PREFAKTURISANJE TROŠKOVA PREVOZA ROBE I OSIGURANJA ROBE U TRANSPORTU

3d global cargo transport conceptKako u međunarodnom tako i u domaćem prometu robe, isporuka se uglavnom ugovara da isporučilac snosi troškove transporta do kupca, ti troškovi se naknadno prefakturišu kupcu.
Svi troškovi transporta do mesta isporuke predstavlja deo ukupne cene.

Poreski tretman prefakturisanja ovih troškova zavisi od poreskog tretmana isporuke robe. Ukoliko je isporuka robe oporeziva PDV i na prefakturisane troškove se obračunava PDV po istoj poreskoj stopi, a isporučilac ima pravo da PDV u računu dobavljača odbije kao prethodni porez.
U ovom slučaju i ako se na neke troškove ne obračunava PDV, kada se prefakturišu troškovi kupcu obračunava se PDV.
Ukoliko je isporuka robe oslobođena PDV, PDV se ne obračunava ni na prefakturisane troškove.

Primer 1:

Obveznik PDV iz Stare Pazove izvozi 80 tona pšenice u Češku. Ugovorom sa češkim kupcem dogovoreno je da obveznik PDV organizuje prevoz robe do skladišta kupca u Češkoj i da troškove koje ima po tom osnovu prefakturiše kupcu.

Obveznik PDV je angažovao domaćeg prevoznika koji mu je za prevoz pšenice izdao račun u kojem je naknadu iskazao u dva dela:

– za deo prevoza od Stare Pazove do granice Republike Srbije, za koji je naveo da je promet oslobođen PDV u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona (poresko oslobođenje za usluge prevoza povezane sa izvozom dobara) i

– za deo prevoza od Granice Republike Srbije do skladišta kupca u Češkoj, za koji je naveo da PDV nije obračunat u skladu sa odredbom člana 12. stav 3. tačka 2) Zakona (usluge prevoza koje se smatraju izvršenim u inostranstvu).

Iznos troškova prevoza navedenih u računu prevoznika obveznik PDV prefakturiše kupcu iz Češke i na računu navodi napomenu da PDV nije obračunat saglasno odredbi člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona (poresko oslobođenje po osnovu otpremanja dobara u inostranstvo, tj. izvoza dobara).

 

Primer 2:

Obveznik PDV iz Stare Pazove isporučuje 80 tona pšenice kupcu iz Jagodine. Ugovorom sa kupcem dogovoreno je da obveznik PDV organizuje prevoz robe do skladišta kupca u Jagodini i da troškove koje ima po tom osnovu prefakturiše kupcu.

Obveznik PDV je angažovao prevoznika koji mu je za prevoz pšenice izdao račun u kojem je iskazao osnovicu i PDV obračunat po stopi od 20%.

Obveznik PDV ima pravo da PDV iskazan u računu prevoznika odbije kao prethodni porez.

Iznos troškova prevoza navedenih u računu prevoznika, bez PDV koji je odbio ili će odbiti kao prethodni porez, obveznik PDV prefakturiše kupcu iz Jagodine i na iznos troškova obračunava PDV po stopi od 10%, s obzirom da se predmetni troškovi smatraju delom naknade za isporučenu pšenicu čiji promet se oporezuje po stopi od 10%.

 

Primer 3:

Obveznik PDV iz Stare Pazove uvozi robu iz Austrije. Ugovorom je predviđeno da kupac sam organizuje prevoz i snosi troškove prevoza iz Italije do Stare Pazove. Obveznik PDV angažuje domaćeg prevoznika koji mu za izvršene usluge prevoza izdaje račun u kojem je naknadu iskazao u dva dela:

– deo naknade od polazišta u Austriji do granice Republike Srbije, za koji navodi napomenu da PDV nije obračunat saglasno odredbi člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona (poresko oslobođenje po osnovu otpremanja dobara u inostranstvo, tj. izvoza dobara) i

– deo naknade od granice Republike Srbije do Stare Pazove za koji je PDV obračunat po stopi od 20% (pretpostavimo da naknada za usluge prevoza nije uračunata u osnovicu za obračunavanje PDV kod uvoza dobara).

Ugovorom o prevozu predviđeno je da prevoznik osigura robu u prevozu i da troškove osiguranja prefakturiše kupcu robe. U narednom poreskom periodu u odnosu na poreski period u kojem je izvršena usluga prevoza osiguravajuće društvo ispostavlja fakturu za osiguranje robe na kojoj nije iskazan PDV, saglasno odredbi člana 25. stav 2. tačka 1) Zakona.

Obveznik PDV – prevoznik prefakturiše troškove osiguranja kupcu dobara (primaocu usluge prevoza) i predmetne troškove takođe deli u dva dela:

– prvi deo troškova u srazmeri sa delom naknade za usluge prevoza od polazišta u Austriji do granice Republike Srbije, za koji navodi napomenu da PDV nije obračunat saglasno odredbi člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona (poresko oslobođenje po osnovu otpremanja dobara u inostranstvo, tj. izvoza dobara) i

– drugi deo troškova u srazmeri sa delom naknade za usluge prevoza od granice Republike Srbije do Stare Pazove za koji obračunava PDV po stopi od 20%.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović