• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O REGISTRU UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, KAO I O DOKUMENTIMA KOJA SE PRILAŽU ZA REGISTRACIJU PODATAKA


(„Sl. glasnik RS“, br. 44/2015)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se dokumenta koja se prilažu uz prijavu za registraciju podataka u Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: Registar), kao i drugi podaci i dokumenta koje sadrži Registar.

Prijava za registraciju podataka u Registar (u daljem tekstu: registraciona prijava) u smislu ovog pravilnika, je prijava kojom se pokreće postupak registracije podataka iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: ugovor), izmene registrovanih podataka, upisa i brisanja zabeležbe, upisa prestanka, odnosno brisanja registrovanih podataka, u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije za privredne registre.

Podaci koje sadrži Registar

Član 2

Podaci koje sadrži Registar, su:

1) datum zaključenja ugovora;

2) podaci o poveriocu i dužniku, i to:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović