PREFAKTURISANJE TROŠKOVA ZAKUPA POKRETNIH STVARI

audiKao i kod prefakturisanja troškova zakupa nepokretnosti radi se i prefakturisanje toškova zakupa pokretnih stvari.
Prefakturisanje troškova zakupa pokretnih stvari povećava osnovicu za obračunavanje PDV i zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Primer:

Obveznik PDV drugom obvezniku PDV daje u zakup tri putnička automobila za potrebe menadžmenta tog obveznika. Ugovorom o zakupu kojim je previđeno mesečno fakturisanje zakupnine, ugovoreno je, između ostalog, i da troškove registracije predmetnih vozila snosi zakupac. Zakupnina je ugovorena u vrednosti od 15.000,00 dinara, bez PDV.

U januaru 2015. godine obveznik PDV – zakupodavac, na ime registracije jednog od automobila platio je ukupno 18.000,00 dinara (porez, osiguranje, tehnički pregled i ostali troškovi), od čega je PDV sadržan jedino u računu agencije koja je izvršila uslugu registracije vozila i tehnički pregled, i to u iznosu od 600,00 dinara (ukupna naknada za navedene usluge je 3.000,00 dinara). Imajući u vidu da po ugovoru troškove registracije predmetnih automobila snosi zakupac, uz račun za zakup za mesec januar 2015. godine obveznik PDV – zakupodavac zaračunava i iznos troškova od 17.400 dinara (600,00 dinara obračunatog PDV odbio je kao prethodni porez, s obzirom da vrši oporezivi promet usluge davanja u zakup putničkih automobila i da po tom osnovu ima pravo na odbitak prethodnog poreza saglasno odredbi člana 29. stav 2. Zakona).

S tim u vezi, ukupna osnovica za obračun PDV za januar 2015. godine iznosi 62.400,00 dinara (3×15.000+17.400), a iznos obračunatog PDV 12.480 dinara.

Imajući u vidu da obveznik PDV – zakupac predmetne automobile uzima u zakup za potrebe menadžmenta, po tom osnovu nema pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa odredbom člana 29. stav 1. tačka 1) Zakona.

U praksi uglavnom ugovorom o zakupu ugovoreno je da neke troškove snosi zakupodavac koje prvobitno plaća zakupac a onda ih prefakturiše zakupodavcu.
U slučaju većih popravki (npr. automobila) ako zakupac obavi popravku a prefakturiše troškove zakupodavcu, onda se radi o pružanju usluge zakupca zakupodavcu.
Zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izvršene popravke, ali i obavezu da na iznos koje je prefakturisao zakupodavcu obračuna PDV. U tom slučaju obveznik PDV – zakupodavac izdaje račun iz člana 42. Zakona.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović