RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KUPOVINE ZEMLJIŠTA SA OBJEKTOM KOJI JE NAMENJEN RUŠENJU

rusenje_objekta

Privredna društva prilikom kupovine zemljišta i objekta, plaćaju ugovorenu cenu u celosti, koja obuhvata i objekat i zemljište. Često je namera da se postojeći objekat sruši i gradi novi, bilo stambeni, poslovni, ili što je česta kombinacija, poslovno – stambeni objekat. Pri tome, pojavljuju se troškovi rušenja kupljnog objekta. Pojavljuje se dilema, da li je ispravno da vrednost zemljišta bude jednaka kupoprodajnoj ceni nepokretnosti, a troškovi rušenja da se knjiže na računu 026.

U praksi prema paragrafu 16. MRS 16, i paragrafu 17.10 MSFI za MSP i članu 14. Pravilnika za mikro i druga pravna lica, nabavna vrednost/cena koštanja nekretnina, postrojenja i opreme obuhvata:

(a) fakturnu cenu, uključujući uvozne takse i poreze po osnovu prometa koji se ne mogu refundirati, nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata;

(b) sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati, na način na koji to očekuje menadžment;

(c) inicijalnu procenu troškova demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područja na kojem je sredstvo locirano, što je obaveza koja se u entitetu nameće bilo kada se sredstvo nabavi ili kao posledica korišćenja sredstva u toku određenog perioda za sve druge svrhe osim za proizvodnju zaliha u tom periodu.

U skladu sa MRS 16, MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro i druga pravna lica primeri direktno pripisivih troškova nabavnoj vrednosti su i troškovi pripreme terena.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović