oznaka skladišta iz tačke 6) ovog stava;

7a) (brisana)

8) o vlasništvu nad prostorom, a ako je prostor zakupljen, podatke o zakupodavcu, uslovima korišćenja zakupa (zabrana pristupa zakupodavca, izdvojenost zakupljenog prostora od ostalih prostora koje koristi zakupodavac i dr.);

9) bliži opis akciznog skladišta u koje će se proizvoditi, odnosno otpremati proizvodi pod odloženim režimom obračunavanja i plaćanja akcize (površina, odnosno zapremina, broj prostorija, otvoren, zatvoren, način obezbeđenja i označavanja prostora i sl.);

10) količina uskladištenih proizvoda na zalihama u prostoru, osim u proizvodnom pogonu, za koji se traži status akciznog skladišta, ako u momentu podnošenja zahteva ima uskladištene proizvode;

11) o prosečnom mesečnom rashodu koji nastaje u manipulaciji sa proizvodima u skladištu, osim u proizvodnom pogonu u prethodnoj godini;

12) opis rada sistema računovodstva, a posebno način evidentiranja stanja i kretanja proizvoda, vrsta i opis potrebne dokumentacije;

13) izjava da li ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka koji se odnose na kretanje proizvoda;

14) način otpremanja akciznih proizvoda (npr. vrsta prevoznog sredstva, sopstvena ili tuđa prevozna sredstva, u cisternama, cevovodom i dr.) iz proizvodnog pogona u akcizno skladište, odnosno iz jednog u drugo akcizno skladište i opis prateće dokumentacije;

15) broj i datum rešenja nadležnog organa o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i drugih propisanih uslova koji moraju da budu ispunjeni za obavljanje delatnosti u skladištu, ako je propisima o ispunjenosti tih uslova predviđeno donošenje rešenja za proizvode na koje se plaća akciza;

16) o mernim uređajima koji se koriste prilikom skladištenja, odnosno otpremanja derivata nafte.

Uz zahtev za dobijanje akcizne dozvole (u daljem tekstu: zahtev) proizvođač dostavlja dokaz:

1) da je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje akciznih proizvoda;

2) da protiv njega nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti do dana podnošenja zahteva;

3) da odgovorno lice u preduzeću, odnosno preduzetnik, nije pod istragom, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo;

4) o upisu u Registar proizvođača alkoholnih pića kod Poreske uprave – Centrale – za proizvođače alkoholnih pića;

5) o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod – Uprave za duvan – za proizvođače duvanskih proizvoda;

6) o vlasništvu nad prostorom, ako je proizvođač vlasnik;

7) ugovor o zakupu prostora, ako je proizvođač zakupac;

8) odobrenje od strane organa nadležnog za mere za korišćenje mernog uređaja iz stava 2. tačka 16) ovog člana;

9) (brisana)

10) o izvršenom popisu akciznih proizvoda iz stava 2. tačka 10) ovog člana.

11) (brisana)

Dokaz iz stava 3. tačka 3) ovog člana ne može biti stariji od 15 dana u odnosu na datum podnošenja zahteva iz stava 2. ovog člana.

Oznaka iz stava 2. tačka 7) ovog člana mora da bude istaknuta na čvrstoj podlozi iznad ili pored ulaza u skladište, osim u akcizno skladište – proizvodni pogon, za koje se traži akcizna dozvola i da sadrži posebno numeričko ili slovno obeležje koje se odnosi samo na to skladište.

Član 3

Akciznu dozvolu može da dobije proizvođač pod uslovom da:

1) je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje akciznih proizvoda;

2) je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan – za proizvođače duvanskih proizvoda;

3) je upisan u Registar proizvođača alkoholnih pića kod Poreske uprave – Centrale – za proizvođače alkoholnih pića;

4) raspolaže prostorom koji ispunjava prostorno-tehničke i druge uslove propisane ovim pravilnikom za akcizna skladišta u kojima se proizvode, odnosno smeštaju proizvodi pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize;

5) je prostor iz tačke 4) ovog stava legalno izgrađen;

6) je obezbedio evidenciju koja omogućava praćenje stanja kretanja akciznih proizvoda po vrsti, količini i vrednosti;

7) protiv njega nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti do dana podnošenja zahteva;

8) odgovorno lice u preduzeću, odnosno preduzetnik, nije pod istragom, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela;

9) ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka koji se odnose na kretanje proizvoda, ako evidenciju o stanju i kretanju akciznih proizvoda vodi elektronskim putem.

Član 4

Akcizna dozvola može da se dobije ako su ispunjeni prostorno-tehnički, ekonomski i drugi uslovi propisani ovim pravilnikom, a koji obezbeđuju praćenje proizvodnje u akciznom skladištu akciznih proizvoda, stanja i kretanja ovih proizvoda, kao i efikasnu kontrolu proizvodnje i otpremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište.

Akciznu dozvolu iz stava 1. ovog člana daje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) donošenjem rešenja, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne organizacione jedinice Poreske uprave prema mestu gde se nalazi skladište, a nakon sprovedenog postupka o utvrđivanju ispunjenosti uslova za davanje akcizne dozvole.

Rešenje o davanju akcizne dozvole izdaje se na dve godine i može se obnoviti.

Rešenje iz stava 3. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) nazivu i adresi imaoca akcizne dozvole, mestu i adresi gde se obavlja proces proizvodnje akciznih proizvoda, PIB-u;

2) adresi i oznaci akciznog skladišta iz člana 2. stav 2. tačka 7) ovog pravilnika i površini, odnosno zapremini akciznog skladišta;

3) vrsti akciznog proizvoda koji se može proizvoditi, odnosno smeštati u akcizno skladište, a za derivate nafte i o tarifnoj oznaci;

4) datumu do kada važi akcizna dozvola ako se izdaje rešenje kojim se akcizna dozvola obnavlja;

5) obavezama imaoca akcizne dozvole u vezi sa kretanjem akciznih proizvoda.

Rešenje iz stava 3. ovog člana izdaje se za svako skladište posebno, osim ako se na istoj lokaciji nalazi više skladišta kada se donosi jedno rešenje za sva skladišta.

Rešenje iz stava 3. ovog člana ne može se prenositi na drugo lice.

Rešenje iz stava 3. ovog člana dostavlja se proizvođaču koji je dobio akciznu dozvolu i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

Proizvođač je dužan da u roku važenja rešenja iz stava 3. ovog člana ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom za izdavanje akcizne dozvole.

1.2. Obnavljanje akcizne dozvole

Član 5

Akcizna dozvola iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika može se obnoviti ako proizvođač ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom za njeno izdavanje.

Akcizna dozvola može se obnoviti ako je proizvođač najkasnije 45 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole podneo zahtev za obnavljanje akcizne dozvole, uz dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova propisanih ovim pravilnikom za njeno izdavanje.

Ako ministar najkasnije u roku važenja postojeće akcizne dozvole ne odluči o zahtevu za obnavljanje akcizne dozvole, proizvođač – imalac akcizne dozvole ima pravo da do donošenja odluke nastavi da otprema i smešta akcizne proizvode u akcizno skladište u skladu sa postojećom dozvolom.

Proizvođač kome je odbijen zahtev za obnavljanje akcizne dozvole dužan je da, na dan prijema odluke o odbijanju zahteva za obnavljanje akcizne dozvole, izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u akciznom skladištu, osim u akciznom skladištu – proizvodnom pogonu i da na zatečene zalihe akciznih proizvoda obračuna i plati akcizu na način i u rokovima propisanim Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 55/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Rešenje o obnavljanju akcizne dozvole iz stava 2. ovog člana dostavlja se proizvođaču kome je obnovljena akcizna dozvola i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović