ZEMLJIŠTE POD OBJEKTOM KAO PREDMET OPOREZIVANJA

Skladiste-Odredbama člana 12. stav 1. tačka 8. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon), propisano je da se porez na imovinu ne plaća za zemljište – za površinu pod objektom na koji se porez plaća, osim na zemljište pod skladišnim ili stovarišnim objektom odnosno utvrđeni su izuzeci od pravila da se porez na imovinu ne plaća na površinu pod objektom na koji se porez plaća.
Na zemljište – za površinu pod objektom na koji se porez plaća, nije utvrđeno pravo na poresko oslobođenje u sledećim slučajevima:
a) na zemljište pod skladišnim ili stovarišnim objektom, kao i
b) kada obveznik koji vodi poslovne knjige u poslovnim knjigama ne iskazuje zasebno vrednost zemljišta od vrednosti objekata, sve u skladu sa odredbama člana 7. stav 7. Zakona o porezima na imovinu.
Prema odredbama člana 7. stav 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon), ako obveznik vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama ne iskazuje po metodu fer vrednosti, a u tim knjigama iskazuje jedinstvenu vrednost za zemljište i objekte koji se na tom zemljištu nalaze – zbir vrednosti pripadajućeg zemljišta utvrđene procenom (množenjem korisne površine zemljišta sa prosečnom cenom 1m2 odgovarajućeg zemljišta u zoni u kojoj se ono nalazi) i građevinske vrednosti objekta procenjene od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini, za:
1. eksploataciona polja i eksploatacione objekte;
2. objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti;
3. objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja;
4. objekte za proizvodnju gasa;
5. objekte za proizvodnju pare, tople vode, hladnog vazduha i leda;
6. objekte za tretman i odlaganje otpada;
7. objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala;
8. skladišne i stovarišne objekte.
Da li se objekti obveznika ubrajaju u navedene objekte ili ne – opredeljuje se prema nameni objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.
Dokumenti koji bi bili validni pri određivanju površine zemljišta pod objektom koje obveznik podnosi u svrhu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na imovinu uređeno odredbom člana 12. stav 1. tačka 8. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon), jesu građevinska dozvola i tehnička dokumentacija na osnovu kojih je građenje objekta izvršeno, upotrebna dozvola, kao i drugi dokazi iz kojih se mogu utvrditi gabariti svakog konkretnog objekta.

Dragana Đorđević, advokat
www.djordjevic-lawyer.co.rs

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović