• Home
  • Blog
  • Propisi

ODLUKA O SADRŽINI REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TIH REGISTARA

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2015)

1. Ovom odlukom propisuju se sadržina registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, bliži uslovi pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije vodi ove registre, kao i način brisanja podataka iz tih registara.

Registar platnih institucija

2. Registar platnih institucija sadrži podatke o:

1) platnim institucijama koje imaju dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga;

2) zastupnicima platnih institucija u Republici Srbiji;

3) ograncima platnih institucija u trećim državama.

3. U registar platnih institucija unose se sledeći podaci o platnoj instituciji:

1) registarski broj platne institucije;

2) poslovno ime i adresa sedišta, telefon, imejl adresa i adresa internet stranice platne institucije;

3) matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) platne institucije;

4) datum i broj rešenja Narodne banke Srbije kojim je platnoj instituciji izdata dozvola za pružanje platnih usluga;

5) vrste platnih usluga koje je, u skladu sa izdatim rešenjem, platna institucija ovlašćena da pruža;

6) finansijski izveštaji platne institucije, sa izveštajem spoljnog revizora;

7) ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište lica s kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji i podaci o visini tog učešća;

8) podaci o članovima organa upravljanja i licima koja će neposredno rukovoditi poslovima pružanja platnih usluga u platnoj instituciji.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović