PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA


(„Sl. glasnik RS“, br. 32/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac prijave za javni poziv za dodelu sredstava za privlačenje direktnih investicija.

Član 2

Prijava iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza, na srpskom jeziku, po objavljenom javnom pozivu za dodelu sredstava na Obrascu prijave, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prijava za dodelu sredstava za ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove privrede na obrascu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i obrascu prijave za učestvovanje u postupku dodele sredstava za privlačenje direktnih investicija („Službeni glasnik RS“, broj 49/11).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZAC PRIJAVE ZA JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA

1. IZJAVE O PRIHVATANJU USLOVA ZA DODELU SREDSTAVA

Podnosilac prijave – Investitor:

(Naziv i sedište Investitora)

Zakonski zastupnik Investitora:

Budući korisnik sredstava – Korisnik sredstava:

(Naziv, sedište i matični broj Korisnika sredstava)

Prijava se podnosi za dodelu sredstava za realizaciju investicionog projekta:

(Naziv i mesto realizacije investicionog projekta)

Ovim izjavljujemo da prihvatamo uslove i zahteve definisane Uredbom.

Mesto i datum:

M.P.:

Potpis ovlašćenog lica:

Izjavljujemo da Investitor, odnosno Korisnik sredstava:

– nije privredni subjekt u teškoćama u smislu Uredbe,
– nema dospele a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
– nije u prethodnih 12 meseci pre podnošenja Prijave znatno smanjio broj zaposlenih,
– nije osnovan od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, odnosno da Republike Srbija, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
– predmet investicionog projekta nisu investicije u sektorima za koje dodela sredstava po Uredbi nije dozvoljena;
– sve informacije, prikazi i prateći dokumenti su istiniti, verodostojni i potpuni,
– sve kopije priloženih dokumenata su overene kopije originalnih dokumenata.

Mesto i datum:

M.P.:

Potpis ovlašćenog lica:

Potvrđujemo da Investitor i Korisnik sredstava nisu u iste svrhe, odnosno za iste opravdane troškove ulaganja primili sredstva iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, te da Investitor – strani privredni subjekt nije u iste svrhe, odnosno za iste opravdane troškove ulaganja primio državnu pomoć iz drugih izvora.

Mesto i datum:

M.P.:

Potpis ovlašćenog lica:

Ako su Investitor i Korisnik sredstava u iste svrhe, odnosno za iste opravdane troškove primili sredstva iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, odnosno ukoliko je Investitor – strani privredni subjekt primio državnu pomoć iz drugih izvora, navedite podatke o dodeljenim sredstvima. njihovoj nameni i izvoru sredstava, i priložiti akte o dodeli navedene državne pomoći

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

. . .

Mesto i datum:

M.P.:

Potpis ovlašćenog lica:

II. UTVRĐIVANJE VELIČINE PRIVREDNOG SUBJEKTA – KORISNIKA SREDSTAVA

Utvrđivanje veličine privrednog subjekta – Korisnika sredstava, vrši se u skladu sa članom 5. Uredbe, odnosno čl. 2a.-2g. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a i cilju utvrđivanja maksimalnog intenziteta državne pomoći, odnosno iznosa sredstava koja mogu biti dodeljena.

Ovim izjavljujemo da je Korisnik sredstava koja se dodeljuju*:

c

mali privredni subjekt

c

srednji privredni subjekt

c

veliki privredni subjekt.

(molimo obeležite jednu od ponuđenih izjava)

*Definicije:

1) Mali privredni subjekt je privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i čiji je godišnji promet i/ili ukupan godišnji bilans manji od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) Srednji privredni subjekt je privredni subjekt koji ima između 50 i 250 zaposlenih i čiji je godišnji promet manji od 50 miliona evra i/ili ukupan godišnji bilans manji od 43 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) Veliki privredni subjekt je privredni subjekt koji nije srednji ili mali privredni subjekt.

Privredni subjekt nije mali ili srednji privredni subjekt ni ako javni organ sam ili više njih zajednički, neposredno ili posredno, kontrolišu 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u privrednom subjektu.

Ovim takođe izjavljujem da je Korisnik sredstava**:

c

nezavisan privredni subjekt;

c

partnerski povezan sa drugim privrednim subjektom;

c

povezan sa drugim privrednim subjektom.

(molimo obeležite jednu, ili više ponuđenih izjava)

Podaci o povezanim, odnosno partnerskim privrednim subjektima (naziv, sedište, matični broj, osnov povezanosti odnosno partnerstva), i o procentu učešća u partnerskom privrednom subjektu

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

. . .

** Ako je Korisnik sredstava, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći, povezani ili partnerski privredni subjekt, dužni ste da u odeljcima III i IV ovog obrasca unesete podatke za grupaciju koja obuhvata sa vama povezane i partnerske privredne subjekte.

Korisnik sredstava, odnosno Investitor ukoliko Korisnik sredstava još uvek nije registrovan, je dužan da priloži izjavu o statusu nezavisnog privrednog subjekta, odnosno o svojoj veličini na osnovu prethodno definisanih kriterijuma.

Mesto i datum:

M.P.:

Potpis ovlašćenog lica:

Napomena: davanje ovakvih izjava ne utiče na mogućnost proveravanja njihove tačnosti.

III. OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTITORU1

1.

Poslovno ime:

2.

Godina osnivanja:

3.

Registrovana osnovna delatnost:

4.

Ostale delatnosti koje Investitor obavlja:

5.

Sedište (adresa):

6.

Matični broj:

7.

Broj telefona, broj faksa i e-mail adresa:

8.

Internet stranica:

9.

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Faks:

Mobilni:

E-mail:

10.

Kontakt osoba:

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Faks:

Mobilni:

E-mail:

11.

Dostignuti iznos prodaje/obrt u godini u kojoj se podnosi prijava (u evrima):

Za kompaniju investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

12.

Prodaja na godišnjem nivou / obrt u prethodnih tri godine (u evrima):

20__

20__

20__

Za kompaniju investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

14.

Dostignuti obim izvoza u godini u kojoj se podnosi prijava (€):

Za kompaniju investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

15.

Obim izvoza u prethodne 3 godine (€):

20__

20__

20__

Za kompaniju investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

16.

Najvažnija izvozna tržišta:

17.

Visina kapitala:

20__.

20__.

20__.

Za kompaniju Investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

18.

Ukupan broj zaposlenih u trenutku podnošenja prijave:

Za kompaniju Investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

19.

Prosečan broj zaposlenih u prethodne 3 godine:

20__

20__

20__

Za kompaniju Investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

20.

Broj zaposlenih na neodređeno vreme u trenutku podnošenja prijave:

Za kompaniju Investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

21.

Prosečan broj zaposlenih na neodređeno vreme u prethodne tri godine:

20__

20__

20__

Za kompaniju Investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

22.

Promena ukupnog broja zaposlenih u poslednjih 12 meseci:

Dd.mm. 20__.

Dd.mm. 20__.

Za kompaniju Investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

23.

Promena vrednosti kapitala u poslednjih 12 meseci:

Dd.mm. 20__.

Dd.mm. 20__.

Za kompaniju Investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

24.

Promena vrednosti dugovanja prema poveriocima u poslednjih 12 meseci:

Dd.mm. 20__.

Dd.mm. 20__.

Za kompaniju Investitora:

Za grupaciju (ukoliko je kompanija deo grupacije):

___________________
1 Podaci u ovom poglavlju se dostavljaju ukoliko Investitor nije istovremeno i Korisnik sredstava.

IV. PODACI O KORISNIKU SREDSTAVA

1.

Poslovno ime:

2.

Godina osnivanja:

3.

Registrovana osnovna delatnost:

4.

Ostale delatnosti koje Korisnik obavlja:

5.

Privredna delatnost Korisnika sredstava na koju se odnosi investicioni projekat:

6.

Sedište (adresa):

7.

Matični broj:

8.

Broj telefona, broj faksa i e-mail adresa:

9.

Internet stranica:

10.

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Faks:

Mobilni:

E-mail:

11.

Kontakt osoba:

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Faks:

Mobilni:

E-mail:

12.

Dostignuti iznos prodaje n/ obrt u godini u kojoj se podnosi prijava (u evrima):

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

13.

Prodaja na godišnjem nivou / obrt u prethodnih tri godine (u evrima):

20__

20__

20__

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

14.

Dostignuti obim izvoza u godini u kojoj se podnosi prijava (u evrima):

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

15.

Obim izvoza u prethodne 3 godine (u evrima):

20__

20__

20__

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

16.

Najvažnija izvozna tržišta:

17.

Visina kapitala:

20__

20__

20__

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

18.

Ukupan broj zaposlenih u trenutku podnošenja prijave

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

19.

Prosečan broj zaposlenih u prethodne 3 godine

20__

20__

20__

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

20.

Broj zaposlenih na neodređeno vreme u trenutku podnošenja prijave:

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

21.

Prosečan broj zaposlenih na neodređeno vreme u prethodne tri godine

20___

20___

20___

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

22.

Promena ukupnog broja zaposlenih u poslednjih 12 meseci:

Dd.mm.20__.

Dd.mm.20__.

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

23.

Promena vrednosti kapitala u poslednjih 12 meseci

Dd.mm.20__.

Dd.mm.20__.

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

24.

Promena vrednosti dugovanja prema poveriocima u poslednjih 12 meseci

Dd.mm.20__.

Dd.mm.20__.

Za Korisnika:

Za grupaciju (ukoliko je Korisnik deo grupacije):

V. PODACI O INVESTICIONOM PROJEKTU

Vrednost osnovnih
sredstava (u evrima)

Ulaganje u godini u kojoj se podnosi prijava2
_________

Ulaganje po godinama trajanja projekta:

Ukupno:

Osnovno sredstvo/
drugi troškovi (zakup):

20___

20___

20___

Zemljište i infrastrukturno opremanje lokacije:

Nabavka zemljišta:

Opremanje zemljišta:

Zgrade / kapaciteti (izgradnja, kupovina, rekonstrukcija zgrada, kapaciteta):

Kupovina objekata:

Rekonstrukcija/adaptacija:

Oprema za proizvodnju (Nabavka postrojenja, mašina i opreme)

Nova:

Polovna:

Patenti / licence (know how):

Zakup poslovnih objekata:

Ukupna vrednost ulaganja u osnovna sredstva (u evrima):

Planirani broj novozaposlenih na neodređeno vreme3:

U godini u kojoj se podnosi prijava ______________

Po godinama trajanja projekta

Ukupno

20___

20___

20___

Planirani iznos bruto zarada u dvogodišnjem periodu nakon završetka investicionog projekta4:

Godina završetka investicionog projekta

20___

(iznos bruto zarada na godišnjem nivou)

20___

(iznos bruto zarada na godišnjem nivou)

Ukupan trošak zarada koje je Korisnik platio (uključujući poreze i doprinose na zaradu i iz zarade) za poslednji obračunski period – mesec koji prethodi podnošenju ove prijave, za sve radnike iznosi _____________ evra.

_____________
2 Prethodni troškovi ulaganja u osovna sredstva Korisnika sredstava pre podnošenja Prijave ne mogu se iskazivati. U cilju utvrđivanja visine ulaganja u osnovna sredstva Korisnika uneti iznose opravdanih troškova koji će tek nastati.
3 U skladu sa Uredbom: nova radna mesta povezana sa investicionim projektom jesu neto povećanje broja zaposlenih na neodređeno vreme kod korisnika sredstava u periodu realizacije investicionog projekta u poređenju sa ukupnim brojem zaposlenih u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava, a ako se neko radno mesto zatvori to radno mesto se oduzima od broja novootvorenih radnih mesta.
4 U skladu sa Uredbom: troškovi bruto zarada za nova radna mesta predstavljaju ukupan iznos koji korisnik sredstava stvarno plaća za rad zaposlenog i obuhvataju bruto zaradu, tj. zaradu koja sadrži porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju iz zarade, kao i doprinose koji se plaćaju na zaradu.

Na osnovu predloženog investicionog projekta Korisnik sredstava će se u Ugovoru obavezati na otvaranje _____ novih radnih mesta i zapošljavanje ______________ radnika na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, isplatu bruto zarada u dvogodišnjem periodu nakon završetka investicionog projekta, odnosno dostizanja pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom, u ukupnom iznosu od ______________ evra, i ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od _____ evra.

Ako Korisnik predstavlja veliki privredni subjekt (u skladu sa informacijama datim u odeljku II), molimo Vas da, radi utvrđivanja delotvornog podsticajnog efekta podsticaja, opišete na koji način podsticaji utiču na:

1) znatno povećanje veličine projekta, ili
2) znatno povećanje ukupnog iznosa sredstava koje korisnik ulaže u projekat, ili
3) znatno povećanje brzine realizacije projekta, ili
4) realizaciju projekta, koji bez dodele državne pomoći ne bi mogao da bude ostvaren.

VI. SADRŽAJ INVESTICIONOG PROJEKTA (Business Plan)

1. OPIS PROJEKTA I SVRHA INVESTIRANJA

Dati opis projekta i načina njegove realizacije, ciljeve, proizvode ili usluge koji će biti rezultat realizacije projekta, okvirni dinamički plan projekta (milestones), opisati ključne događaje na sprovođenju projekta (kao što su momenti kupovine, dobijanje dozvole, uvoz opreme, zapošljavanje, trening radnika, puštanje u rad….)
Dati SWOT analizu projekta kao i razloge za realizaciju projekta u Srbiji.

2. ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI I SPOSOBNOSTI INVESTITORA (GRUPE) I KORISNIKA

2.1. Opšta informacija o investitoru i reference

Opisati glavne aktivnosti investitora, kratak istorijat i ciljeve. Dati kratak pregled organizacione strukture i vlasničku strukturu. Navesti najznačajnije klijente, znanja, i prednosti investitora. Navesti najbitnije događaje u prethodnom srednjoročnom periodu kao i izazove, probleme i rizike sa kojima se investitor/korisnik suočava.

2.2. Položaj na tržištu plasmana i nabavke

Navesti najznačajnije proizvode, proizvodne grupe ili usluge investitora. Navesti tržišta na koja investitor plasira svoje proizvode ili usluge i udeo na tim tržištima. Navesti najveće konkurente u domenu proizvoda i usluga. Navesti takođe najznačajnije proizvode i usluge koje investitor nabavlja i najznačajnije dobavljače kao i trendove razvoja tržišta u delatnosti koja je predmet ulaganja.

2.3. Investiciona aktivnost

Opisati dosadašnje investicione aktivnosti investitora i iskustvo u sprovođenju investicionih projekata sličnih predmetnom projektu.

2.4. Tehnička i kadrovska opremljenost

Dati kratak opis tehnologija kojima investitor raspolaže i njihovo poređenje sa trenutno najmodernijim tehnologijama koje se u tom domenu koriste u svetu. Dati kratku informaciju o ljudskim resursima kojima raspolaže investitor kao i Korisnik i udelu visoko-obrazovnog kadra.

3. ANALIZA TRŽIŠTA I PLAN PRODAJE POVEZANIH SA ULAGANJEM

3.1. Kredibilna analiza tržišta plasmana

Navesti tržišta na koja je planiran plasman proizvoda ili usluga koja su predmet ulaganja.

Navesti veličinu tih tržišta i planiran udeo u njima. Navesti klijente sa kojima postoje već zaključeni ugovori. Navesti izvor podataka o tržištima.

3.2. Plan prodaje proizvoda/plasmana usluga

Planirani prihodi u €:

U godini u kojoj se podnosi prijava:

U periodu implementacije projekta

U periodu nakon realizacije projekta

201__

201__

201__

201__

201__

202__

202__

Ukupni prihodi:

Izvoz:

3.3. Analiza tržišta nabavke

Navesti najznačajnije proizvode, poluproizvode, materijale i usluge koji će se nabavljati za potrebe poslovanja. Navesti najznačajnije dobavljače. Navesti planove nabavke proizvoda, poluproizvoda, materijala i usluga u Srbiji. Navesti učešće (procentualno) povezanih privrednih subjekata u nabavkama.

3.4. Plan nabavke repro-materijala

Planirana nabavka u €:

U godini u kojoj se podnosi prijava:

U periodu implementacije projekta

U periodu nakon realizacije projekta

201__

201__

201__

201__

201__

202__

202__

Ukupna nabavka:

Izvoz:

4. ASORTIMAN, TEHNOLOŠKI PROCESI I INVESTICIJE U OPREMU I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

4.1. Asortiman i obim proizvodnje

Navesti planirane proizvode ili usluge i obim njihove proizvodnje. Dati opis tehničke kompleksnosti i zahtevnosti po pitanju kvaliteta proizvoda ili usluga.

4.2. Osnove tehnološkog procesa i upotreba naprednih znanja i tehnologija

Opisati tehnološki proces dobijanja predmetnih proizvoda ili usluga i navesti koja specifična znanja i veštine koje su potrebne u njihovoj proizvodnji. Dati poređenje naprednosti tehnologija koje će biti u upotrebi sa najnovijim svetskim trendovima.

4.3. Izbor opreme i alata

Navesti mašine, opremu i alate koji će se koristiti u proizvodnji, i tržište nabavke opreme.
Vrste opreme – nova ili polovna.

4.4. Rešenje građevinskih objekata i instalacija

Dati opis rešenja, i tehničke skice, objekta u kome će se realizovati investicioni projekat naglašavajući da li se gradi novi objekat za potrebe projekta, da li kupuje postojeći, iznajmljuje postojeći, da li je potrebno renoviranje, proširenje i dr.

5. PLAN ZAPOŠLJAVANJA I INVESTICIJA U RADNU SNAGU

5.1. Plan zapošljavanja

Dati kratak opis kadrovskih potreba projekta, vrste radnika i njihovog obrazovnog profila a zatim u tabelama navesti precizne brojeve potrebnih radnika i planirane ukupne troškove plata (sa svim porezima i doprinosima).

Planiran ukupan broj radnika:

U godini u kojoj se podnosi prijava:

U periodu implementacije projekta

U periodu nakon realizacije projekta

201__

201__

201__

201__

201__

202__

202__

Menadžment:

Administracija:

Inženjeri:

Proizvodni radnici:

Ostalo:

Ukupno:

Planirani ukupni troškovi plata (€):

U godini u kojoj se podnosi prijava:

U periodu implementacije projekta

U periodu nakon realizacije projekta

201__

201__

201__

201__

201__

202__

202__

Menadžment:

Administracija:

Inženjeri:

Proizvodni radnici:

Ukupno:

Kvalifikaciona struktura zaposlenih

U godini u kojoj se podnosi prijava:

U periodu implementacije projekta

U periodu nakon realizacije projekta

201__

201__

201__

201__

201__

202__

202__

Osnovno obrazovanje

Srednje stručno obrazovanje

Više i visoko obrazovanje

Ukupno:

5.2. Investicije u radnu snagu

Dati kratak opis obuka radnika potrebnih za realizaciju projekta i navesti troškove u tabeli.

Planirani ukupni troškovi obuke (€):

U godini u kojoj se podnosi prijava:

U naredne 3 godine:

201__

201__

201__

201__

Menadžment:

Administracija:

Inženjeri:

Proizvodni radnici:

Ukupno:

Izvori finansiranja za obuku zaposlenih (visina po pojedinačnim izvorima) i da li se sprovodi interno (u okviru grupe) ili se angažuju eksterni saradnici.

6. ANALIZA LOKACIJE

Navesti opštinu i konkretnu lokaciju u kojoj će projekat biti realizovan. Navesti razloge iz kojih se projekat realizuje na konkretnoj lokaciji kao i informacije o infrastrukturi potrebnoj za realizaciju investicije i usaglašenost sa stanjem na lokaciji.

7. MERE ZAŠTITE

Dati opis uticaja projekta na životnu okolinu i mera zaštite. Takođe dati opis opasnosti i mera zaštite radnika na radu.

8. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA

8.1. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda

Dati detaljnu kalkulaciju troškova po jedinici proizvoda i ukupnim troškovima (energenti, radna snaga, osnove i pomoćne sirovine, usluge, itd. …) u periodu implementacije projekta i trogodišnjem periodu nakon realizacije projekta.

8.2. Porezi i doprinosi i ostali javni prihodi

Porezi, doprinosi i takse (€):

U godini u kojoj se podnosi prijava:

U periodu implementacije projekta

U periodu nakon realizacije projekta

201__

201__

201__

201__

201__

202__

202__

Porez na dobit

Porez na zarade

PDV

Akcize

Carine:

Doprinosi na teret zaposlenog

Doprinosi na teret poslodavca

Ostali porezi na republičkom nivou

Takse na republičkom nivou

Porezi na nivou lokalne samouprave

Takse na nivou lokalne samouprave

Ukupno:

8.3. Izvori finansiranja i obaveze prema izvorima

Dati detaljnu informaciju o izvorima finansiranja kao i obaveze prema izvorima u periodu implementacije projekta i trogodišnjem periodu nakon realizacije projekta.

9. FINANSIJSKO-TRŽIŠNA OCENA PROJEKTA (PROJEKCIJE BILANSA STANJA I USPEHA PREMA PROPISANIM OBRASCIMA)

9.1. Ekonomski tok projekta
9.2. Neto sadašnja vrednost
9.3. Interna stopa rentabilnosti
9.4. Vreme povraćaja investicije
9.5. Projekcija bilansa stanja, uspeha i novčanih tokova

Dostaviti projektovane finansijske izveštaje za period implementacije projekta i trogodišnji period nakon realizacije projekta, a prema obrascima utvrđenim propisima Republike Srbije.

10. ANALIZA OSETLJIVOSTI I ODRŽIVOST PROJEKTA

Dostaviti detaljnu analizu osetljivosti projekta na promenu uslova poslovanja.

11. UTICAJ PODSTICAJNIH SREDSTAVA NA REALIZACIJU PROJEKTA

Dati detaljnu informaciju (opisno i finansijski) o uticaju subvencija na pokazatelje finansijsko-tržišne ocene projekta (tačka 9. biznis plana)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović