REGISTRACIJA UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

poljoprivredaOd 01.06.2015. godine se primenjuje Zakon o finansiranju poljoprivredne proizvodnje („Sl. glasnik RS“ br. 128/2014). Zakonom je uređen ugovor i registrovanje ugovora o finansiranju poljoprivrede, zaloga kojom se obezbeđuje naplata potraživanja po ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, registrovanje i pravno dejstvo zaloge. Zakonom je uređeno i zakonsko založno pravo na poljoprivrednim proizvodima zalogodavca, vansudsko namirenje zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima.

Ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje se sklapa između poverioca i dužnika, poverilac daje dužniku novčana ili druga sredstva za finansiranje poljoprivredne proizvodnje. Ta sredstva predstavljaju zalog na buduće poljoprivredne proizvode i obavezu dužnika prema poveriocu, koju može izmiriti u novcu ili proizvodima.
Dužnik i poverilac mogu biti pravna lica, preduzetnici ili fizička lica.

Članom 4. Zakona o finansiranju poljoprivredne proizvodnje propisani su bitni elementi koje sadrži ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje :

 • datum zaključenja;
 • podaci o poveriocu i dužniku (za pravno lice – naziv, sedište, matični broj, poresko-identifikacioni broj i jedinstveni matični broj građana zakonskog zastupnika; za preduzetnika – naziv, sedište, matični broj, poresko-identifikacioni broj, ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i prebivalište ili boravište; za fizičko lice – ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i prebivalište ili boravište);
 • opis osnovne obaveze poverioca;
 • opis osnovne obaveze dužnika;
 • ako je osnovna obaveza zamenjena drugom obavezom dužnika, opis te obaveze u skladu sa ovim zakonom, a izračunavanje vrednosti druge obaveze vrši se primenom načela jednake vrednosti uzajamnih davanja;
 • datum dospelosti, mesto i uslovi isporuke i/ili plaćanja;
 • ukoliko je ugovoreno – podatak o načinu obezbeđenja potraživanja poverioca, odnosno sredstvima za obezbeđenje naplate potraživanja;
 • ako je potraživanje poverioca obezbeđeno zalogom na budućim poljoprivrednim proizvodima ili hipotekom na poljoprivrednom zemljištu ili poljoprivrednom objektu – podaci o mestu proizvodnje, odnosno o zemljištu ili objektu na kome je uspostavljena hipoteka;
 • ukoliko je dužnik poljoprivredno gazdinstvo – registracioni broj tog poljoprivrednog gazdinstva;
 • ukoliko je dužnik poljoprivredno gazdinstvo – obaveštenje da će to gazdinstvo biti prevedeno u pasivan status u RPG (ukoliko ne ispuni svoju obavezu preuzetu ugovorom, osim ukoliko je u pitanju viša sila ili nemogućnost ispunjenja);
 • ukoliko je zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima stečena ugovorom o finansiranju – obaveštenje zalogodavcu da će biti uspostavljeno zakonsko založno pravo u korist založnog poverioca (u skladu sa ovim zakonom koji predviđa da ukoliko na dan dospeća potraživanja koje je obezbeđeno zalogom na budućim poljoprivrednim proizvodima na mestu proizvodnje ne postoje budući poljoprivredni proizvodi, tog dana založni poverilac stiče zakonsko založno pravo na svim poljoprivrednim proizvodima u svojini zalogodavca koje je zalogodavac proizveo na mestu proizvodnje, bez obzira na kulturu i sortu, u količini i vrednosti dovoljnoj za namirenje dospelog potraživanja založnog poverioca);
 • ugovor o finansiranju, pored bitnih elemenata koji su navedeni, može sadržati i druge elemente o kojima se sporazumeju ugovorne strane.

 

Ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje mora biti sačinjen u pisanoj formi, datiran, potpisan od strane dužnika i poverioca i mora da se registruje u Registar ugovora koji vodi Agencija za privredne registre.

Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje je jedinstvena, centralna, javna i elektronska baza podataka o zaključenim ugovorima o finansiranju, kao i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija tih ugovora.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede rešava po žalbana protiv odluka registratora, propisuje dokumenta koja se prilažu uz prijavu za registraciju padataka u Registar ugovora, i ministar može propisati i druge podatke i dokumenta koje sadrži Registar ugovora.

S obzirom da ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje potrebne podatke i dokumenta koji se prilažu uz registracionu prijavu za registrovanje ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje u Registar ugovora, donet je Pravilnik o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka („Sl. glasnik RS“, br. 44/2015).

Registraciona prijava pokreće postupak registracije podataka, izmene podataka i upisa i brisanja podataka.

Registar sadrži podatke u skladu sa članom 4. i 27. Zakona o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.
A to je :

 • datum zaključenja ugovora;
 • podaci o poveriocu i dužniku (za pravno lice – naziv, sedište, matični broj, poresko-identifikacioni broj i jedinstveni matični broj građana zakonskog zastupnika; za preduzetnika – naziv, sedište, matični broj, poresko-identifikacioni broj, ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i prebivalište ili boravište; za fizičko lice – ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i prebivalište ili boravište; za strano pravno lice – poslovno ime, oznaku pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra i adresu sedišta lica; za strano fizičko lice – ime i prezime, broj pasoša i država izdavanja, adresu prebivališta ili boravišta);
 • podaci o osnovnoj obavezi poverioca – novčani iznos ili druga sredstva koja se mogu novčano iskazati, a koja poverilac daje dužniku;
 • podaci o osnovnoj obavezi dužnika (ukoliko je robna obaveza – naziv kulture, sorta i količina poljoprivrednih proizvoda koje je dužnik u obavezi da preda poveriocu, a ukoliko je novčana obaveza iznos glavnice);
 • podaci o drugoj obavezi dužnika kojom je zamenjena osnovna obaveza dužnika, kao i način izračunavanja druge obaveze primenom načela jednake vrednosti uzajamnih davanja;
 • datum dospelosti, mesto i uslovi isporuke i/ili plaćanja;
 • ukoliko je ugovoreno, podaci o načinu obezbeđenja potraživanja poverioca, odnosno sredstvima za obezbeđenje naplate potraživanja;
 • mesto proizvodnje, odnosno zemljište ili objekat na kome je uspostavljena hipoteka, ukoliko je potraživanje poverioca obezbeđeno zalogom na budućim poljoprivrednim proizvodima ili hipotekom na poljoprivrednom zemljištu ili poljoprivrednom objektu;
 • ukoliko je dužnik poljoprivredno gazdinstvo, registracioni broj poljoprivrednog gazdinstva;
 • podatak o postojanju spora, a u vezi ugovora koji je predmet registracije;
 • podatak o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanim ugovorom;
 • podatak o nastanku i prestanku zakonskog založnog prava;
 • podatak o prestanku ugovora;
 • podatak o tome da je ugovor brisan iz Registra.

 

Dužnik je obavezan da kao dobar privrednik, odnosno dobar domaćin:

1) izvrši obaveze iz ugovora o finansiranju;

2) omogući kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza.

Dužnik koji ne postupa na navedeni način dužan je da nadoknadi štetu poveriocu i izmaklu korist po tom osnovu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović