OBAVEZA USAGLAŠAVANJA SA PORESKOM UPRAVOM PO OSNOVU POREZA NA DOBIT I SVIH DRUGIH JAVNIH PRIHODA

Poreska-upravaPrivredna društva najkasnije na dan sastavljanja finansijskih izveštaja treba da sprovedu usaglašenje sa Poreskom upravom po osnovu svih javnih prihoda uključujući i porez na dobit.

Da bi se dobilo stanje poreske obaveze za porez na dobit, društvo podnosi nadležnoj poreskoj upravi Zahtev za izdavanje poreskog uverenja. Zahtev treba da bude podnet od ovlašćenog lica, uredno popunjen tačnim podacima i potpisan. Ako zahtev podnosi poreski obveznik, pravno lice, potpis na zahtevu mora biti overen pečatom pravnog lica. Zahtev umesto poreskog obveznika može podneti i ovlašćeno lice kada je neophodno uz zahtev priložiti i dokaz (punomoćje), kojim se potvrđuje da je lice koje podnosi zahtev u ime poreskog obveznika njegov zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema Tarifi republičkih administrativnih taksi.

Pravna lica koja imaju status velikog poreskog obveznika mogu podneti upit stanja elektronski Centru za velike poreske obveznike o stanju svih javnih prihoda na određeni dan. U upitu se iskazuje i obračunata i naplaćena kamata do datuma upita. Navedeni upit treba da se odštampa i služi kao dokaz eventualnih knjiženja na dan bilansa u cilju sravnjenja obaveza po osnovu javnih prihoda uključujući i porez na dobit.

Poresko uverenje se poreskom obvezniku izdaje istog dana, a najdocnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva u skladu sa članom 161. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/2010) i Uputstvom za postupanje Poreske uprave u postupku izdavanja poreskih uverenja.

Primer računovodstvenog evidentiranja usaglašenja sa Poreskom upravom po osnovu poreza na dobit

Pre zaključenja poslovnih knjiga i utvrđivanja konačne obaveze za porez na dobit, društvo je izvršilo sravnjenje sa karticama Poreske uprave. Sravnjenjem je konstatovano da je iznos pretplate odnosno potraživanja koji je društvo evidentiralo u svojim knjigama pogrešan i više iskazan u iznosu od 60.000 dinara i da ga treba uskladiti sa manjim iznosom iskazanim po kartici Poreske uprave. Razlika se odnosi na početno stanje. Društvo će računovodstveno evidentiranje usaglašenja sprovesti smanjenjem računa 223 u korist sledećih računa:

• Račun 592 – Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne, iskazuju se efekti ispravke grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne, ili

• 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina – samo u slučaju da se radi o ispravci materijalno značajne greške iz prethodnih godina, koja je konstatovana navedenim sravnjenjem.

U primeru se radi o nematerijalnoj grešci koja se odnosi na prethodnu godinu i iznosi 60.000 dinara.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 592 Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne 60.000
223 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 60.000
usaglašenje se poreskom upravom

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović