OTPIS OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČU USLED ZASTARELOSTI OBAVEZE ILI BRISANJA POVERIOCA IZ REGISTRA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

otpis obaveza

U praksi postoje slučajevi kada poverilac ne pokrene sudski spor za naplatu dospelih potraživanja od dužnika, a u međuvremenu je izbrisan iz registra Agencije za privredne registre.
U navedenim slučajevima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja – dalje ZOO), kojim je uređeno pravo poverioca da zahteva ispunjenje obaveze prestanka zastarelosti, koja nastupa kad protekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze.
Vreme potrebno za zastarelost uređeno je čl. 371. do 380. ZOO. Članom 374. ZOO propisan je rok od tri godine za zastarevanje međusobnih potraživanja po osnovu prometa robe i usluga, kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima.
Odluku da se otpišu obaveze od poverilaca usled protoka roka zastarelosti donosi nadležni organ privrednog društva (najčešće na osnovu izveštaja i predloga popisne komisije).
U skladu sa članom 56. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014 – dalje: Pravilnik o Kontnom okviru) pravno lice po osnovu direktnog otpisa obaveze usled zastarevanja, vanparničnog poravnanja, ili po osnovu dopisa poverioca o oprostu duga i sl. u poslovnim knjigama evidentira prihode od smanjenja obaveza odobrenjem računa 677 – Prihodi od smanjenja obaveza, uz zaduženje računa na kome je obaveza iskazana (u ovom slučaju računa 435 – Dobavljači u zemlji).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović