RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 – ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 i 63/2015)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao podračuna sistema konsolidovanog računa trezora Republike (u daljem tekstu: računi za uplatu javnih prihoda) i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

Član 2

Računi za uplatu javnih prihoda propisuju se na osnovu zahteva nadležnog organa, odnosno organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 3

Sredstva za čiju su uplatu propisani računi ovim pravilnikom uplaćuju se u budžet Republike, odnosno lokalne vlasti, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim korisnicima, isključivo preko tih uplatnih računa.

Član 4

Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa za uplatu javnih prihoda (u daljem tekstu: Plan računa) u okviru konsolidovanog računa trezora.

Plan računa odštampan je kao Prilog 1 uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Broj računa za uplatu javnog prihoda sastoji se iz tri dela odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj konsolidovanog računa trezora 840 iz kolone 1 Priloga 1;

2) 0000 + šestocifreni broj računa za uplatu javnih prihoda iz kolone 2 Priloga 1+ trocifreni broj računa 843 iz kolone 3 Priloga 1;

3) dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO 7064, MODUL 97 iz kolone 4 Priloga 1 (u daljem tekstu: model 97).

Kod elektronskog zapisa, podatak se obavezno iskazuje sa vodećim nulama u nizu (bez crtica, odnosno razmaka).

Na primer:

broj računa za uplatu poreza na zarade je:

840-711111843-52 ili za elektronsko plaćanje 840000071111184352.

Član 6

Prilikom uplate na instrumentima platnog prometa obavezno se popunjavaju sledeći elementi: šifra plaćanja, broj računa poverioca – primaoca, broj modela poziva na broj odobrenja i poziv na broj odobrenja.

Član 7

U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri cifre, i to tako što se najpre unosi klasifikacija prema obliku plaćanja (gotovinski – 1, bezgotovinski – 2 ili obračunski – 3), a zatim klasifikacija prema osnovu plaćanja (kolona 6 Priloga 1).

Član 8

U element broj računa poverioca – primaoca unosi se broj računa za uplatu javnog prihoda iz člana 5. ovog pravilnika.

Član 9

U element broj modela poziva na broj odobrenja unosi se model 97.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja po modelu 97 sadržana je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poziv na broj odobrenja kod modela 97 sastoji se iz tri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

3) obeležje za identifikaciju obveznika javnog prihoda (poreski identifikacioni broj, jedinstveni matični broj građana, šifra poreskog obveznika i drugo).

Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor sadržan je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10

Uplata javnih prihoda vrši se po nivoima, u skladu sa oznakama iz kolone 7 Priloga 1, za koje su ovim pravilnikom propisane šifre u Prilogu 3:

1) oznaka 1 – na nivou opštine, sa šifrom opštine;

2) oznaka 1/g – na nivou grada, sa šifrom grada;

3) oznaka 2 – na nivou grada (posebna oznaka trezora grada koja se razlikuje od šifara gradskih opština – zbirni trezor), sa šifrom grada;

4) oznaka 3 – na nivou autonomne pokrajine, sa šifrom autonomne pokrajine;

5) oznaka 4 – na nivou Republike, sa šifrom Republike.

Član 11

Kod računa za uplatu javnih prihoda za koje analitiku uplata vodi Poreska uprava i lokalna poreska administracija, u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: „PU“ (Poreska uprava), odnosno „LPA“ (lokalna poreska administracija), obavezno je popunjavanje obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda.

Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: „PU“, u element – poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi dvocifreni kontrolni broj, šifra opštine, grada i Republike, iz kolone 4 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika (poreski identifikacioni broj – PIB ili jedinstveni matični broj građana – JMBG).

Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: „LPA“, a nadležni organ utvrdi obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika lokalnih javnih prihoda, u element – poziv na broj odobrenja upisuje se: dvocifreni kontrolni broj, šifra opštine, grada iz kolone 4 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika lokalnog javnog prihoda.

Obeležje za identifikaciju može da bude PIB, JMBG, broj rešenja, broj ugovora, redni broj ili sličan dokument na osnovu kojeg se može vršiti identifikacija, a može imati od jedne do 15 cifara.

Nosilac platnog prometa, prilikom izvršavanja instrumenata platnog prometa, obavezan je da bez korekcija obuhvati sve opisne i numeričke podatke upisane na elementima iz naloga.

Ako u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: „PU“ ili „LPA“, a nadležni organ nije utvrdio obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda, odnosno lokalnog javnog prihoda, u element – poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi kontrolni broj i šifra opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike, iz kolone 5 Priloga 3.

Kod uplate poreza na dodatu vrednost, za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije van teritorije AP Kosovo i Metohija, u poziv na broj odobrenja unosi se poreski identifikacioni broj poreskog obveznika – primaoca dobara.

Član 12

Izuzetno od čl. 5, 8. i 9. ovog pravilnika, radi obezbeđivanja posebnih evidencija i objedinjavanja naplate, određeni javni prihodi uplaćuju se na račune 845 – Evidencioni račun prihoda organa i drugih budžetskih korisnika i 848 – Podračun za objedinjenu naplatu za posebne namene.

Sa računa iz stava 1. ovog člana sredstva se prenose na odgovarajuće račune za uplatu javnih prihoda 843.

Član 13

Na račun 845 – Evidencioni račun prihoda organa i drugih budžetskih korisnika, uplaćuju se:

1) javni prihodi koje uplaćuju veliki poreski obveznici kod Centra za velike poreske obveznike;

2) prihodi koje organi uprave i pravosudni organi ostvare obavljanjem svoje delatnosti;

3) prihodi od carina i drugih uvoznih dažbina, akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu, kao i drugi prihodi koje naplati Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva;

4) sopstveni prihodi korisnika budžetskih sredstava koji imaju karakter javnog prihoda;

5) javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate;

6) sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije koje uplaćuje Agencija za privatizaciju;

7) sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda.

Prihodi od administrativnih i sudskih taksi u celosti se raspoređuju na račune 843 – Republičke administrativne takse, odnosno 843 – Republičke sudske takse, sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije i sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda sa računa 845, raspoređuju unutrašnje jedinice Uprave za trezor.

Član 13a

Na račun 848 – Podračun za objedinjenu naplatu za posebne namene, uplaćuju se objedinjeno javni prihodi za određene namene. Raspoređivanje objedinjene naplate za posebne namene vrši se po zadatim elementima na osnovu popunjenog poziva na broj sa kontrolnim brojem.

Član 14

Broj računa za uplatu prihoda iz člana 13. ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj konsolidovanog računa trezora 840;

2) odgovarajuća partija računa organa uprave + trocifreni broj računa 845;

3) dvocifreni kontrolni broj.

Veliki poreski obveznici kod Centra za velike poreske obveznike uplaćuju javne prihode iz člana 6. Pravilnika o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan Centar za velike poreske obveznike („Službeni glasnik RS“, broj 43/10), na račun broj:

840-1557845-53 ili za elektronsko plaćanje 840000000155784553.

Javni prihodi koje obračunava i naplaćuje Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva, uplaćuju se na račun broj:

840-955845-10 ili za elektronsko plaćanje 840000000095584510.

Prihodi direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije uplaćuju se na račun broj:

840-1562845-88 ili za elektronsko plaćanje 840000000156284588.

Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate uplaćuju se na račun broj:

840-1700845-84 ili za elektronsko plaćanje 840000000170084584.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije uplaćuju se na račun broj:

840-1817845-30 ili za elektronsko plaćanje 840000000181784530.

Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda uplaćuju se na račun broj:

840-19541845-35 ili za elektronsko plaćanje 840000001954184535.

Donacije u korist nivoa Republike Srbije uplaćuju se na račun broj:

840-29550845-64 ili za elektronsko plaćanje 840000002955084564.

Član 14a

Broj računa za uplatu prihoda iz člana 13a ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj konsolidovanog računa trezora 840;

2) odgovarajuća partija namene + trocifreni broj računa 848;

3) dvocifreni kontrolni broj.

Sredstva objedinjene naplate za registraciju motornih vozila uplaćuju se na račun broj: 840-1848-16 ili za elektronsko plaćanje 840000000000184816.

Sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku uplaćuju se na račun broj 840-4848-37 ili za elektronsko plaćanje 840000000000484837.

Član 15

Struktura elementa poziv na broj odobrenja, kod plaćanja javnih prihoda od strane velikih poreskih obveznika kod Centra za velike poreske obveznike sadržana je u Prilogu 2 redni broj 3.

Poziv na broj odobrenja, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike (kolona 4 Priloga 3);

3) poreski identifikacioni broj;

4) petocifreni broj računa za uplatu javnog prihoda iz kolone 2 Priloga 1, i to počev od druge cifre do šeste.

Član 15a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod plaćanja novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modulu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

3) petocifreni Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava;

4) dvocifreni broj podnosioca zahteva koji bliže određuje organizacionu jedinicu korisnika javnih sredstava;

5) jednocifreni broj godine;

6) šestocifreni serijski broj prekršajnog naloga.

Pregled računa za uplatu novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku, na koje se primenjuje stav 1. ovog člana, sadržan je u Prilogu 6, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Član 16

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod plaćanja javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj;

2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice;

3) četvorocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta;

4) šestocifreni broj jedinstvene carinske isprave (JCI).

Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku i carinarnice i njihove organizacione jedinice sadržan je u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 17

Struktura elementa poziv na broj odobrenja, za plaćanje prihoda direktnih korisnika budžetskih sredstava i donacija u korist budžeta Republike Srbije sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj;

2) petocifreni broj jedinstvenog broja budžetskog korisnika;

3) dvomesna kombinacija slovnih oznaka engleske abecede, u kojoj su sadržane informacije o izvoru finansiranja i rednom broju evidencionog računa;

4) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije;

5) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije;

6) šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji.

Član 18

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za plaćanje javnih prihoda utvrđenih rešenjem o prinudnoj naplati sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

3) poreski identifikacioni broj ili šifra poreskog obveznika;

4) petocifreni broj računa za uplatu javnog prihoda iz kolone 2 Priloga 1, i to počev od druge cifre do šeste;

5) slovna oznaka za način izmirenja obaveze u skladu sa aktom Poreske uprave.

Član 19

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i od prodaje akcija Akcionarskog fonda sastoji se iz dva dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj iz kolone 5 Priloga 3;

2) trocifreni broj Republike iz kolone 5 Priloga 3.

Član 19a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate za registraciju motornih vozila, sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modulu 97;

2) oznaka vrste servisa – dužine dva slovna karaktera koji označavaju vrstu servisa;

3) identifikacija – podatak dužine četrnaest alfanumeričkih karaktera;

4) G – fiksna oznaka – latinično slovo G;

5) redni broj – dužine jedan alfanumerički karakter (0-9, posle broja 9 se koriste velika slova abecede, a kada se iskoriste sva slova ponovo se prelazi na cifre).

Član 19b

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) jednocifreni prefiks;

3) šesnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave;

4) jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.

Član 20

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenih (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) uplaćuje se na propisane račune u opštini, odnosno gradu u kojoj zaposleni ima prebivalište.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, doprinos za zdravstveno osiguranje za zaposlene koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i grada Niša, može se uplatiti i na propisane račune u gradskoj opštini na čijoj teritoriji je sedište poslodavca.

Član 21

Banka, odnosno organizacija koja obavlja platni promet (u daljem tekstu: banka), neće izvršiti nalog za plaćanje, ako nalog nije popunjen u skladu sa ovim pravilnikom.

Banka neće izvršiti nalog za plaćanje kod kojeg kontrolni broj u sadržaju elemenata – poziv na broj odobrenja nije popunjen u skladu sa ovim pravilnikom.

Nalog iz st. 1. i 2. ovog člana banka će vratiti podnosiocu, u skladu sa članom 9. stav 6. i članom 11. stav 5. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11).

Član 22

Uprava za trezor vrši raspored i prenos sredstava sa računa za uplatu javnih prihoda na račune korisnika javnih prihoda.

Uplaćeni javni prihodi raspoređuju se korisnicima javnih prihoda, u skladu sa zakonom, prema instrumentima za raspodelu, odnosno prema pripadnosti i propisanim stopama učešća pojedinih korisnika u raspodeli tih prihoda.

Raspodela javnih prihoda prema pripadnosti sadržana je u koloni 9 Priloga 1:

1) oznaka 1 – prihodi koji pripadaju opštini;

2) oznaka 2 – prihodi koji pripadaju gradu;

3) oznaka 2/o – prihodi koji pripadaju filijali organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) oznaka 3 – prihodi koji pripadaju autonomnoj pokrajini;

5) oznaka 4 – prihodi koji pripadaju Republici;

6) oznaka 4/o – prihodi koji pripadaju organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja;

7) oznaka 4/p – prihodi koji pripadaju Javnom preduzeću „Putevi Srbije“.

Uplaćeni javni prihodi raspoređuju se korisnicima svakog radnog dana.

Korisnici javnih prihoda mogu, u saradnji sa Upravom za trezor, utvrditi i druge rokove za raspored uplaćenih javnih prihoda.

Član 23

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši Uprava za trezor na teret uplatnih računa, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10 i 101/10).

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: „PU“ ili „LPA“, odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava i lokalna poreska administracija, organ pred kojim se vodi postupak izdaje potvrdu uplatiocu da sredstva nisu iskorišćena po svojoj nameni. Uplatilac dostavlja potvrdu, original instrumenta za plaćanje i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi – nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava – nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i isto dostavlja Upravi na izvršenje.

Član 24

Uprava za trezor, obaveštava nadležni organ Republike, autonomne pokrajine, opštine, grada i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, o uplatama i rasporedu javnih prihoda, odnosno dostavlja izveštaje o bruto naplati javnih prihoda, izvršenim povraćajima i raspoređenim i neraspoređenim iznosima tih prihoda.

Izveštaje iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor dostavlja nadležnim organima i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iz stava 1. ovog člana, najkasnije do trećeg radnog dana u mesecu za prethodni mesec.

Član 25

Uprava za trezor dostavlja nadležnom poreskom organu pojedinačne dnevne podatke o prometu računa za uplatu javnih prihoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na zahtev korisnika javnih prihoda, nadležna unutrašnja jedinica Uprave za trezor dostavlja i korisniku izveštaje o stanju i promenama na računima javnih prihoda.

Član 26

Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe, sadržan je u Prilogu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 27

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 20/07, 25/07 – ispravka, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/010, 101/10, 10/11 i 94/11).

Član 28

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 10/2012)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 95/2012)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 99/2012)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 61/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 106/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 120/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 20/2014)

Prelazne i završne odredbe

Član 7

Na uplatni račun pod rednim brojem 37. broj 840-713121843-57 – Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, plaća se porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) fizičkih lica za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, kao i porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige za 2014. godinu i za naredne poreske godine, koji se utvrđuje rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Na uplatni račun pod rednim brojem 38. broj 840-713122843-64 – Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, plaća se porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) pravnih lica za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, kao i porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige za 2014. godinu i za naredne poreske godine koji obveznici utvrđuju samooporezivanjem.

Porez na imovinu za zemljište za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine plaća se na uplatni račun pod rednim brojem 11. broj 840-711147843-13 – Porez na zemljište.

Član 8

Odredbe čl. 1, 2, 4. i 5. ovog pravilnika, u delu koji se odnosi na objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, primenjuju se od 1. marta 2014. godine.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 64/2014)

Član 4

Prilog 6. iz člana 1. ovog pravilnika odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 81/2014)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Prilog 1

PLAN RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

 

Redni broj Trezor Račun
za uplatu javnih prihoda
Račun JP Kontrolni broj Opis Oznaka osnova plaćanja Nivo uplate Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja Prihodi po pripadnosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TEKUĆI PRIHODI
POREZI
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica
Porez na zarade
1. 840 711111 843 52 Porez na zarade 53 1,1/g PU 1,2,3,4
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
2. 840 711121 843 25 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
3. 840 711122 843 32 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
3a 840 711123 843 39 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem 53 1,1/g PU 1,2
Porez na prihode od autorskih prava
4. 840 711131 843 95 Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine 53 1,1/g PU 4
Porez na prihode od imovine
5. 840 711141 843 68 Porez na dividende i udele u dobiti 53 1,1/g PU 4
6. 840 711142 843 75 Porez na prihode od kamate 53 1,1/g PU 4
7. 840 711143 843 82 Porez na prihode od nepokretnosti 53 1,1/g PU 1,2
8. 840 711144 843 89 Porez na kapitalne dobitke 53 1,1/g PU 4
9. 840 711145 843 96 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari – po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
10. 840 711146 843 06 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
11. 840 711147 843 13 Porez na zemljište 53 1,1/g LPA 1,2
12. 840 711148 843 20 Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
13. 840 711149 843 27 Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti/Porez na prihode od kapitala po drugom osnovu 53 1,1/g PU 4
Porez na dobitke od igara na sreću
14. 840 711151 843 41 Porez na dobitke od igara na sreću 53 1,1/g PU 4
Porez na prihode od osiguranja lica
15. 840 711161 843 14 Porez na prihode od osiguranja lica 53 1,1/g PU 1,2
Godišnji porez na dohodak građana
16. 840 711171 843 84 Godišnji porez na dohodak građana 53 1,1/g PU 4
Samodoprinosi
17. 840 711181 843 57 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine 53 1,1/g LPA 1,2
18. 840 711182 843 64 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada 53 1,1/g LPA 1,2
19. 840 711183 843 71 Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva 53 1,1/g LPA 1,2
20. 840 711184 843 78 Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću 53 1,1/g LPA 1,2
21. 840 711185 843 85 Samodoprinos na vrednost imovine 53 1,1/g LPA 1,2
Porez na druge prihode
22. 840 711191 843 30 Porez na ostale prihode 53 1,1/g PU 1,2
23. 840 711192 843 37 Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom 53 1,1/g PU 1,2
24. 840 711193 843 44 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 53 1,1/g PU 1,2
25. 840 711194 843 51 Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa 53 1,1/g PU 3,4
25a 840 711195 843 58 Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada 53 1,1/g PU 3,4
Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica
Porez na dobit pravnih lica
26. 840 711211 843 73 Porez na dobit pravnih lica 53 1,1/g PU 3,4
27. 840 711212 843 80 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima 53 1,1/g PU 3,4
28. 840 711213 843 87 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
29. 840 711214 843 94 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
30. 840 711215 843 04 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
31. 840 711216 843 11 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti 53 1,1/g PU 3,4
32. 840 711217 843 18 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
32a 840 711218 843 25 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka 53 1,1/g PU 3,4
32b 840 711219 843 32 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom 53 1,1/g PU 3,4
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica
POREZ NA FOND ZARADA
Porez na fond zarada
Porez na fond zarada
33. 840 712111 843 68 Porez na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 1,2
34. 840 712112 843 75 Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 53 1,1/g PU 1,2
35. 840 712113 843 82 Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine 53 1,1/g PU 1,2
POREZ NA IMOVINU
Periodični porezi na nepokretnosti
Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
36. 840 713111 843 84 Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište 53 1,1/g 4
Porez na imovinu
37. 840 713121 843 57 Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige 53 1,1/g LPA 1,2
38. 840 713122 843 64 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 53 1,1/g LPA 1,2
38a-38g (brisano)
Periodični porezi na neto imovinu
Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon
Porez na nasleđe i poklon
39. 840 713311 843 29 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Porez na finansijske transakcije
40. 840 713411 843 50 Porez na finansijske transakcije 53 1,1/g PU 4
Porez na kapitalne transakcije
41. 840 713421 843 23 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
42. 840 713422 843 30 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
43. 840 713423 843 37 Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
44. 840 713424 843 44 Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
44a 840 713425 843 51 Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini 53 1,1/g PU 1,2
44b 840 713426 843 58 Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica 53 1,1/g PU 1,2
Drugi jednokratni porezi na imovinu
Drugi periodični porezi na imovinu
Porez na akcije na ime i udele
45. 840 713611 843 92 Porez na akcije na ime i udele 53 1,1/g LPA 1,2
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Opšti porezi na dobra i usluge
Porezi na dodatu vrednost
46. 840 714111 843 03 Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe 53 4 PU 4
47. 840 714112 843 10 Porez na dodatu vrednost 53 4 PU 4
48. 840 714113 843 17 Porez na dodatu vrednost pri uvozu 53 4 4
49. 840 714114 843 24 Porez na dodatu vrednost za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija 53 4 4
Jednofazni porezi na promet
50. 840 714121 843 73 Porez na promet proizvoda (opšti režim) 53 4 PU 4
51. 840 714122 843 80 Porez na promet lekova sa posebne liste 53 4 PU 4
52. 840 714123 843 87 Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično 53 4 PU 4
53. 840 714124 843 94 Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu 53 4 4
54. 840 714125 843 04 Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama 53 4 4
55. 840 714126 843 11 Naknada za stavljanje u promet zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta 53 1,1/g 4
56. 840 714127 843 18 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom „Nedelje Crvenog krsta“ od 8. do 15. maja i „Nedelje solidarnosti“ od 14. do 21. septembra 53 1,1/g 4
57. 840 714128 843 25 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele kalendarske godine 53 1,1/g 4
58. 840 714129 843 32 Porez na promet novih motornih vozila 53 4 PU 4
Kumulativni višefazni porezi na promet
59. 840 714131 843 46 Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko 53 4 PU 4
60. 840 714132 843 53 Porez na promet komunalnih usluga 53 4 PU 4
61. 840 714133 843 60 Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja) 53 4 PU 4
62. 840 714134 843 67 Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga 53 4 PU 4
63. 840 714135 843 74 Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada 53 4 PU 4
64. 840 714136 843 81 Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću 53 4 PU 4
65. 840 714137 843 88 Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu 53 4 PU 4
66. 840 714138 843 95 Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave 53 4 PU 4
67. 840 714139 843 05 Porez na promet ostalih usluga 53 4 PU 4
Porez na premije neživotnih osiguranja
68. 840 714141 843 19 Porez na premije neživotnih osiguranja 53 4 PU 4
Dobit fiskalnih monopola
Porezi na pojedinačne usluge
Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
69. 840 714421 843 39 Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima 53 1,1/g LPA 1,2
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
70. 840 714431 843 12 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) 53 1,1/g LPA 1,2
Sredstva za vanredne situacije
71. 840 714442 843 89 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1,1/g 4
72. 840 714443 843 96 Sredstva pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini 3% od premije osiguranja od požara u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1,1/g 4
73. 840 714444 843 06 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1,1/g 4
74. 840 714445 843 13 Sredstva naplaćena od privrednih subjekata na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom i prodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacione stanice na magistralnom gasovodu u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1,1/g 4
75. 840 714446 843 20 Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja nadležnog organa za poslove civilnog vazduhoplovstva, namenjena, za potrebe službe za traganje i spasavanje u slučaju udesa vazduhoplova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1,1/g 4
76. 840 714447 843 27 Sredstva ostvarena po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica za sportske događaje, po prijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjih poslova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije 53 1,1/g 4
76a 840 714448 843 34 Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada 53 1,1/g 4
Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju
Porezi, takse i naknade na motorna vozila
77. 840 714511 843 87 Porez na upotrebu motornih vozila 53 1,1/g 4
78. 840 714512 843 94 Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila 53 1,1/g 4
79. 840 714513 843 04 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina 53 1,1/g 1,2
80. 840 714514 843 11 Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila 53 1,1/g 1,2
81. 840 714516 843 25 Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon 53 1,1/g 1,2
82. 840 714517 843 32 Posebna naknada za registraciju određenih vozila 53 4 4
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
83. 840 714521 843 60 Porez na upotrebu mobilnog telefona 53 1,1/g 4
84. 840 714522 843 67 Porez na upotrebu plovnih objekata – plovila 53 1,1/g 4
85. 840 714523 843 74 Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica 53 1,1/g 4
86. 840 714524 843 81 Porez na registrovano oružje 53 1,1/g PU 4
87. 840 714525 843 88 Naknada za vanredni prevoz na državnom putu 53 1,1/g 4/p
Republičke takse i naknade za posebne proizvode i posebne aktivnosti
88. 840 714531 843 33 Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza 53 1,1/g 4
89. 840 714532 843 40 Taksa za kontrolnu markicu za video kasete 53 1,1/g 4
90. 840 714533 843 47 Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja – video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 53 1,1/g 4
91. 840 714536 843 68 Posebna naknada na cigarete iz čl. 70. stav 2. Zakona o duvanu 53 1,1/g 4
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
92. 840 714541 843 06 Naknada za korišćenje voda 53 1,1/g 3,4
93. 840 714542 843 13 Naknada za zaštitu voda 53 1,1/g 3,4
94. 840 714543 843 20 Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta 53 1,1/g 1,2,4
95. 840 714544 843 27 Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri stavljanju u promet 53 4 4
96. 840 714545 843 34 Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri uvozu 53 4 4
97. 840 714546 843 41 Naknada za korišćenje ribarskih područja 53 1,1/g 3,4
98. 840 714547 843 48 Naknada za zagađivanje životne sredine 53 1,1/g 1,2,4
99. 840 714548 843 55 Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese 53 1,1/g 1,2,4
100. 840 714549 843 62 Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada 53 1,1/g 1,2,4
Koncesione naknade i boravišne takse
101. 840 714551 843 76 Koncesiona naknada 53 1,1/g 4
102. 840 714552 843 83 Boravišna taksa 53 1,1/g 1,2
Opštinske i gradske naknade
103. 840 714562 843 56 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 53 1,1/g 1,2
104. 840 714563 843 63 Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom 53 1,1/g 1,2
105. 840 714564 843 70 Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava 53 1,1/g 1,2
Opštinske i gradske komunalne takse
106. 840 714571 843 22 Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja 53 1,1/g LPA 1,2
107. 840 714572 843 29 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) 53 1,1/g LPA 1,2
108. 840 714573 843 36 Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije 53 1,1/g LPA 1,2
109. 840 714574 843 43 Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju 53 1,1/g LPA 1,2
110. 840 714575 843 50 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve 53 1,1/g LPA 1,2
111. 840 714576 843 57 Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi 53 1,1/g LPA 1,2
Naknade za korišćenje državnih puteva
112. 840 714581 843 92 Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) 53 1,1/g 4/p
113. 840 714582 843 02 Naknada za priključenje prilaznog puta na državni put 53 1,1/g 4/p
114. 840 714583 843 09 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu 53 1,1/g 4/p
115. 840 714584 843 16 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta 53 1,1/g 4/p
116. 840 714585 843 23 Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu 53 1,1/g 4/p
117. 840 714586 843 30 Naknada za prekomerno korišćenje državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta 53 1,1/g 4/p
118. 840 714587 843 37 Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta 53 1,1/g 4/p
Naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica
119. 840 714591 843 65 Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njihovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
120. 840 714592 843 72 Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
121. 840 714593 843 79 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i slično, na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
122. 840 714594 843 86 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
123. 840 714595 843 93 Naknada za postavljanje objekata i sredstva za oglašavanje i obaveštavanje u predelu opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
124. 840 714596 843 03 Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
125. 840 714597 843 10 Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
126. 840 714598 843 17 Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
127. 840 714599 843 24 Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
Drugi porezi na dobra i usluge
POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE
Carine i druge uvozne dažbine
Carinske takse
128. 840 715111 843 19 Carinske takse 53 4 4
Carinske dažbine
129. 840 715121 843 89 Carinske dažbine 53 4 4
Ostale uvozne dažbine i skladištenje
130. 840 715191 843 94 Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 53 4 4
131. 840 715192 843 04 Dažbina za carinsko evidentiranje 53 4 4
132. 840 715193 843 11 Dažbine za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima 53 4 4
Porezi na izvoz
Dobit izvoznih ili uvoznih monopola
Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa
Porezi na prodaju ili kupovinu deviza
Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
DRUGI POREZI
Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici
Komunalna taksa na firmu
133. 840 716111 843 35 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 53 1,1/g LPA 1,2
134. 840 716112 843 42 Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) 53 1,1/g LPA 1,2
Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati
Sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje“
135. 840 716211 843 56 Sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje“ 53 1,1/g 4
Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
136. 840 716221 843 29 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka“ 53 1,1/g 4
137. 840 716222 843 36 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv SIDE“ 53 1,1/g 4
138. 840 716223 843 43 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ 53 1,1/g 4
139. 840 716224 843 50 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013“ 53 1,1/g 4
140. 840 716225 843 57 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Škola bez nasilja“ 53 1,1/g 4
141. 840 716226 843 64 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Ruka ruci“ 53 1,1/g 4
142. 840 716227 843 71 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u veslanju Srbija 2014“ 53 1,1/g 4
143. 840 716228 843 78 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013“ 53 1,1/g 4
144. 840 716229 843 85 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju“ 53 1,1/g 4
Akcize
Akcize na derivate nafte
Akcize na derivate nafte proizvedene u zemlji
145. 840 717111 843 51 Akciza na motorni benzin 53 1,1/g PU 4
146. 840 717112 843 58 Akciza na dizel-goriva 53 1,1/g PU 4
147. 840 717113 843 65 Akciza na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija 53 1,1/g PU 4
148. 840 717114 843 72 Akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C 53 1,1/g PU 4
149. 840 717115 843 79 Akciza na tečni naftni gas 53 1,1/g PU 4
149a 840 717116 843 86 Akciza na olovni benzin 53 1,1/g PU 4
149b 840 717117 843 93 Akciza na bezolovni benzin 53 1,1/g PU 4
149v 840 717118 843 03 Akciza na gasna ulja 53 1,1/g PU 4
149g 840 717119 843 10 Akciza na kerozin 53 1,1/g PU 4
Akcize na derivate nafte pri uvozu
150. 840 717121 843 24 Akciza pri uvozu motornog benzina 53 4 4
151. 840 717122 843 31 Akciza pri uvozu dizel-goriva 53 4 4
152. 840 717123 843 38 Akciza pri uvozu lož ulja 53 4 4
153. 840 717124 843 45 Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C 53 4 4
153a 840 717125 843 52 Akciza pri uvozu tečnog naftnog gasa 53 4 4
153b 840 717126 843 59 Akciza pri uvozu olovnog benzina 53 4 4
153v 840 717127 843 66 Akciza pri uvozu bezolovnog benzina 53 4 4
153g 840 717128 843 73 Akciza pri uvozu gasnih ulja 53 4 4
153d 840 717129 843 80 Akciza pri uvozu kerozina 53 4 4
Akcize na aditive i ekstendere za dodavanje u pogonska goriva proizvedena u zemlji
153đ 840 717131 843 94 Akciza na aditive i ekstendere za bezolovni benzin 53 1,1/g PU 4
153e 840 717132 843 04 Akciza na aditive i ekstendere za gasna ulja 53 1,1/g PU 4
153ž 840 717133 843 11 Akciza na aditive i ekstendere za kerozin 53 1,1/g PU 4
153z 840 717134 843 18 Akciza na aditive i ekstendere za tečni naftni gas 53 1,1/g PU 4
Akcize pri uvozu aditiva i ekstendera za dodavanje u pogonska goriva
153i 840 717141 843 67 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za bezolovni benzin 53 4 4
153j 840 717142 843 74 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za gasna ulja 53 4 4
153k 840 717143 843 81 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za kerozin 53 4 4
153l 840 717144 843 88 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za tečni naftni gas 53 4 4
Akcize na biogoriva i biotečnosti
153lj 840 717151 843 40 Akciza na biogoriva i biotečnosti proizvedene u zemlji 53 1,1/g PU 4
153m 840 717152 843 47 Akciza na biogoriva i biotečnosti iz uvoza 53 4 4
Akciza na duvanske prerađevine
Akciza na duvanske prerađevine proizvedene u zemlji
154. 840 717211 843 72 Akciza na cigarete grupe A 53 1,1/g PU 4
155. 840 717212 843 79 Akciza na cigarete grupe B 53 1,1/g PU 4
156. 840 717213 843 86 Akciza na cigarete grupe C 53 1,1/g PU 4
157. 840 717214 843 93 Akciza na cigarete proizvedene u zemlji 53 1,1/g PU 4
158. 840 717215 843 03 Akciza na ostale duvanske prerađevine 53 1,1/g PU 4
Akciza na duvanske prerađevine pri uvozu
159. 840 717221 843 45 Akciza pri uvozu cigarete grupe A 53 4 4
160. 840 717222 843 52 Akciza na cigarete iz uvoza 53 4 4
161. 840 717223 843 59 Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina 53 4 4
Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta
161a 840 717231 843 18 Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta proizvedenih u zemlji 53 1,1/g PU 4
161b 840 717232 843 25 Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta pri uvozu 53 4 4
Akciza na alkoholna pića
Akciza na alkoholna pića proizvedena u zemlji
162. 840 717311 843 93 Akciza na pivo 53 1,1/g PU 4
163. 840 717312 843 03 Akciza na prirodnu rakiju i vinjak 53 1,1/g PU 4
164. 840 717313 843 10 Akciza na niskoalkoholna pića 53 1,1/g PU 4
165. 840 717314 843 17 Akciza na žestoka alkoholna pića i likere 53 1,1/g PU 4
166. 840 717315 843 24 Akciza na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije 53 1,1/g PU 4
167. 840 717316 843 31 Akciza na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53 1,1/g PU 4
168. 840 717317 843 38 Akciza na ostala alkoholna pića 53 1,1/g PU 4
Akciza na alkoholna pića pri uvozu
169. 840 717321 843 66 Akciza pri uvozu piva 53 4 4
170. 840 717322 843 73 Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka 53 4 4
171. 840 717323 843 80 Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza 53 4 4
172. 840 717324 843 87 Akciza pri uvozu žestokih alkoholnih pića i likera 53 4 4
173. 840 717325 843 94 Akciza pri uvozu viskija, džina, konjaka i ostalih alkoholnih pića 53 4 4
174. 840 717326 843 04 Akciza pri uvozu rakija od voća, grožđa i specijalnih rakija 53 4 4
175. 840 717327 843 11 Akciza pri uvozu rakija od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53 4 4
Akciza na osvežavajuća bezalkoholna pića
Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića
176. 840 717411 843 17 Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića 53 4 4
Akciza na kafu
Akciza pri uvozu kafe
177. 840 717511 843 38 Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 53 4 4
177a 840 717512 843 45 Akciza pri uvozu nepržene kafe 53 4 4
177b 840 717513 843 52 Akciza pri uvozu pržene kafe 53 4 4
177v 840 717514 843 59 Akciza pri uvozu ljuspica i opni od kafe 53 4 4
177g 840 717515 843 66 Akciza pri uvozu ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe 53 4 4
177d 840 717516 843 73 Akciza pri uvozu kafe iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona o akcizama 53 4 4
Druge akcize
178. 840 717611 843 59 Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu koja se upućuje na teritoriju AP Kosovo i Metohija 53 4 4
179. 840 717612 843 66 Taksa za dobra koja se dopremaju sa teritorije AP Kosovo i Metohija, a na koja se plaća akciza 53 4 4
179a 840 717613 843 73 Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju 53 4 PU 4
JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica
Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu
180. 840 719111 843 83 Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama
181. 840 719211 843 07 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši
182. 840 719221 843 77 Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga
183. 840 719231 843 50 Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote
184. 840 719241 843 23 Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.)
185. 840 719251 843 93 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima
186. 840 719261 843 66 Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
187. 840 719262 843 73 Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
188. 840 719263 843 80 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
189. 840 719264 843 87 Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
190. 840 719265 843 94 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica
Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih
191. 840 719311 843 28 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica
192. 840 719321 843 98 Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu trensferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica
193. 840 719331 843 71 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Ostali jednokratni porezi na imovinu
Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica
194. 840 719411 843 49 Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
195. 840 719412 843 56 Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
196. 840 719413 843 63 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
197. 840 719414 843 70 Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
198. 840 719415 843 77 Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici
Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet
199. 840 719511 843 70 Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica
Jednokratni porez po različitim osnovama
200. 840 719611 843 91 Jednokratni porez po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
SOCIJALNI DOPRINOSI
DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
201. 840 721111 843 18 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica 53 1,1/g PU 4/o
202. 840 721112 843 25 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih 53 1,1/g PU 4/o
203. 840 721113 843 32 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih 53 1,1/g PU 4/o
204. 840 721114 843 39 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na produženom osiguranju 53 1,1/g 4/o
205. 840 721115 843 46 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža 53 1,1/g 4/o
206. 840 721116 843 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara 53 1,1/g PU 4/o
207. 840 721117 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade 53 1,1/g PU 4/o
208. 840 721118 843 67 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenih – za vojne osiguranike 53 1,1/g PU 4/o
209. 840 721119 843 74 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
210. 840 721121 843 88 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
210a 840 721122 843 95 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih – za vojne osiguranike 53 4 PU 4/o
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
211. 840 721131 843 61 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
212. 840 721211 843 39 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
213. 840 721212 843 46 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca – pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
214. 840 721213 843 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca 53 1,1/g PU 4/o
215. 840 721214 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca 53 1,1/g PU 4/o
216. 840 721215 843 67 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac 53 1,1/g PU 4/o
217. 840 721216 843 74 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
218. 840 721217 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 1,1/g PU 4/o
219. 840 721218 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca 53 1,1/g PU 4/o
220. 840 721219 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika – na teret poslodavca, dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na isplaćena lična primanja i druge prihode vojnih osiguranika, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
221. 840 721221 843 12 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
222. 840 721222 843 19 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
223. 840 721223 843 26 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
224. 840 721224 843 33 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
225. 840 721225 843 40 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
225a 840 721226 843 47 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca – za vojne osiguranike 53 4 PU 4/o
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
226. 840 721231 843 82 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
227. 840 721232 843 89 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
228. 840 721233 843 96 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate 53 1,1/g PU 4/o
Redni broj Trezor Račun
za uplatu javnih prihoda
Račun JP Kontrolni broj Opis Oznaka osnova plaćanja Nivo uplate Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja Prihodi po pripadnosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
229. 840 721311 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću 53 1,1/g PU 4/o
230. 840 721312 843 67 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva), po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
231. 840 721313 843 74 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 1,1/g PU 4/o
232. 840 721314 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član 53 1,1/g PU 4/o
233. 840 721315 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora 53 1,1/g PU 4/o
234. 840 721316 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora 53 1,1/g PU 4/o
235. 840 721317 843 05 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika poljoprivrednika po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g 4/o
236. 840 721318 843 12 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g 4/o
237. 840 721319 843 19 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranika sa uvećanim trajanjem lica koja obavljaju samostalnu delatnost, po rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 53 1,1/g 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
238. 840 721321 843 33 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
239. 840 721322 843 40 Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta 53 1,1/g 2/o, 4/o
240. 840 721323 843 47 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
241. 840 721324 843 54 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
242. 840 721325 843 61 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
243. 840 721331 843 06 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 1,1/g PU 4/o
244. 840 721332 843 13 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem
244a 840 721341 843 76 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva) 53 1,1/g PU 4/o
244b 840 721342 843 83 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem, za lica, koja u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem
244v 840 721351 843 49 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem
244g 840 721361 843 22 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
245. 840 721411 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene, za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju Republičkog fonda za PIO 53 1,1/g 4/o
246. 840 721412 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje 53 1,1/g 4/o
247. 840 721413 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje 53 1,1/g 4/o
248. 840 721414 843 05 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
249. 840 721415 843 12 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 13. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika – zaposlenih, koji za osiguranike uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti 53 4 4/o
250. 840 721416 843 19 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
251. 840 721417 843 26 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike samostalnih delatnosti, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
252. 840 721418 843 33 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike poljoprivrednike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
253. 840 721419 843 40 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica, koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno osigurani su po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima
254. 840 721421 843 54 Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima 53 1,1/g 2/o, 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju
255. 840 721431 843 27 Doprinos za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju 53 1,1/g 2/o
256. 840 721432 843 34 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje 53 1,1/g 2/o
OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI
Socijalni doprinosi na teret osiguranika
Socijalni doprinosi na teret poslodavaca
Imputirani socijalni doprinosi
DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA
Tekuće donacije od inostranih država
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike
257. 840 731121 843 54 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 53 4 4
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija
258. 840 731131 843 27 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
259. 840 731132 843 34 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova
260. 840 731141 843 97 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština
261. 840 731151 843 70 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština 53 1 1
Tekuće donacije od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
262. 840 731161 843 43 Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
263. 840 731162 843 50 Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
264. 840 731165 843 71 Tekuće donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
264a 840 731166 843 78 Tekuće donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Kapitalne donacije od inostranih država
Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike
265. 840 731221 843 75 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 53 4 4
Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija
266. 840 731231 843 48 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
267. 840 731232 843 55 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova
268. 840 731241 843 21 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština
269. 840 731251 843 91 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština 53 1 1
Kapitalne donacije od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
270. 840 731261 843 64 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
271. 840 731262 843 71 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
272. 840 731265 843 92 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
272a 840 731266 843 02 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Tekuće donacije od međunarodnih organizacija
Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike
273. 840 732121 843 70 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 53 4 4
Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
274. 840 732131 843 43 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
275. 840 732132 843 50 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova
276. 840 732141 843 16 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa opština
277. 840 732151 843 86 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 53 1 1
Tekuće donacije u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
278. 840 732161 843 59 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
279. 840 732162 843 66 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
280. 840 732165 843 87 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
280a 840 732166 843 94 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija
Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike
281. 840 732221 843 91 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 53 4 4
Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
282. 840 732231 843 64 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
283. 840 732232 843 71 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova
284. 840 732241 843 37 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština
285. 840 732251 843 10 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 53 1 1
Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
286. 840 732261 843 80 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
287. 840 732262 843 87 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
288. 840 732265 843 11 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
288a 840 732266 843 18 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Tekuće pomoći od EU
Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike
288a/1 840 732311 843 42 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike 53 4 4
Tekuće pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija
288b 840 732321 843 15 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
288v 840 732322 843 22 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova
288g 840 732331 843 85 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština
288d 840 732341 843 58 Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština 53 1 1
Tekuće pomoći od EU u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
288đ 840 732351 843 31 Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
288e 840 732352 843 38 Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
288ž 840 732353 843 45 Tekuće pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
288ž/1 840 732356 843 66 Tekuće pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Kapitalne pomoći od EU
Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike
288z 840 732411 843 63 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike 53 4 4
Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija
288i 840 732421 843 36 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
288j 840 732422 843 43 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova
288k 840 732431 843 09 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština
288l 840 732441 843 79 Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština 53 1 1
Kapitalne pomoći od EU u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
288lj 840 732451 843 52 Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
288m 840 732452 843 59 Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
288n 840 732453 843 66 Kapitalne pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
288nj 840 732456 843 87 Kapitalne pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike
289. 840 733121 843 86 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 53 4 4
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija
290. 840 733131 843 59 Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
291. 840 733132 843 66 Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
292. 840 733133 843 73 Tekući transferi od gradova u korist AP Vojvodina 53 1/g,2 3
293. 840 733134 843 80 Tekući transferi od gradova u korist AP Kosovo i Metohija 53 1/g,2 3
294. 840 733135 843 87 Tekući transferi od opština u korist AP Vojvodina 53 1 3
295. 840 733136 843 94 Tekući transferi od opština u korist AP Kosovo i Metohija 53 1 3
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova
296. 840 733141 843 32 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
297. 840 733142 843 39 Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
298. 840 733143 843 46 Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
299. 840 733144 843 53 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
300. 840 733145 843 60 Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
301. 840 733146 843 67 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
302. 840 733147 843 74 Tekući transferi od opština u korist nivoa gradova 53 1,1/g 2
303. 840 733148 843 81 Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština
304. 840 733151 843 05 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština 53 1 1
305. 840 733152 843 12 Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa opština 53 1 1
306. 840 733153 843 19 Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa opština 53 1 1
307. 840 733154 843 26 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 53 1 1
308. 840 733155 843 33 Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53 1 1
309. 840 733156 843 40 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53 1 1
310. 840 733157 843 47 Tekući transferi od gradova u korist nivoa opština 53 1 1
311. 840 733158 843 54 Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53 1 1
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
312. 840 733161 843 75 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
313. 840 733162 843 82 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene 53 4 4/o
314. 840 733163 843 89 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike 53 4 4/o
315. 840 733164 843 96 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti 53 4 4/o
316. 840 733165 843 06 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
317. 840 733166 843 13 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika – zaposlenih obezbeđen u budžetu Republike 53 4 4/o
318. 840 733167 843 20 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53 4 4/o
319. 840 733168 843 27 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53 4 4/o
319a 840 733169 843 34 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike
320. 840 733221 843 10 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 53 4 4
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija
321. 840 733231 843 80 Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
322. 840 733232 843 87 Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
323. 840 733233 843 94 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Vojvodina 53 1/g,2 3
324. 840 733234 843 04 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1/g,2 3
325. 840 733235 843 11 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Vojvodina 53 1 3
326. 840 733236 843 18 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1 3
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova
327. 840 733241 843 53 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
328. 840 733242 843 60 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
329. 840 733243 843 67 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa gradova 53 1,1/g 2
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština
330. 840 733251 843 26 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 53 1 1
331. 840 733252 843 33 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština 53 1 1
332. 840 733253 843 40 Kapitalni transferi od grada u korist nivoa opština 53 1 1
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
333. 840 733261 843 96 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
334. 840 733262 843 06 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
335. 840 733265 843 27 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
335a 840 733266 843 34 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
DRUGI PRIHODI
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate
Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora Republike
336. 840 741121 843 20 Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 53 4 4
337. 840 741122 843 27 Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva korisnika budžeta uključena u depozit banaka 53 4 4
Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora teritorijalnih autonomija
338. 840 741131 843 90 Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Vojvodina uključena u depozit banaka 53 3 3
339. 840 741132 843 97 Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Kosovo i Metohija uključena u depozit banaka 53 3 3
Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada
340. 840 741141 843 63 Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 53 1/g,2 2
341. 840 741142 843 70 Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju 53 1/g,2 2
Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora opština
342. 840 741151 843 36 Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva konsolidovano računa trezora uključena u depozit banaka 53 1 1
343. 840 741152 843 43 Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju 53 1 1
Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
344. 840 741161 843 09 Kamate na sredstva Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
345. 840 741162 843 16 Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
346. 840 741165 843 37 Kamate na sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
346a 840 741166 843 44 Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Dividende
Dividende SCG i NBS
347. 840 741211 843 68 Dividende SCG 53 4 4
348. 840 741212 843 75 Višak prihoda po završnom računu NBS 53 4 4
Dividende budžeta Republike
349. 840 741221 843 41 Dividende budžeta Republike 53 4 4
350. 840 741222 843 48 Višak prihoda nad rashodima javne agencije 53 4 4
351. 840 741223 843 55 Višak prihoda nad rashodima Republičke agencije za elektronske komunikacije 53 1,1/g 3,4
352. 840 741224 843 62 Višak prihoda nad rashodima Republičke radiodifuzne agencije 53 1,1/g 4
Dividende budžeta teritorijalnih autonomija
353. 840 741231 843 14 Dividende budžeta AP Vojvodina 53 3 3
354. 840 741232 843 21 Dividende budžeta AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Dividende budžeta gradova
355. 840 741241 843 84 Dividende budžeta gradova 53 1/g,2 2
Dividende budžeta opština
356. 840 741251 843 57 Dividende budžeta opština 53 1 1
Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
357. 840 741261 843 30 Dividende Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
358. 840 741262 843 37 Dividende Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
359. 840 741265 843 58 Dividende Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
359a 840 741266 843 65 Dividende Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
359a/1 840 741411 843 13 Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja Republike Srbije 53 1,1/g 4
359b 840 741412 843 20 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja autonomne pokrajine 53 1,1/g 3
359v 840 741413 843 27 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja gradova 53 1,1/g 2
359g 840 741414 843 34 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja opština 53 1 1
Povlačenje prihoda od kvazi korporacija
Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja
Zakup neproizvedene imovine
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
360. 840 741511 843 34 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa 53 1,1/g 1,2,4
361. 840 741512 843 41 Naknada za iskrčenu šumu 53 1,1/g 4
362. 840 741513 843 48 Naknada za posečeno drvo 53 1,1/g 4
363. 840 741514 843 55 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kad se daje za ispašu 53 1,1/g 4
364. 840 741515 843 62 Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka 53 1,1/g 3,4
364a 840 741516 843 69 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine 53 1,1/g 1,2,3,4
364b 840 741517 843 76 Naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa 53 1,1/g 4
Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta
365. 840 741521 843 07 Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u zakup 53 1,1/g 4
366. 840 741522 843 14 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 53 1,1/g 1,2,3,4
367. 840 741523 843 21 Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada 53 1,1/g 1,2,4
368. 840 741524 843 28 Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači 53 1,1/g 3,4
369. 840 741525 843 35 Naknade za lovnu kartu 53 1,1/g 3,4
370. 840 741526 843 42 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 53 1,1/g 1,2,3,4
371. 840 741527 843 49 Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma 53 1,1/g 3,4
372. 840 741528 843 56 Naknada za promenu namene šuma 53 1,1/g 3,4
373. 840 741529 843 63 Sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini 53 1,1/g 3,4
Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta
374. 840 741531 843 77 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 53 1,1/g LPA 1,2
375. 840 741532 843 84 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima 53 1,1/g 1,2
376. 840 741533 843 91 Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja 53 1,1/g LPA 1,2
377. 840 741534 843 98 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 53 1,1/g LPA 1,2
378. 840 741535 843 08 Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 53 1,1/g,2 1,2
379. 840 741536 843 15 Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica 53 1,1/g 4
379a 840 741537 843 22 Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije 53 1,1/g 4
379b 840 741538 843 29 Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta 53 1,1/g 1,2
Naknada za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti i banja
380. 840 741541 843 50 Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe 53 1,1/g,2 LPA 1,2
381. 840 741542 843 57 Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora 53 1,1/g,2 LPA 1,2
382. 840 741543 843 64 Turistička naknada 53 1,1/g 1,2,4
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa
383. 840 741551 843 23 Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa 53 1,1/g,2 1,2
Korišćenje vazduhoplovnog prostora i naknade za vode
384. 840 741561 843 93 Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora 53 4 4
385. 840 741562 843 03 Naknada za korišćenje vodnog dobra 53 1,1/g 3,4
386. 840 741563 843 10 Naknada za ispuštenu vodu 53 1,1/g 3,4
387. 840 741564 843 17 Naknada za zagađivanje voda 53 1,1/g 4
388. 840 741565 843 24 Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave 53 1,1/g PU 3,4
389. 840 741566 843 31 Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica 53 1,1/g 3,4
390. 840 741567 843 38 Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema 53 1,1/g 3,4
391. 840 741568 843 45 Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2,3,4
392. 840 741569 843 52 Slivna vodna naknada od pravnih lica 53 1,1/g 1,2,3,4
Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala
393. 840 741571 843 66 Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala 53 4 4
394. 840 741572 843 73 Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije 53 4 4
Naknada za korišćenje zemljišta koje pripada državnom putu
395. 840 741581 843 39 Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno i zvučno obaveštenje ili oglašavanje na državnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta, u skladu sa propisima 53 1,1/g 4/p
396. 840 741582 843 46 Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta 53 1,1/g 4/p
397. 840 741583 843 53 Naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta 53 1,1/g 4/p
NAKNADE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
398. 840 741591 843 12 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada 53 1,1/g 4
399. 840 741592 843 19 Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine 53 1,1/g 1,2,4
400. 840 741593 843 26 Naknada za stavljanje ambalaže u promet 53 1,1/g 4
401. 840 741594 843 33 Naknade za kompenzacijske mere 53 1,1/g 4
402. 840 741595 843 40 Naknada za pružanje stručnih usluga Fonda za zaštitu životne sredine 53 1,1/g 4
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakup od strane tržišnih organizacija
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike
403. 840 742121 843 36 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike 53 4 4
404. 840 742122 843 43 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i ustanove – javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike 53 4 4
405. 840 742123 843 50 Prihodi od davanja u zakup stanova koje koriste ratni vojni invalidi i porodice palih boraca 53 4 4
406. 840 742124 843 57 Naknada za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje uzetih tokom službenih kontrola 53 1,1/g 4
407. 840 742125 843 64 Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje i pregled pošiljki prilikom uvoza, odnosno izvoza grožđa, šire, vina i drugih proizvoda 53 1,1/g 4
408. 840 742126 843 71 Troškovi obavljanja poslova vezanih za geografsko poreklo, kontrole proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom, kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom, kao i ispitivanje kvaliteta i senzorskog ocenjivanja vina 53 1,1/g 4
409. 840 742127 843 78 Naknada za upis u registar sorti poljoprivrednog bilja 53 1,1/g 4
410. 840 742128 843 85 Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti čiji je korisnik Ministarstvo odbrane 53 4 4
411. 840 742129 843 92 Naknada na osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Fonda za restituciju 53 1,1/g LPA 4
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist budžeta teritorijalnih autonomija
412. 840 742131 843 09 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Vojvodina 53 3 3
413. 840 742132 843 16 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 53 3 3
414. 840 742133 843 23 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Kosovo i Metohija 53 3 3
415. 840 742134 843 30 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 53 3 3
416. 840 742135 843 37 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 53 3 3
417. 840 742136 843 44 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova
418. 840 742141 843 79 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
419. 840 742142 843 86 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta 53 1/g,2 2
420. 840 742143 843 93 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
421. 840 742144 843 03 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova 53 1,1/g,2 LPA 2
422. 840 742145 843 10 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta 53 1/g,2 2
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština
423. 840 742151 843 52 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština 53 1 1
424. 840 742152 843 59 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta 53 1 1,2
425. 840 742153 843 66 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština 53 1 1
426. 840 742154 843 73 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opština 53 1 LPA 1
427. 840 742155 843 80 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u opštinskoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta 53 1 1,2
Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
428. 840 742161 843 25 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
429. 840 742162 843 32 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
430. 840 742165 843 53 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
430a 840 742166 843 60 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Takse i naknade
431. 840 742213 843 98 Konzularne takse 53 4 4
Takse u korist nivoa Republike
432. 840 742221 843 57 Republičke administrativne takse 53 1,1/g 4
433. 840 742222 843 64 Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja 53 1,1/g 4
434. 840 742223 843 71 Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede 53 1,1/g 4
435. 840 742224 843 78 Naknada za obavezni zdravstveni pregled pošiljki bilja u prometu preko državne granice, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju bilja u unutrašnjem prometu i troškova laboratorijskog ispitivanja uzoraka bilja 53 1,1/g 4
436. 840 742225 843 85 Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja 53 1,1/g 4
437. 840 742226 843 92 Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu 53 1,1/g 4
438. 840 742227 843 02 Troškovi upravnog postupka 53 1,1/g 4
439. 840 742228 843 09 Troškovi za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 53 1,1/g 4
440. 840 742229 843 16 Troškovi poreskog postupka 53 1,1/g PU 4
Takse u korist nivoa teritorijalnih autonomija
441. 840 742231 843 30 Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina 53 1,1/g 3
442. 840 742232 843 37 Administrativne takse u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1,1/g 3
Takse u korist nivoa gradova
443. 840 742241 843 03 Gradske administrativne takse 53 1/g,2 2
Takse u korist nivoa opština
444. 840 742251 843 73 Opštinske administrativne takse 53 1 1
445. 840 742252 843 80 Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja 53 1,1/g 1,2
446. 840 742253 843 87 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 53 1,1/g 1,2
447. 840 742254 843 94 Troškovi poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova 53 1,1/g LPA 1,2
Takse u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
447a 840 742261 843 46 Takse u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 1,1/g 4/o
447b 840 742266 843 81 Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Takse u korist republičkih sudova
448. 840 742271 843 19 Republičke sudske takse 53 1,1/g 4
449. 840 742272 843 26 Troškovi zastupanja u sudskim i upravnim postupcima 53 1,1/g 4
Naknade za priređivanje igara na sreću
450. 840 742281 843 89 Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama 53 1,1/g 4
451. 840 742282 843 96 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima 53 1,1/g 4
452. 840 742283 843 06 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću – klađenje 53 1,1/g 4
453. 840 742284 843 13 Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 53 1,1/g 4
454. 840 742285 843 20 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama 53 1,1/g 4
455. 840 742286 843 27 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 53 1,1/g 4
456. 840 742287 843 34 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje 53 1,1/g 4
457. 840 742288 843 41 Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama 53 1,1/g 4
458. 840 742289 843 48 Naknada za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 53 1,1/g 4
Druge naknade
459. 840 742291 843 62 Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda 53 1,1/g 4
460. 840 742292 843 69 Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda 53 1,1/g 4
460a 840 742293 843 76 Naknada za odobrenje za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 53 1,1/g 4
460b 840 742294 843 83 Sredstva u iznosu od 30% naplaćene nagrade javnih beležnika 53 1,1/g 4
460v 840 742295 843 90 Naknada za upis u Registar članova Komore socijalne zaštite, za izdavanje i obnavljanje licence i za izdavanje legitimacije i uverenja 53 4 4
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice
Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice
461. 840 742312 843 15 Prihodi Vojske Srbije od sporedne prodaje dobara i usluga 53 4 4
461a 840 742313 843 22 Prihodi Vojske Srbije od specifične delatnosti 53 4 4
Prihodi budžeta Republike od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice
462. 840 742321 843 78 Prihodi republičkih organa i organizacija 53 1,1/g 4
463. 840 742322 843 85 Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja 53 1,1/g 4
464. 840 742323 843 92 Naknada za korišćenje podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti, kao i za usluge koje pruža Republički geodetski zavod 53 1,1/g 4
465. 840 742324 843 02 Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke 53 1,1/g 4
466. 840 742325 843 09 Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi 53 1,1/g 4
467. 840 742326 843 16 Prihodi od prodaje prigodnog kovanog novca 53 4 4
468. 840 742327 843 23 Troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 53 1,1/g 4
469. 840 742328 843 30 Naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja 53 1,1/g 4
470. 840 742329 843 37 Taksa za vršenje tehničkog nadzora brodova unutrašnje plovidbe 53 1,1/g 4
Prihodi teritorijalnih autonomija od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice
471. 840 742331 843 51 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Vojvodina 53 1,1/g 3
472. 840 742332 843 58 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Kosovo i Metohija 53 1,1/g 3
Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluge koje vrše državne netržišne jedinice
473. 840 742341 843 24 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova 53 1/g,2 2
Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice
474. 840 742351 843 94 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština 53 1 1
474a 840 742361 843 67 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 53 1,1/g 4/o
474b 840 742362 843 74 Prihodi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica 53 1,1/g 2/o
474v 840 742366 843 05 Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica 53 4 4/o
Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice
Imputirane prodaje dobara i usluga
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa Republike
475. 840 743121 843 52 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 53 1,1/g 4
476. 840 743122 843 59 Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova 53 1,1/g 4
477. 840 743123 843 66 Prihodi od novčanih kazni koje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka i ličnosti izriče organima vlasti u postupku administrativnog izvršenja svojih rešenja 53 1,1/g 4
478. 840 743124 843 73 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela kojim je naneta šteta šumama 53 1,1/g 4
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa Republike
479. 840 743221 843 73 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 53 1,1/g 4
480. 840 743222 843 80 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja 53 1,1/g 4
481. 840 743223 843 87 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o šumama i propisima kojim se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća i prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi 53 1,1/g 4
482. 840 743224 843 94 Novčani iznos mere zaštite konkurencije 53 1,1/g 4
482a 840 743225 843 04 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o javnim nabavkama 53 1,1/g 4
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa Republike
483. 840 743321 843 94 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 53 1,1/g 4
484. 840 743322 843 04 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u oblasti rada (po prijavama inspekcije rada) 53 1,1/g 4
485. 840 743323 843 11 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče inspekcija rada (mandatne kazne) 53 1,1/g 4
486. 840 743324 843 18 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima 53 1,1/g,2 1,2,4
487. 840 743325 843 25 Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih republičkih organa 53 1,1/g 4
488. 840 743326 843 32 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriču republički inspekcijski organi 53 1,1/g 4
489. 840 743327 843 39 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja 53 1,1/g 4
490. 840 743328 843 46 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda 53 1,1/g PU 4
491. 840 743329 843 53 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene Zakonom o vanrednim situacijama i zakonima koji uređuju oblast zaštite od požara, eksplozivnih i opasnih materija 53 1,1/g 4
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa teritorijalnih autonomija
492. 840 743331 843 67 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
493. 840 743332 843 74 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova
494. 840 743341 843 40 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 53 1/g,2 2
495. 840 743342 843 47 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
496. 840 743343 843 54 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode 53 1,1/g LPA 2
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština
497. 840 743351 843 13 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 53 1 LPA 1
498. 840 743353 843 27 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa opština 53 1 1
499. 840 743354 843 34 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode 53 1 LPA 1,2
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Prihodi od penala
Prihodi od penala u korist nivoa Republike
Redni broj Trezor Račun
za uplatu javnih prihoda
Račun JP Kontrolni broj Opis Oznaka osnova plaćanja Nivo uplate Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja Prihodi po pripadnosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9
500.   840   743421   843   18 Prihodi od penala u korist nivoa Republike 53 1,1/g 4
501. 840 743422 843 25 Prihodi od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 53 1,1/g PU 4
502. 840 743423 843 32 Procesni penal iz Zakona o zaštiti konkurencije 53 1,1/g 4
Prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Prihodi od penala u korist nivoa gradova
503. 840 743441 843 61 Prihodi od penala u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Prihodi od penala u korist nivoa opština
Prihodi od penala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Prihodi od oduzete imovinske koristi
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike
504. 840 743521 843 39 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom postupku 53 1,1/g 4
505. 840 743522 843 46 Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori 53 1,1/g 4
506. 840 743523 843 53 Novčana kazna za carinske prestupe i sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe 53 4 4
507. 840 743524 843 60 Sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku 53 1,1/g PU 4
508. 840 743525 843 67 Novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine 53 1,1/g 4
509. 840 743526 843 74 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz člana 82. stav 2. tačka 1) Zakona o šumama 53 1,1/g 4
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike
510. 840 743921 843 26 Troškovi prinudne naplate javnih prihoda 53 1,1/g PU 4
511. 840 743922 843 33 Troškovi postupka pred organima za prekršaje 53 1,1/g,2 4
512. 840 743923 843 40 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate 53 1,1/g PU 4
512a 840 743924 843 47 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave 53 1,1/g LPA 1,2
512b 840 743925 843 54 Prihodi od primene načela oportuniteta naplate u krivičnom postupku 53 1,1/g 4
512v 840 743926 843 61 Prihodi po prekršajnim nalozima koje izdaje republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda 53 1,1/g 4
513. 840 743929 843 82 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike 53 1,1/g 4
514. 840 743951 843 42 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 53 1,1/g LPA 1,2
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike
515. 840 744121 843 68 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike 53 4 4
516. 840 744122 843 75 Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda 53 4 4
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija
517. 840 744131 843 41 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
518. 840 744132 843 48 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova
519. 840 744141 843 14 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
519a 840 744142 843 21 Tekući dobrovoljni transferi za odlaganje krivičnog gonjenja u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština
520. 840 744151 843 84 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština 53 1 1
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
521. 840 744161 843 57 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
522. 840 744162 843 64 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
523. 840 744165 843 85 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
523a 840 744166 843 92 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike
524. 840 744221 843 89 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike 53 4 4
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija
525. 840 744231 843 62 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
526. 840 744232 843 69 Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova
527. 840 744241 843 35 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština
528. 840 744251 843 08 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština 53 1 1
Kapitalni dobrovoljni transferi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
529. 840 744261 843 78 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
530. 840 744262 843 85 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
531. 840 744265 843 09 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
531a 840 744266 843 16 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Mešoviti i neodređeni prihodi
Prihodi po osnovu posebnih propisa
531a/1 840 745111 843 14 Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod isplatioca prihoda u javnom sektoru 53 4 4
531b 840 745112 843 21 Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod svih isplatilaca prihoda u javnom sektoru, na osnovu rešenja Poreske uprave 53 4 PU 4
531v 840 745113 843 28 Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava 53 1,1/g 4
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike
532. 840 745121 843 84 Ukinuti prihodi budžeta Republike 53 4 PU 4
533. 840 745122 843 91 Zakupnina za stan u državnoj svojini 53 4 4
534. 840 745123 843 98 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća 53 4 4
535. 840 745124 843 08 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta Republike Srbije 53 1,1/g 4
536. 840 745125 843 15 Prihodi od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja 53 4 4
537. 840 745126 843 22 Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji 53 1,1/g PU 4
538. 840 745127 843 29 Prihodi od preuzetih potraživanja iz stečajne mase od banaka nad kojima je završen stečajni postupak 53 4 4
539. 840 745128 843 36 Ostali prihodi budžeta Republike 53 4 4
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija
540. 840 745131 843 57 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina 53 1,1/g 3
541. 840 745132 843 64 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1,1/g 3
542. 840 745133 843 71 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodine 53 3 3
543. 840 745134 843 78 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
544. 840 745135 843 85 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
545. 840 745136 843 92 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
546. 840 745137 843 02 Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
547. 840 745138 843 09 Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
547a 840 745139 843 16 Prihodi AP Vojvodine od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja 53 3 3
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova
548. 840 745141 843 30 Ostali prihodi u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
549. 840 745142 843 37 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
550. 840 745143 843 44 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
551. 840 745144 843 51 Zakupnina za stan u gradskoj svojini u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
551a 840 745145 843 58 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta grada 53 1,1/g 2
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština
552. 840 745151 843 03 Ostali prihodi u korist nivoa opština 53 1 1
553. 840 745152 843 10 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština 53 1 1
554. 840 745153 843 17 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa opština 53 1 1
555. 840 745154 843 24 Zakupnina za stan u opštinskoj svojini u korist nivoa opština 53 1 1
555a 840 745155 843 31 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta opštine 53 1 1
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
556. 840 745161 843 73 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
557. 840 745162 843 80 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
558. 840 745165 843 04 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
558a 840 745166 843 11 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 53 1,1/g 4/o
558b 840 745167 843 18 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine
559. 840 772111 843 58 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine 53 4 4
560. 840 772112 843 65 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine 53 3 3
561. 840 772113 843 72 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine 53 1/g,2 2
562. 840 772114 843 79 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine 53 1 1
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU
562a 840 772121 843 31 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 4 4
562b 840 772122 843 38 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 3 3
562v 840 772123 843 45 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Kosovo i Metohija iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 3 3
562g 840 772124 843 52 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 1/g,2 2
562d 840 772125 843 59 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 1 1
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou
563. 840 781111 843 08 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 53 4 4
Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
564. 840 781311 843 50 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 53 4 4/o
565. 840 781312 843 57 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 53 4 4/o
566. 840 781313 843 64 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
567. 840 781314 843 71 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
568. 840 781315 843 78 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
569. 840 781316 843 85 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 53 4 PU 4/o
570. 840 781317 843 92 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g PU 4/o
570a 840 781318 843 02 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika vojne penzije koji plaća Republički fond za PIO – za vojne osiguranike 53 4 4/o
Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene
571. 840 781321 843 23 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 53 4 4/o
572. 840 781322 843 30 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 53 1,1/g PU 4/o
573. 840 781323 843 37 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g PU 4/o
574. 840 781324 843 44 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 53 1,1/g PU 4/o
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike
575. 840 781331 843 93 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike 53 4 4/o
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda PIO za osiguranike samostalnih delatnosti
576. 840 781341 843 66 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu nadoknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 53 4 4/o
577. 840 781342 843 73 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 53 1,1/g PU 4/o
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje
578. 840 781351 843 39 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 PU 4/o
579. 840 781352 843 46 Doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g PU 4/o
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
579a 840 781361 843 12 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
Primanja od prodaje nepokretnosti
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa Republike
580. 840 811121 843 73 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini, osim nepokretnosti koje koriste organi AP 90 4 4
581. 840 811122 843 80 Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini 90 4 4
582. 840 811123 843 87 Primanja od prodaje nepokretnosti Vojske Srbije 90 4 4
583. 840 811124 843 94 Primanja od prodaje stanova u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije 90 4 4
584. 840 811125 843 04 Primanja ostvarena po osnovu prodaje stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica 90 1, 1/g 4
Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija
585. 840 811131 843 46 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 90 3 3
586. 840 811132 843 53 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 90 3 3
586a 840 811133 843 60 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90 3 3
586b 840 811134 843 67 Primanja od otplate stanova u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90 3 3
586v 840 811135 843 74 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90 3 3
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova
587. 840 811141 843 19 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
587a 840 811142 843 26 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
587b 840 811143 843 33 Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
587v 840 811144 843 40 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština
588. 840 811151 843 89 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština 90 1 1
588a 840 811152 843 96 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa opština 90 1 1
588b 840 811153 843 06 Primanja od otplate stanova u korist nivoa opština 90 1 1
588v 840 811154 843 13 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
589. 840 811161 843 62 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
590. 840 811162 843 69 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
591. 840 811165 843 90 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
591a 840 811166 843 97 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija
592. 840 811171 843 35 Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 90 3 3
593. 840 811172 843 42 Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 90 3 3
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
Primanja od prodaje pokretne imovine
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike
594. 840 812121 843 89 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa teritorijalnih autonomija
595. 840 812131 843 62 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
596. 840 812132 843 69 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova
597. 840 812141 843 35 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština
598. 840 812151 843 08 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
599. 840 812161 843 78 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
600. 840 812162 843 85 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
601. 840 812165 843 09 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
601a 840 812166 843 16 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike
602. 840 813121 843 08 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa teritorijalnih autonomija
603. 840 813131 843 78 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
604. 840 813132 843 85 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova
605. 840 813141 843 51 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština
606. 840 813151 843 24 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
607. 840 813161 843 94 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
608. 840 813162 843 04 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
609. 840 813165 843 25 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
609a 840 813166 843 32 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA
PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI
Primanja od prodaje robnih rezervi
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike
610. 840 821121 843 39 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike 90 4 4
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa teritorijalnih autonomija
611. 840 821131 843 12 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Vojvodine 90 3 3
612. 840 821132 843 19 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova
613. 840 821141 843 82 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa opština
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
613a 840 821166 843 63 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike
614. 840 822121 843 55 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa teritorijalnih autonomija
615. 840 822131 843 28 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
616. 840 822132 843 35 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova
617. 840 822141 843 98 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština
618. 840 822151 843 71 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa organizacije obaveznog socijalnog osiguranja
619. 840 822161 843 44 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
620. 840 822162 843 51 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
621. 840 822165 843 72 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
621a 840 822166 843 79 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike
622. 840 823121 843 71 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa teritorijalnih autonomija
623. 840 823131 843 44 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
624. 840 823132 843 51 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova
625. 840 823141 843 17 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština
626. 840 823151 843 87 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
626a 840 823166 843 95 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI
PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI
Primanja od prodaje dragocenosti
Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike
627. 840 831121 843 05 Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike 90 4 4
Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa teritorijalnih autonomija
628. 840 831131 843 75 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
629. 840 831132 843 82 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova
630. 840 831141 843 48 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština
631. 840 831151 843 21 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje dragocenosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
632. 840 831161 843 91 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
633. 840 831162 843 98 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
634. 840 831165 843 22 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
634a 840 831166 843 29 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE
PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
Primanja od prodaje zemljišta
Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa Republike
635. 840 841121 843 68 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa teritorijalnih autonomija
636. 840 841131 843 41 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa teritorijalne autonomije 90 3 3
Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova
637. 840 841141 843 14 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština
638. 840 841151 843 84 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje zemljišta u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
638a 840 841166 843 92 Primanja od prodaje zemljišta u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA
Primanja od prodaje podzemnih blaga
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa Republike
639. 840 842121 843 84 Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa gradova
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa opština
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
639a 840 842166 843 11 Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA
Primanja od prodaje šuma i voda
Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa Republike
640. 840 843121 843 03 Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa gradova
Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa opština
Primanja od prodaje šuma i voda u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
640a 840 843166 843 27 Primanja od prodaje šuma i voda u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike
641. 840 911121 843 24 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
642. 840 911131 843 94 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
643. 840 911132 843 04 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova
644. 840 911141 843 67 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština
645. 840 911151 843 40 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
646. 840 911161 843 13 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
647. 840 911162 843 20 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
648. 840 911165 843 41 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
648a 840 911166 843 48 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa Republike
649. 840 911221 843 45 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija
650. 840 911231 843 18 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
651. 840 911232 843 25 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa gradova
652. 840 911241 843 88 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa opština
653. 840 911251 843 61 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
654. 840 911261 843 34 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
655. 840 911262 843 41 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
656. 840 911265 843 62 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
656a 840 911266 843 69 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa Republike
657. 840 911321 843 66 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa gradova
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa opština
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
657a 840 911366 843 90 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike
658. 840 911421 843 87 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
659. 840 911431 843 60 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
660. 840 911432 843 67 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova
661. 840 911441 843 33 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština
662. 840 911451 843 06 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
663. 840 911461 843 76 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
664. 840 911462 843 83 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
665. 840 911465 843 07 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
665a 840 911466 843 14 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa Republike
666. 840 911521 843 11 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
667. 840 911531 843 81 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
668. 840 911532 843 88 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova
669. 840 911541 843 54 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa opština
670. 840 911551 843 27 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
671. 840 911561 843 97 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
672. 840 911562 843 07 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
673. 840 911565 843 28 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
673a 840 911566 843 35 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist nivoa Republike
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist nivoa gradova
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist nivoa opština
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
673b 840 911666 843 56 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od domaćih finansijskih derivata
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa Republike
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa gradova
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa opština
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
673v 840 911766 843 77 Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od domaćih menica
Primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike
674. 840 911821 843 74 Primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od domaćih menica u korist nivoa teritorijalnih autonomija
675. 840 911831 843 47 Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
676. 840 911832 843 54 Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova
677. 840 911841 843 20 Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština
678. 840 911851 843 90 Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od domaćih menica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
679. 840 911861 843 63 Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
680. 840 911862 843 70 Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
681. 840 911865 843 91 Primanja od domaćih menica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
681a 840 911866 843 98 Primanja od domaćih menica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
Ispravka unutrašnjeg duga
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike
682. 840 911921 843 95 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija
683. 840 911931 843 68 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
684. 840 911932 843 75 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova
685. 840 911941 843 41 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština 1/g,2
686. 840 911951 843 14 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
687. 840 911961 843 84 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
688. 840 911962 843 91 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
689. 840 911965 843 15 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
689a 840 911966 843 22 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu.
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa Republike
690. 840 912121 843 40 Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa gradova
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa opština
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
690a 840 912166 843 64 Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
Primanja od zaduživanja od inostranih država
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa Republike
691. 840 912221 843 61 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija
692. 840 912231 843 34 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
693. 840 912232 843 41 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa gradova
694. 840 912241 843 07 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa opština
695. 840 912251 843 77 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
696. 840 912261 843 50 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
697. 840 912262 843 57 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
698. 840 912265 843 78 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
698a 840 912266 843 85 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa Republike
699. 840 912321 843 82 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
700. 840 912331 843 55 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
701. 840 912332 843 62 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova
702. 840 912341 843 28 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa opština
703. 840 912351 843 98 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
704. 840 912361 843 71 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
705. 840 912362 843 78 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
706. 840 912365 843 02 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
706a 840 912366 843 09 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike
707. 840 912421 843 06 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa teritorijalnih autonomija
708. 840 912431 843 76 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
709. 840 912432 843 83 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova
710. 840 912441 843 49 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština
711. 840 912451 843 22 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
712. 840 912461 843 92 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
713. 840 912462 843 02 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
714. 840 912465 843 23 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
714a 840 912466 843 30 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike
715. 840 912521 843 27 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa teritorijalnih autonomija
716. 840 912531 843 97 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
717. 840 912532 843 07 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova
718. 840 912541 843 70 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština
719. 840 912551 843 43 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
720. 840 912561 843 16 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
721. 840 912562 843 23 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
722. 840 912565 843 44 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
722a 840 912566 843 51 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od inostranih finansijskih derivata
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa Republike
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa gradova
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa opština
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
722b 840 912666 843 72 Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Ispravka spoljnog duga
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike
723. 840 912921 843 14 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija
724. 840 912931 843 84 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
725. 840 912932 843 91 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova
726. 840 912941 843 57 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština
727. 840 912951 843 30 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
728. 840 912961 843 03 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
729. 840 912962 843 10 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
730. 840 912965 843 31 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
730a 840 912966 843 38 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike
731. 840 921121 843 87 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
732. 840 921131 843 60 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
733. 840 921132 843 67 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova
734. 840 921141 843 33 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština
735. 840 921151 843 06 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
736. 840 921161 843 76 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
737. 840 921162 843 83 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
738. 840 921165 843 07 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
738a 840 921166 843 14 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike
739. 840 921221 843 11 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija
740. 840 921231 843 81 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Vojvodina 76,77 3 3
741. 840 921232 843 88 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77 3 3
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova
742. 840 921241 843 54 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova 76,77 1/g,2 2
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština
743. 840 921251 843 27 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština 76,77 1 1
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
744. 840 921261 843 97 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 76,77 4 4/o
745. 840 921262 843 07 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 76,77 4 4/o
746. 840 921265 843 28 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 76,77 4 4/o
746a 840 921266 843 35 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike
747. 840 921321 843 32 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
747a 840 921366 843 56 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike
748. 840 921421 843 53 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
748a 840 921466 843 77 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike
749. 840 921521 843 74 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
750. 840 921531 843 47 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Vojvodina 76,77 3 3
751. 840 921532 843 54 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77 3 3
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova
752. 840 921541 843 20 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova 76,77 1/g,2 2
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština 1/g,2
753. 840 921551 843 90 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština 76,77 1 1
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
753a 840 921566 843 98 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa Republike
754. 840 921621 843 95 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
755. 840 921631 843 68 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 76,77 3 3
756. 840 921632 843 75 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77 3 3
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova
757. 840 921641 843 41 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova 76,77 1/g,2 2
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa opština
758. 840 921651 843 14 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa opština 76,77 1 1
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
759. 840 921661 843 84 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 76,77 4 4/o
760. 840 921662 843 91 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 76,77 4 4/o
761. 840 921665 843 15 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 76,77 4 4/o
761a 840 921666 843 22 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Redni broj Trezor Račun
za uplatu javnih prihoda
Račun JP Kontrolni broj Opis Oznaka osnova plaćanja Nivo uplate Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja Prihodi po pripadnosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji
Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa Republike
762. 840 921721 843 19 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
763. 840 921731 843 89 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 76,77 3 3
764. 840 921732 843 96 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77 3 3
Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
764a 840 921766 843 43 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa Republike
765. 840 921821 843 40 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
765a 840 921866 843 64 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike
766. 840 921921 843 61 Primanja od privatizacije od prodaje akcija 75 4 4
767. 840 921922 843 68 Primanja od aukcijske privatizacije 75 4 4
768. 840 921923 843 75 Primanja od prodaje kapitala u postupku privatizacije u korist Budžetskog fonda za restituciju 75 1,1/g,2 4
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa teritorijalnih autonomija
769. 840 921931 843 34 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
770. 840 921932 843 41 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova
771. 840 921941 843 07 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština
772. 840 921951 843 77 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
773. 840 921961 843 50 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
774. 840 921962 843 57 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
775. 840 921965 843 78 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
775a 840 921966 843 85 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike
776. 840 922121 843 06 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
777. 840 922131 843 76 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
778. 840 922132 843 83 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova
779. 840 922141 843 49 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština
780. 840 922151 843 22 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
781. 840 922161 843 92 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
782. 840 922162 843 02 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
783. 840 922165 843 23 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
783a 840 922166 843 30 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa Republike
784. 840 922221 843 27 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
784a 840 922266 843 51 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama
Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa Republike
784a/1 840 922321 843 48 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa Republike 76,77 4 4
784b 840 922322 843 55 Primanja od otplate kredita datih za premošćavanje finansiranja projekata EU u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
784v 840 922366 843 72 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa Republike
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
784g 840 922466 843 93 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike
Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
784d 840 922566 843 17 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa Republike
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
784đ 840 922666 843 38 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike
785. 840 922721 843 35 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa teritorijalnih autonomija
786. 840 922731 843 08 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
787. 840 922732 843 15 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova
788. 840 922741 843 78 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština
789. 840 922751 843 51 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
790. 840 922761 843 24 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
791. 840 922762 843 31 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
792. 840 922765 843 52 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
792a 840 922766 843 59 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
Evidencioni računi
793. 840 1557 845 53 Evidencioni račun Centra za velike poreske obveznike Beograd 53 PU
794. 840 955 845 10 Evidencioni račun Uprave carina 53
795. 840 1562 845 88 Prihodi direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije 53
796. 840 1700 845 84 Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate 53 1,1/g PU
797. 840 1817 845 30 Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije 53 4
798. 840 19541 845 35 Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda 53 4
799. 840 29550 845 64 Donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike 53
800. 840 1 848 16 Objedinjena naplata za registraciju vozila 53
800a 840 4 848 37 Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku 54 4 PU
801. 840 30270 845 60 Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe 53
802. 840 30271 845 67 Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama koji se koriste za zagrevanje poslovnog, odnosno stambenog prostora 53
803. 840 30272 845 74 Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se kao motorno gorivo koriste za industrijske svrhe 53
804. 840 30273 845 81 Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koji se koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem saobraćaju 53
805. 840 30593 845 90 Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koji se koriste u proizvodnji električne i toplotne energije 53

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović