• Home
 • Blog
 • Propisi

ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2015)

 1. Ovom odlukom uređuju se oblik, sadržina i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa.

Oblik, sadržinu i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko drugih platnih računa – pružaoci platnih usluga utvrđuju svojim internim aktima kako bi se korisniku platne usluge omogućilo da na siguran, razumljiv i jednostavan način zahteva izvršenje platnih usluga, u skladu s propisima.

 1. Platni nalozi iz tačke 1. stav 1. ove odluke, jesu:

1) nalog za uplatu;

2) nalog za isplatu;

3) nalog za prenos.

 1. Nalog za uplatu je platni nalog koji se koristi za uplate gotovog novca na tekući račun (uplate dnevnog pazara, plaćanje obaveza u gotovom novcu i druge uplate na tekući račun).

Nalog za uplatu sadrži sledeće elemente:

1) naziv platioca;

2) naziv primaoca plaćanja;

3) broj tekućeg računa primaoca plaćanja;

4) oznaku valute (RSD);

5) iznos;

6) svrhu uplate;

7) šifru plaćanja;

8) broj modela poziva na broj odobrenja;

9) poziv na broj odobrenja;

10) mesto i datum prijema;

11) datum izvršenja;

12) pečat i potpis platioca (overu).

 1. Nalog za isplatu je platni nalog koji se koristi za isplate gotovog novca sa tekućeg računa.

Nalog za isplatu sadrži sledeće elemente:

1) naziv platioca;

2) naziv primaoca plaćanja;

3) broj tekućeg računa platioca;

4) oznaku valute (RSD);

5) iznos;

6) svrhu isplate;

7) šifru plaćanja;

8) broj modela poziva na broj zaduženja;

9) poziv na broj zaduženja;

10) mesto i datum prijema;

11) datum izvršenja;

12) pečat i potpis platioca (overu).

 1. Nalog za prenos je platni nalog koji se koristi za prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa na tekući račun.

Nalog za prenos sadrži sledeće elemente:

1) način izvršenja naloga – hitno;

2) naziv platioca;

3) naziv primaoca plaćanja;

4) broj tekućeg računa platioca;

5) broj tekućeg računa primaoca plaćanja;

6) oznaku valute (RSD);

7) iznos;

8) svrhu plaćanja;

9) šifru plaćanja;

10) broj modela poziva na broj zaduženja;

11) poziv na broj zaduženja;

12) broj modela poziva na broj odobrenja;

13) poziv na broj odobrenja;

14) mesto i datum prijema;

15) datum izvršenja;

16) pečat i potpis platioca/primaoca (overu).

 1. Platni nalog iz tačke 2. ove odluke sadrži one elemente propisane tač. 3. do 5. te odluke koji su neophodni za njegovo izvršenje, a pružalac platnih usluga može, pored tih elemenata, za potrebe izvršenja platnih transakcija utvrditi i dodatne elemente na platnom nalogu (bar kod, optičko prepoznavanje karaktera – OCR i sl.).

Pored elemenata iz stava 1. ove tačke, platni nalog iz tog stava koji se izdaje u elektronskom obliku mora da sadrži i elemente na osnovu kojih se vrši provera autentičnosti njegovog podnosioca, kao i tačnosti i kompletnosti podataka iz tog naloga.

 1. Obrasci platnih naloga iz tačke 2. ove odluke koji se izdaju na papiru pravougaonog su oblika i jedinstvenih dimenzija 99 x 210 mm, što odgovara 1/3 papira formata A4.

Izgled i raspored elemenata na obrascima platnih naloga iz stava 1. ove tačke daju se u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Izuzetno od st 1. i 2. ove tačke, pružalac platnih usluga može zbog potreba korisnika platnih usluga utvrditi drugačije dimenzije obrasca platnog naloga iz stava 1. te tačke, njegov izgled i raspored elemenata (npr. platni nalog u jednom primerku sa uzdužnom perforacijom).

 1. Sadržaj i način popunjavanja elemenata na obrascima platnih naloga iz tačke 2. ove odluke dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Podaci na elementima obrazaca platnih naloga iz tačke 2. ove odluke ispisuju se opisno i numeričkim znakovima i raspoređeni su na tim obrascima prema karakteru tih znakova.

Šifre plaćanja iz tačke 3. odredba pod 7), tačke 4. odredba pod 7) i tačke 5. odredba pod 9) ove odluke utvrđene su u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo. Šifre plaćanja propisuje Narodna banka Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Obrasci platnih naloga iz tačke 2. ove odluke izdaju se i popunjavaju na srpskom jeziku – ćiriličnim, odnosno latiničnim pismom.

 1. Pružalac platnih usluga odbiće izvršenje platnog naloga koji nije popunjen i izdat u skladu sa ovom odlukom i drugim propisom.
 2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS, br. 57/04, 82/04, 98/13 i 104/14), Odluka o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa („Službeni glasnik RS“, broj 57/04), Uputstvo za sprovođenje Odluke o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa (G. br. 11390 od 9. jula 2010. godine) i Uputstvo o formatu i nameni poruka za razmenu podataka u obavljanju poslova platnog prometa (G. br. 10456 od 13. novembra 2009. godine).
 3. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine.

Prilog 1

IZGLED I RASPORED ELEMENATA NA OBRASCIMA PLATNIH NALOGA KOJI SE IZDAJU NA PAPIRU

Nalog za uplatu, nalog za isplatu i nalog za prenos štampaju se na samokopirajućem papiru bele boje s crnim linijama.

Nalog za uplatu, nalog za isplatu i nalog za prenos sastoje se od najmanje dva primerka, odnosno obrazac platnog naloga može imati i više od dva primerka u zavisnosti od potreba pružaoca i korisnika platnih usluga.

Prvi primerak, koji pružalac platnih usluga overava, vraća se korisniku platnih usluga, a drugi ostaje pružaocu platnih usluga kao dokument na osnovu koga se izvršava platna transakcija.

Izuzetno, na zahtev korisnika platnih usluga, a uz saglasnost pružaoca platnih usluga, nalog za prenos može da se sastoji samo od jednog primerka, u kom slučaju je pružalac platnih usluga dužan da korisniku platnih usluga izda potvrdu o prijemu platnog naloga, s tim da ako je korisnik platnih usluga pravno lice tu potvrdu izdaje na njegov zahtev.

Na osnovu naloga za prenos izvršava se prenos novčanih sredstava – zaduženje tekućeg računa platioca i odobrenje tekućeg računa primaoca plaćanja, odnosno zaduženje jednog tekućeg računa i odobrenje drugog tekućeg računa istog korisnika platnih usluga, kao i zaduženje i odobrenje istog tekućeg računa za isti iznos.

Nalozi za plaćanje

Prilog 2

ELEMENTI NA OBRASCIMA PLATNIH NALOGA – SADRŽAJ I NAČIN POPUNJAVANJA

 

Naziv elementa Sadržaj Vrsta podatka
O – opisni
N – numerički
ON – kombinacija
Broj znakova za numerički
podatak/maksimalan broj linija*maksimalna dužina reda za opisne podatke oba znaka
1 2 3 4
Način izvršenja Hitno O H
Naziv platioca naziv, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica ili preduzetnika pod kojim je evidentiran u registru/ime, prezime i adresa potrošača ON 3*35
Broj tekućeg računa platioca broj tekućeg računa sa koga se vrši prenos, odnosno isplata novčanih sredstava N 18
Svrha plaćanja/svrha uplate/svrha isplate podaci o nameni i osnovu prenosa, odnosno uplate i isplate novčanih sredstava ON 3*35
Kontrolni broj poziva na broj (zaduženje) kontrolni broj poziva na broj (zaduženje) po modulu 97 N 2
Poziv na broj (zaduženje) dopunski podaci za platioca o platnoj transakciji N/ON 20
Naziv primaoca plaćanja naziv, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica ili preduzetnika pod kojim je evidentiran u registru/ime, prezime i adresa potrošača ON 3*35
Broj tekućeg računa primaoca plaćanja broj tekućeg računa na koji se vrši prenos, odnosno uplata novčanih sredstava N 18
Kontrolni broj poziva na broj (odobrenje) kontrolni broj poziva na broj (odobrenje) po modulu 97 N 2
Poziv na broj (odobrenje) dopunski podaci za primaoca plaćanja o platnoj transakciji N/ON 20
Šifra plaćanja vrsta osnova plaćanja N 3
Oznaka valute slovna oznaka dinara O 3
Iznos iznos u dinarima N 15
Mesto i datum prijema mesto i datum prijema naloga kod pružaoca platnih usluga ON 1*20
Datum izvršenja datum izvršavanja platnog naloga N 8
Overa pečat i potpis platioca/primaoca plaćanja O 1*20

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović