POREZ NA DOBIT ZA 2014. GODINU

porez na dobitPOREZ NA DOBIT ZA 2014. GODINU – RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA

Osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit, što je definisano Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, dalje: Zakon)

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MRS/MSFI) i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, i na način utvrđen Zakonom.

U skladu sa članom 63. Zakona, rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza (osim u slučaju statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva, kada se podnosi u roku od 60 dana od dana statusne promene). Pravna lica koja do kraja februara, odnosno marta 2015. godine (produženi rok) predaju Agenciji za privredne registre redovne godišnje finansijske izveštaje za objavljivanje, trebalo bi da za potrebe računovodstvenog evidentiranja obaveze za porez na dobit, sastave preliminarni ili konačni poreski bilans i poresku prijavu.

Potreba sastavljanja poreskog bilansa i poreske prijave zajedno sa pripadajućim prilozima za potrebe računovodstvenog evidentiranja na dan 31. decembar 2014. godine, neophodna je i zbog obračuna i knjiženja odloženih poreza. Iskazivanje transfernih cena u poreskom bilansu može imati značajan uticaj na oporezivu dobit.

Obveznici poreza na dobit pravnih lica obračunavaju i plaćaju akontacije poreza na dobit u skladu sa čl. 66-69. Zakona. Mesečna akontacija poreza na dobit plaća se do 15-og u mesecu za prethodni mesec (član 67. stav 2. Zakona), a plaćanje mesečnih akontacija u skladu sa poreskom prijavom iz stava 1. člana 67. Zakona vrši se za mesec u kome je prijava podneta, i to počev od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta (član 67. stav 3. Zakona).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović