ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA

(„Sl. glasnik RS“, br. 57/2015 i 59/2015 – ispr.)

Uvodne odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način na koji Narodna banka Srbije vodi jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih lica, kao i fizičkih lica – potrošača (u daljem tekstu: Jedinstveni registar računa), način dostavljanja podataka koji se vode u tom registru, kao i način ostvarivanja uvida u te podatke.

2. Jedinstveni registar računa sadrži podatke o dinarskim i deviznim računima rezidenata i nerezidenata koje vode banke, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor) i Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: račun).

U Jedinstvenom registru računa ne vode se podaci o stanju i promenama na računu.

3. Narodna banka Srbije vodi Jedinstveni registar računa u elektronskom obliku na osnovu podataka koje joj dostavljaju banke i Uprava za trezor, kao i podataka kojima raspolaže.

Podaci koji se vode u Jedinstvenom registru računa

4. Jedinstveni registar računa sadrži sledeće podatke o pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvorene račune:

1) matični broj;

2) poreski identifikacioni broj;

3) poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv;

4) kategoriju imaoca računa:

0 – pravno lice,

1 – preduzetnik (fizičko lice koje obavlja delatnost),

2 – korisnik javnih sredstava,

3 – ogranak stranog pravnog lica;

5) adresu sedišta pravnog lica ili preduzetnika (mesto, ulica i broj);

6) jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sedište pravnog lica ili preduzetnika, a za strana pravna lica i naziv matične države;

7) delatnost pravnog lica ili preduzetnika;

8) broj računa;

9) oznaku računa:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović