• Home
  • Blog
  • Modeli
2

ŠIFRA PLAĆANJA PRILIKOM UPLATE ZAKUPNINE FIZIČKOM LICU OD STRANE PRAVNOG LICA – REZIDENTU I NEREZIDENTU

poslovni prostorPrilikom plaćanja zakupa fizičkom licu – rezidentu od strane pravnog lica ispravno je korišćenje šifre plaćanja 248.
Treba imati u vidu da je zakupodavac obveznik plaćanja poreza po osnovu prihoda ostvarenog po osnovu zakupa, ali u praksi zakupodavac i zakupac se dogovore da porez plaća zakupac, te da nalog za plaćanje poreza sa šifrom 248 treba da sadrži podatke o zakupcu  kao nalogodavcu,  uz podnošenje PPP PD prijave i sa pozivom na broj odobrenja dobijen od Poreske uprave.
Kada firma obračunava i plaća zakup poslovnog prostora fizičkom licu – nerezidentu, a prostor se nalazi na teritoriji Srbije, koristi se šifra priliva i odliva 320 za transakcije po osnovu zakupa zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora.
Navedena šifra propisana je Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom, koji je kao Prilog 2 sastavni deo Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011 i 62/2013). Upitstvom su utvrđeni osnovi po kojima se mogu vršiti naplate i plaćanja po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima između rezidenata i nerezidenata, kao i šifre priliva i odliva po propisanim osnovima koje se koriste na nalozima platnog prometa sa inostranstvom pri obavljanju transakcija.
Šifra 320 kao osnova naplate, plaćanja i  prenosa u platnom prometu sa inostranstvom koristi se za sledeće:
– plaćanja po osnovu zakupa zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora između rezidenta i nerezidenta,
– naplata zakupnine i dr. koju rezident vrši po osnovu kapitala uloženog u nepokretnosti u inostranstvu,
– plaćanje zakupnine i dr. nerezidentu po osnovu kapitala uloženog u nepokretnosti u zemlji.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed