2

OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PPDG-1R I PPDG-2R

 Poreski teret

PRAVILNIK
O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 49/2014 i 28/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje:
1) poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem;
2) godišnjeg poreza na dohodak građana.

Član 2

Poreske prijave iz člana 1. ovog pravilnika poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na obrascima propisanim ovim pravilnikom, i to:
1) za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem – na Obrascu PPDG-1R – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od ______ do _____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
2) za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – na Obrascu PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

U Obrazac PPDG-1R podaci se unose na sledeći način:
1) u deo 1 – podaci o poreskom obvezniku – unose se osnovni podaci o poreskom obvezniku (JMBG, ime i ime oca i prezime i podaci o prebivalištu, odnosno boravištu);
2) u deo 2 – podaci o radnji – unose se osnovni podaci o radnji (PIB, matični broj, firma (puna oznaka i skraćena oznaka) i podaci o sedištu radnje);
3) u deo 3 – podaci o delatnosti – unose se osnovni podaci o delatnosti (šifra i naziv pretežne delatnosti), datum upisa u registar nadležnog organa i datum evidentiranja u PDV;
4) u deo 4 – podaci o računu u banci – unose se podaci o mestu poslovanja banke, nazivu banke i broju računa u banci;
5) u deo 5 – podaci o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama – unose se podaci o mestu, adresi i datumu upisa izdvojenih poslovnih jedinica preduzetničke radnje u registar nadležnog organa;
6) u deo 6 – podaci za utvrđivanje poreza – unose se podaci o ostvarenim prihodima, i to:
(1) pod red. br. 6.1.1 – prihodi od prodaje robe (podatak iz kolone 3 Obrasca KPO propisanog Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Službeni glasnik RS“, broj 140/04 – u daljem tekstu: Pravilnik);
(2) pod red. br. 6.1.2 – prihodi od prodaje proizvoda (podatak iz kolone 3 Obrasca KPO propisanog Pravilnikom);
(3) pod red. br. 6.1.3 – prihodi od prodaje usluga (podatak iz kolone 4 Obrasca KPO propisanog Pravilnikom);
(4) pod red. br. 6.1.4 – ostali prihodi;
(5) pod red. br. 6.1.5 – ukupni prihodi kao zbir iznosa sa red. br. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3. i 6.1.4;
(6) preduzetnik koji započinje obavljanje samostalne delatnosti, a ispunjava uslove da porez plaća na paušalno utvrđen prihod, na red. br. 6.1.1. do 6.1.5. iskazuje planirane prihode u godini u kojoj započinje obavljanje delatnosti;
7) u deo 7 – posebni podaci – unose se:
(1) pod red. br. 7.1 – broj zaposlenih radnika u vreme podnošenja prijave;
(2) pod red. br. 7.2 – podaci o poslovnom prostoru;
(3) pod. red. br. 7.2.1. do 7.2.6. – unose se podaci o površini poslovnog prostora, i to sedišta radnje i izdvojenih poslovnih jedinica;
(4) pod red. br. 7.3 – podaci o vrednosti osnovnih sredstava – unosi se podatak o ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava koji se iskazuje na red. br. 7.3.1;
8) u deo 8 – popis priloženih dokaza – unosi se spisak priloženih dokumenata koje je obveznik podneo, a koji su od značaja za obračun poreza na prihod od samostalne delatnosti;
9) u deo 9 – napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika – unosi se napomena u vezi sa podnošenjem poreske prijave.
U obrazac iz stava 1. ovog člana novčani iznosi unose se u dinarima, bez decimala.

Član 4

U Obrazac PPDG-2R podaci se unose na sledeći način:
1) u deo 1 – podaci o poreskom obvezniku – unose se osnovni podaci o poreskom obvezniku (JMBG, ime i ime oca i prezime, podaci o prebivalištu, odnosno boravištu i zanimanje poreskog obveznika);
2) u deo 2 – podaci o izdržavanim članovima porodice – unose se osnovni podaci o izdržavanim članovima porodice (ime i ime oca i prezime, srodstvo sa poreskim obveznikom i JMBG izdržavanih članova porodice);
3) u deo 3 – podaci o prihodima koji se oporezuju – unose se:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.