ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA

izlogODLUKA

O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA

(„Sl. list grada Beograda“, br. 50/2014 i 96/2014)

 

Član 1

Ovom odlukom uvode se lokalne komunalne takse (u daljem tekstu: komunalne takse) za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja.

Član 2

Komunalna taksa plaća se za:

1. isticanje firme na poslovnom prostoru;

2. korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.);

3. držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;

4. korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;

5. držanje sredstava za igru („zabavne igre“);

6. korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestim;

7. zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova.

Lokalne komunalne takse ne plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga od strane državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i ustanova prema kojima grad Beograd vrši prava osnivača.

Član 3

Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta ili usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

Član 4

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

Taksena obaveza traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluge.

Član 5

Na teritoriji grada Beograda komunalna taksa plaća se u različitoj visini zavisno od vrste delatnosti, površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili vrše usluge za koje se plaćaju takse.

Zone i granice zona utvrđene su posebnom odlukom Skupštine grada.

Član 6

Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda (u daljem tekstu: UJP grada Beograda), u roku od 15 dana od dana isticanja firme na poslovnom prostoru.

Obveznik komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom odeljenju UJP grada Beograda, u roku od 15 dana od dana početka držanja sredstava za igru.

Obveznik komunalne takse iz st. 1. i 2. ovog člana dužan je da svaku nastalu promenu prijavi nadležnom odeljenju UJP grada Beograda, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze plaćanja lokalne komunalne takse iz st. 1. i 2. ovog člana, utvrđuje Sekretarijat za finansije – UJP grada Beograda.

Član 7

Naplatu komunalne takse vrši UJP grada Beograda, odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine u skladu sa ovom odlukom.

Za komunalne takse koje se utvrđuju rešenjem UJP grada Beograda, obveznik je dužan da do dospelosti obaveze po rešenju o utvrđivanju komunalne takse za tekuću godinu, plaća mesečne akontacije u visini obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća taksa.

Razliku između komunalne takse utvrđene rešenjem i akontaciono uplaćenog iznosa takse, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju obaveze za tekuću godinu.

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja, kamate, povraćaja, zastarelosti, naplate, prinudne naplate i ostalog što nije posebno uređeno ovom odlukom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 8

Uplata prihoda od komunalnih taksi vrši se na odgovarajuće uplatne račune kod Uprave za trezor Republike Srbije, propisane Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i rasporedu sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 104/11… i 20/14).

Član 9

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

– nadležnom odeljenju UJP grada Beograda ne podnese ili ne podnese u propisanom roku, prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu isticanja firme na poslovnom prostoru (član 6. stav 1. odluke);

– nadležnom odeljenju UJP grada Beograda ne podnese ili ne podnese u propisanom roku, prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) (član 6. stav 2. odluke);

– nadležnom odeljenju UJP grada Beograda ne prijavi ili ne prijavi u propisanom roku svaku nastalu promenu (član 6. stav 3. odluke);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

Član 10

Sastavni deo ove odluke predstavlja Taksena tarifa utvrđena za pojedina prava, predmete i usluge.

Član 11

Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 65/12).

Član 12

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 96/2014)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

 TAKSENA TARIFA

Tarifni broj 1.

1. Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru (u daljem tekstu: taksa) utvrđuje se na godišnjem nivou zavisno od registrovane pretežne delatnosti obveznika, odnosno delatnosti koju obveznik obavlja predviđenu Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, i to: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po zonama u kojima se nalazi poslovni objekat na kojem je istaknuta firma.

2. Delatnosti predviđene Zakonom o finansiranju lokalne samouprave raspoređene su u okviru I, II i III grupe delatnosti, a delatnosti predviđene Uredbom o klasifikaciji delatnosti su po šiframa delatnosti raspoređene u okviru IV, V i VI grupe delatnosti iz ove tarife, i to:

I grupa:

– Bankarstvo;

– Osiguranje imovine i lica;

– Proizvodnja nafte;

– Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;

– Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

– Mobilne i telefonske usluge;

– Kazina, kockarnice, kladionice, bingo sale i pružanje kockarskih usluga.

II grupa:

– Trgovina naftom i derivatima nafte;

– Poštanske aktivnosti javnog servisa;

– Elektroprivreda;

– Noćni barovi i diskoteke.

III grupa:

– Proizvodnja derivata nafte;

– Proizvodnja duvanskih proizvoda;

– Proizvodnja cementa.

IV grupa:

06 – Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa;

46.35 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;

46.51 – Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima;

46.66 – Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;

46.72 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;

53.20 – Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

61- Telekomunikacije;

62 – Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti;

63 – Informacione uslužne delatnosti;

64 – Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65 – Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66 – Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

68 – Poslovanje nekretninama;

69 – Pravni i računovodstveni poslovi;

70 – Upravljačke delatnosti, savetovanje u vezi s upravljanjem;

71 – Arhitektonske i inženjerske delatnost; inženjersko ispitivanje i analize;

73 – Reklamiranje i istraživanje tržišta;

74 – Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;

77 – Iznajmljivanje i lizing;

78 – Delatnosti zapošljavanja;

80 – Zaštitne i istražne delatnosti;

82.20 – Delatnost pozivnih centara;

82.30 – Organizovanje sastanaka i sajmova;

82.91 – Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa;

92 – Kockanje i klađenje.

V grupa:

02 – Šumarstvo i seča drveća;

05 – Eksploatacija uglja;

07 – Eksploatacija ruda metala;

08 – Ostalo rudarstvo;

09 – Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima;

10.83 – Prerada čaja i kafe;

20.11 – Proizvodnja industrijskih gasova;

23.69 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa;

32.1 – Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta;

35 – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija;

36 – Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;

37 – Uklanjanje otpadnih voda;

38 – Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija;

39 – Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom;

45 – Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala (osim 45.20 i 45.40);

46 – Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (osim 46.35, 46.51, 46.66 i 46.72);

47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

49 – Kopneni saobraćaj i cevovodni transport;

50 – Vodeni saobraćaj;

51 – Vazdušni saobraćaj;

52 – Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju;

53 – Poštanske aktivnosti (osim 53.20);

55 – Smeštaj;

56 – Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića;

58.19 – Ostala izdavačka delatnost;

59 – Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa;

60 – Programske aktivnosti i emitovanje;

79 – Delatnost putničkih agencija, turoperatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti;

81 – Usluge održavanja objekata i okoline;

82 – Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti (osim 82.20, 82.30 i 82.91);

94 – Delatnosti udruženja;

95.11 – Popravka računara i periferne opreme;

95.12. – Popravka komunikacione opreme;

96 – Ostale lične uslužne delatnosti (osim 96.01 i 96.02);

97 – Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu.

VI grupa

01 – Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti;

03 – Ribarstvo i akvakulture;

10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda (osim 10.83);

11 – Proizvodnja pića;

12 – Proizvodnja duvanskih proizvoda;

13 – Proizvodnja tekstila;

14 – Proizvodnja odevnih predmeta;

15 – Proizvodnja kože i predmeta od kože;

16 – Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja;

17 – Proizvodnja papira i proizvoda od papira;

18 – Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa;

19 – Proizvodnja koksa i derivata nafte;

20 – Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (osim 20.11);

21 – Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;

22 – Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;

23 – Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (osim 23.69);

24 – Proizvodnja osnovnih metala;

25 – Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja;

26 – Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;

27 – Proizvodnja električne opreme;

28 – Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme;

29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;

30 – Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;

31 – Proizvodnja nameštaja;

32 – Ostale prerađivačke delatnosti (osim 32.1);

33 – Popravka i montaža mašina i opreme;

41 – Izgradnja zgrada;

42 – Izgradnja ostalih građevina;

43 – Specijalizovani građevinski radovi;

45.20. – Održavanje i popravka motornih vozila;

45.40. – Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala;

58 – Izdavačke delatnosti (osim 58.19);

72 – Naučno istraživanje i razvoj;

75 – Veterinarske delatnosti;

84 – Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje;

85 – Obrazovanje;

86 – Zdravstvene delatnosti;

87 – Socijalna zaštita sa smeštajem;

88 – Socijalna zaštita bez smeštaja;

90 – Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;

91 – Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;

93 – Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;

95 – Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; (osim 95.11 i 95.12)

96.01 – Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;

96.02 – Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;

98 – Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe;

99 – Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela.

3. Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mikro i mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti predviđene u tački 2. ovog tarifnog broja u okviru grupa I, II i III, i to: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju taksu.

4. Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnici, osim pravnih lica i preduzetnika iz tačke 3. ovog tarifnog broja, plaćaju taksu u godišnjem iznosu, zavisno od grupe delatnosti i zone, prema sledećoj tabeli:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović