• Home
  • Blog
  • Propisi

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PLATNIM INSTITUCIJAMA, INSTITUCIJAMA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNIM POŠTANSKIM OPERATOROM

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2015)

1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način vršenja nadzora nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnim poštanskim operatorom (u daljem tekstu: subjekti nadzora), koji vrši Narodna banka Srbije, kao i preduzimanje mera prema subjektu nadzora u postupku vršenja nadzora u skladu sa Zakonom o platnim uslugama (u daljem tekstu: nadzor).

2. Predmet nadzora je provera usklađenosti poslovanja subjekata nadzora sa Zakonom o platnim uslugama (u daljem tekstu: Zakon), drugim zakonom po kome je Narodna banka Srbije nadležna za vršenje nadzora nad poslovanjem ovih subjekata i propisom donetim na osnovu tog zakona ili drugim propisom čiju primenu kod tih subjekata nadzire Narodna banka Srbije.

3. Nadzor iz tačke 1. ove odluke Narodna banka Srbije vrši posredno i neposredno.

Posredni nadzor iz stava 1. ove tačke vrši se prikupljanjem i analizom izveštaja i druge dokumentacije i podataka koje platna institucija i institucija elektronskog novca dostavljaju Narodnoj banci Srbije u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, odnosno na zahtev Narodne banke Srbije, kao i druge dokumentacije, odnosno drugih podataka o poslovanju subjekata nadzora, kojima Narodna banka Srbije raspolaže.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović