TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM

Benzinska-pumpa

(Ažurirano 3.7.2015. godine)

DERIVATI NAFTE

  TARIFNA OZNAKA NAIMENOVANJE AKCIZA
OLOVNI BENZIN
2181
2710 12 51 00 motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 55,00 din/ l
2710 12 59 00 motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98, ili više
BEZOLOVNI BENZIN
2182
2710 12 41 00 motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 95 50,00 din/ l
2710 12 45 00 motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON)95 ili više, ali manje od 98
2710 12 49 00 motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON)98 ili više
2710 20 90 11 motorni benzin, osim avio benzina, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru
GASNA ULJA
2183
2710 19 43 00 gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi 50,00 din/ l
2710 19 46 00 gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi
2710 19 47 00 gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi
GASNA ULJA
2183
2710 19 48 00 gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi 50,00 din/ l
2710 20 11 00 gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi
2710 20 15 00 gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi
2710 20 17 00 gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi
2710 20 19 00 gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi
KEROZIN
2184
2710 19 21 00 srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore 62,00 din/kg
2710 19 25 00 srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo
TEČNI NAFTNI GAS
2185
2711 12 11 00 tečni propan čistoće ne manje od 99%, za pogonsko gorivo ili za grajanje      40,00 din/ kg
2711 12 19 00 tečni propan čistoće ne manje od 99%, za ostale svrhe
2711 12 91 00 tečni propan čistoće manje od 99%, za preradu u specifičnim procesima
2711 12 93 00 tečni propan čistoće manje od 99%, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 12 91
2711 12 94 00 tečni propan čistoće preko 90%, ali manje od 99%, za ostale svrhe
2711 12 97 00 tečni propan čistoće manje od 99%, za ostale svrhe, ostalo
2711 13 10 00 tečni butan, za preradu u specifičnim procesima
TEČNI NAFTNI GAS
2185
2711 13 30 00 tečni butan za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 13 10 40,00 din/ kg
2711 13 91 00 tečni butan za ostale svrhe, čistoće preko 90%, ali manje od 95%
2711 13 97 00 tečni butan za ostale svrhe, ostalo
2711 14 00 00 tečni etilen, propilen, butilen, i butadien
2711 19 00 00 tečni naftni gas, ostalo
OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJI IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380° C
2189
2710 12 11 00 laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima 62,00 din/ kg
2710 12 15 00 laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 12 11
2710 12 21 00 laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit
2710 12 25 00 laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo
2710 12 90 00 laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja
2710 19 11 00 srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima
2710 19 15 00 srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11
2710 19 29 00 srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo
2710 19 31 00 gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima
2710 19 35 00 gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31
OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJI IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380° C
2189
2710 19 99 00 01 teška ulja, ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja, ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju kraj destilacije do 380°C (uključujući i 380°C) 62,00 din/ kg
2710 20 90 19 ostala laka ulja
2710 20 90 99 01 ulja za podmazivanje, ostala, ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju kraj destilacije do 380°C (uključujući i 380°C)
ADITIVI I EKSTENDERI ZA GASNA ULJA
2193
3811 90 00 00 01 aditivi odnosno ekstenderi za gasna ulja – za niskotemperaturne karakteristike i za mazivost sa antistatikom 50,00 din/ l
3204 19 00 00 01 aditivi odnosno ekstenderi za gasna ulja – boja sa markerom
ADITIVI I EKSTENDERI ZA KEROZIN
2194
3811 90 00 00 02 aditivi odnosno ekstenderi za kerozin – antistatik i antioksidans 62,00 din/ kg
ADITIVI I EKSTENDERI ZA TEČNI NAFTNI GAS
2195
2905 11 00 00 01 aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – za sprečavanje smrzavanja vode u rezervoarima – metanol 40,00 din/ kg
2930 90 99 90 01 aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – odorant – etil merkaptan
3403 99 00 00 01 aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – antikorozivni
BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI
2196
3826 00 10 00 mono-alkil estri masnih kiselinakoji sadrže po zapremini 96/5% ili više estara (FAMAE) 51,97 din/ l
3826 00 90 00 ostalo

DUVANSKE PRERAĐEVINE

  TARIFNA OZNAKA NAIMENOVANJE AKCIZA
CIGARETE IZ UVOZA
2210
2402 20 10 00 cigarete koje sadrže duvan, sa sadržajem karanfilića (55,61 din/paklici + 33% od maloprodajne cene /paklici) x broj paklica*
2402 20 90 00 cigarete koje sadrže duvan, bez sadržaja karanfilića
CIGARE I CIGARILOSI
2240
2402 10 00 00 cigare i cigarilosi koji sadrže duvan 21,90 din/kom
REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU I ŽVAKANJE I BURMUT
2250
2403 11 00 00 80 duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, – duvan za vodene lule, naveden u Napomeni uz tarifni podbroj 1. uz Glavu 24, ostalo 41% od maloprodajne cene/kg *
2403 19 10 00 duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, ostali, u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 500 g
2403 19 90 00 80 duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, ostali, ostalo
2403 99 10 00 duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje
DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SE PRI UPOTREBI GREJU ALI NE SAGOREVAJU – NESAGOREVAJUĆI DUVAN
2290
2403 99 90 00 01 duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, ostali, ostalo,duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (nesagorevajući duvan) Akciza se plaća po kilogramu duvanske smese, a u iznosu do 40% minimalne akcize na 1.000 komada utvrđene za kategoriju prosečne ponederisane maloprdajne cene cigareta
2.400,60 din/kg

* OBRAČUNATA AKCIZA SE POREDI SA ZAKONOM UTVRĐENOM MINIMALNOM AKCIZOM, I AKO JE OBRAČUNATA MANJA OD MINIMALNE PLAĆA SE MINIMALNA AKCIZA

TEČNOSTI ZA PUNJENJE ELEKTRONSKIH CIGARETA

  TARIFNA OZNAKA NAIMENOVANJE AKCIZA
TEČNOSTI ZA PUNJENJE ELEKTRONSKIH CIGARETA
2280
3824 90 92 90 03 hemijski proizvodi ili preparati, pretežno sastavljeni od organskih jedinjenja, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u obliku tečnosti na temperaturi od 200C, ostalo, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta 4,00 din/ml
8543 70 90 90 02 ostale mašine i aparati, ostalo, ostalo, set pripremljen za prodaju na malo koji sadrži tečnosti za punjenje elektronskih cigareta 4,00 din/ml

 

ALKOHOLNA PIĆA

  TARIFNA OZNAKA NAIMENOVANJE AKCIZA
PIVO
2421
2203 00 01 00 pivo dobijeno od slada u sudovima ne preko 10 lit, u bocama 23,04 din/ l
2203 00 09 00 pivo dobijeno od slada u sudovima ne preko 10 lit, ostalo
2203 00 10 00 pivo dobijeno od slada, u sudovima preko 10 lit
2206 00 39 00 01 mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa pivom
2206 00 59 00 02 mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa pivom
2206 00 89 00 02 mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa pivom
NISKOALKOHOLNA PIĆA
2422
2206 00 39 00 02 mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, penušavi 20,35 din/ l
2206 00 59 00 01 mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, u sudovima od 2 l ili manje, nepenušavi
2206 00 89 00 01 mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, u sudovima većim od 2 l, nepenušavi
2208 90 69 00 01 ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 69 00 04 ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima do 2 l, osim iz EU/CH/LI
2208 90 69 00 70 ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
NISKOALKOHOLNA PIĆA
2422
2208 90 78 00 01 ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima većim od 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU 20,35 din/ l
2208 90 78 00 04 ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima većim od 2 l, osim iz EU/CH/LI
2208 90 78 00 70 ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima većim od 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE
2431
2208 20 12 00 Konjak, u sudovima od 2 l ili manje 121,89 din/ l
2208 20 14 00 Armanjak, u sudovima od 2 l ili manje
2208 20 26 00 Grapa, u sudovima od 2 l ili manje
2208 20 27 00 brendi (brandy de Jerez), u sudovima od 2 l ili manje
2208 20 29 00 Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa, u sudovima od 2 l ili manje, ostalo
2208 20 62 00 Konjak, u sudovima većim od 2 l
2208 20 64 00 Armanjak, u sudovima većim od 2 l
2208 20 86 00 Grapa, u sudovima većim od 2 l
2208 20 87 00 brendi (brandy de Jerez), u sudovima većim od 2 l
2208 20 89 00 Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa, u sudovima većim od 2 l, ostalo
2208 50 91 00 klekovača (Geneva) u sudovima do 2 l
2208 50 99 00 klekovača (Geneva) u sudovima preko 2 l
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE
2431
2208 90 33 00 01 šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU 121,89 din/ l
2208 90 33 00 70 šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE
2431
2208 90 33 00 80 šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima do 2 l, osim iz EU 121,89 din/ l
2208 90 38 00 02 šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima preko 2 l, ostalo, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 38 00 71 šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima preko 2 l, ostalo, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 38 00 80 šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima preko 2 l, ostalo, osim iz EU/CH/LI
2208 90 41 00 01 Ouzo, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 41 00 70 Ouzo, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 41 00 80 Ouzo, u sudovima do 2 l, osim iz EU
2208 90 45 00 01 kalvados u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE
2431
2208 90 45 00 70 kalvados u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) 121,89 din/ l
2208 90 45 00 80 kalvados u sudovima do 2 l, osim iz EU
2208 90 48 00 01 ostale rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 48 00 70 ostale rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE
2431
2208 90 48 00 80 ostale rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća u sudovima do 2 l, osim iz EU 121,89 din/ l
2208 90 56 00 01 ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 56 00 03 ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l, osim iz EU/CH/LI
2208 90 56 00 70 ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 71 00 02 Rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća, u sudovima preko 2l, ostalo, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 71 00 71 Rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća, u sudovima preko 2l, ostalo, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 71 00 80 Rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća, u sudovima preko 2l, ostalo, osim iz EU/CH/LI
2208 90 77 00 01 ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE
2431
2208 90 77 00 03 ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l, osim iz EU/CH/LI 121,89 din/ l
2208 90 77 00 70 ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
2432
2208 30 11 00 01 bourbon viski, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU 309,23 din/ l
2208 30 11 00 70 bourbon viski, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 11 00 80 bourbon viski, u sudovima do 2 l, osim iz EU
2208 30 19 00 01 bourbon viski, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 30 19 00 70 bourbon viski, u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 19 00 80 bourbon viski, u sudovima preko 2 l, osim iz EU
2208 30 30 00 01 škotski viski od ječmenog slada, nemešani (single malt whisky), za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 30 30 00 70 škotski viski od ječmenog slada, nemešani (single malt whisky), uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 30 00 80 škotski viski od ječmenog slada, nemešani (single malt whisky), osim iz EU
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
2432
2208 30 41 00 01 škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima ne preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU 309,23 din/ l
2208 30 41 00 70 škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima ne preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 41 00 80 škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima ne preko 2l, osim iz EU
2208 30 49 00 01 škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 30 49 00 70 škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 49 00 80 škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima preko 2l, osim iz EU
2208 30 61 00 01 viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima ne preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
2432
2208 30 61 00 70 viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima ne preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) 309,23 din/ l
2208 30 61 00 80 viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima ne preko 2l, osim iz EU
2208 30 69 00 01 viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 30 69 00 70 viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 69 00 80 viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima preko 2l, osim iz EU
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
2432
2208 30 71 00 01 ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, ne preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU 309,23 din/ l
2208 30 71 00 70 ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, ne preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 71 00 80 ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, ne preko 2l, osim iz EU
2208 30 79 00 01 ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 30 79 00 70 ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 79 00 80 ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, preko 2l, osim iz EU
2208 30 82 00 01 ostali viski, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 30 82 00 70 ostali viski, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 82 00 80 ostali viski, u sudovima do 2 l, osim iz EU
2208 30 88 00 01 ostali viski, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 30 88 00 70 ostali viski, u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 30 88 00 80 ostali viski, u sudovima preko 2 l, osim iz EU
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
2432
2208 40 11 00 rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%), u sudovima do 2 l 309,23 din/ l
2208 40 31 00 Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima do 2 l, ostalo, čija vrednost prelazi € 7,9 po litru čistog alkohola
2208 40 39 00 Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima do 2 l, ostalo, ostalo
2208 40 51 00 rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%), u sudovima preko 2 l
2208 40 91 00 Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima preko 2 l, ostalo, čija vrednost prelazi €2 po litru čistog alkohola
2208 40 99 00 Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima preko 2 l, ostalo, ostalo
2208 90 11 00 01 arak, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
2432
2208 90 11 00 75 arak, u sudovima do 2 l, za uvoza uz NO11F preferencijal (zemlja porekla NO) 309,23 din/ l
2208 90 11 00 80 arak, u sudovima do 2 l, osim iz EU
2208 90 19 00 01 arak, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 19 00 75 arak, u sudovima preko 2 l, za uvoza uz NO11F preferencijal (zemlja porekla NO)
2208 90 19 00 80 arak, u sudovima preko 2 l, osim iz EU
2208 90 54 00 01 tekila, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 54 00 70 tekila, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 54 00 80 tekila, u sudovima do 2 l, osim iz EU
2208 90 56 00 02 ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 56 00 71 ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 56 00 80 ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l, osim iz EU/CH/LI
2208 90 75 00 01 tekila, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 75 00 70 tekila, u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 75 00 80 tekila, u sudovima preko 2 l, osim iz EU
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
2432
2208 90 77 00 02 ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU 309,23 din/ l
2208 90 77 00 71 ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 77 00 80 ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l, osim iz EU/CH/LI
ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA I LIKERI
2441
2208 50 11 00 džin, u sudovima do 2 l 198,19 din/ l
2208 50 19 00 džin, u sudovima preko 2 l
2208 60 11 00 Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom do 45,4% vol, u sudovima do 2 l
2208 60 19 00 Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom do 45,4% vol, u sudovima preko 2 l
2208 60 91 00 Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u sudovima do 2 l
2208 60 99 00 Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u sudovima preko 2 l
ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA I LIKERI
2441
2208 70 10 00 Likeri, uključujući „cordials“ u sudovima do 2 l 198,19 din/ l
2208 70 90 00 Likeri, uključujući „cordials“ u sudovima preko 2 l
2208 90 69 00 02 ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 69 00 05 ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l, osim iz EU/CH/LI
2208 90 69 00 71 ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)
2208 90 78 00 02 ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU
2208 90 78 00 05 ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l, osim iz EU/CH/LI
2208 90 78 00 71 ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA)

KAFA

  TARIFNA OZNAKA NAIMENOVANJE AKCIZA
KAFA NEPRŽENA
2611
0901 11 00 00 Kafa, nepržena, sa kofeinom 83,15 din/kg
0901 12 00 00 Kafa, nepržena, bez kofeina
KAFA PRŽENA
2612
0901 21 00 00 Kafa pržena, sa kofeinom 103,94 din/ kg
0901 22 00 00 Kafa pržena, bez kofeina
LJUSPICE I OPNE OD KAFE
2613
0901 90 10 00 Ostalo, ljuspice i opne od kafe 114,33 din/ kg
EKSTRAKTI, ESENCIJE I KONCENTRATI KAFE
2614
2101 11 00 00 01 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe 155,91 din/ kg
KAFA IZ ČLANA 14 STAV 1. TAČKE 5) DO 8) ZAKONA O AKCIZAMA
2615
0901 90 90 00 Zamene kafe koje sadrže kafu 311,81 din/ kg od neto mase kafe
2101 11 00 00 80 Mešavina ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda
2101 12 92 00 Preparati na bazi ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe
2101 12 98 00 Preparati na bazi kafe
1806 90 70 00 01 Preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe
2202 90 10 00 01 Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe
2202 90 91 00 02 Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe
2202 90 95 00 02 Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe
2202 90 99 00 02 Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe

TABELA 2.

ZAKONSKI OSNOV ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA AKCIZE ŠIFRA
Član 19. stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama 1
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o akcizama 21
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (2) Zakona o akcizama 22
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o akcizama 23
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (4) Zakona o akcizama 24
Član 19. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama 3
Član 19. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama 4
Član 19. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama 10
Član 19. stav 1. tačka 6a) Zakona o akcizama 11
Član 10. stav 1. Zakona o akcizama 12
Član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 13
Član 12. stav 1. tačka 2) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 14

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović