• Home
  • Blog
  • Modeli

OBRAZAC P EKO – OD 01. JANUARA 2015. VLASNICI STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA PLAĆAJU POSEBNU NADOKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Obrazac P EKO – MOŽETE PREUZETI

Prijava_naknada_za_ziv_sred Obrazac P EKO

OD 01. JANUARA 2015. VLASNICI STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA PLAĆAJU POSEBNU NADOKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Doneta je Odluka o plaćanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine /“Sl. List grada Beograda“ br. 96/14/. Naknada se odnosi na korišćenje stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti.
Obveznici za plaćanju nadoknade su vlasnici nepokretnosti odnosno zakupci ako nepokretnost koristi po osnovu zakupa.
Naknadu ne plaćaju državni organi.
Visina naknade plaća se mesečno i to:
1) 0,87 din./m2 za korišćenje stambenih zgrada za stanovanje. Visinu naknade obračunava javno preduzeće koje naplaćuje komunalne usluge.
2) 2,64 din./m2 za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje privredne delatnosti.

Zakupac – pravno lice koje koristi stambeni prostor za obavljanje delatnosti, nije u obavezi da podnosi prijavu za utvrđivanje naknade – Obrazac P EKO., jer obračun za utvrđivanje naknade za fizička i pravna lica /vlasnike i zakupce/ donosi javno preduzeće koje se stara o naplati.
• Privredno društvo koristi deo stambenog prostora za obavljanje privredne delatnosti u usvojstvu zakupca poslovnog prostora?
Kada se koristi deo stambenog prostora za poslovnu delatnost posebno ne se prijavljuje i ne podnosi Obrazac P EKO, pošto naknadu obračunava javno preduzeće koje se stara o naplati komunalnih usluga i drugih naknada na osnovu podataka kojima raspolaže u sistemu naplate.
U slučaju zakupa poslovnog prostora, naknadu plaća zakupac, za celokupnu zakupljenu površinu poslovnog prostora. Bitno je napomenuti da nema dvostrukog plaćanja naknade – imalac prava svojine na nepokretnost i zakupac za isti poslovni prostor.

Obrazac P EKO podnosi korisnik poslovnog prostora, bez obzira da li je vlasnik, ili zakupac u obavezi je da podnese Obrazac P EKO, bez obzira da li je zakupodavac fizičko ili pravno lice.

Krajnji rok za podnošenje Obrasca P EKO je 31. januar 2015. godine.

Na osnovu prijave i drugih podataka kojima raspolaže Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda, Uprava javnih prihoda utvrđuje godišnji iznos naknade, koji će se plaćati u mesečnim iznosima do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Obveznici koji ne podnesu propisani obrazac u roku mogu biti kažnjeni od 50. 000 do 250.000 dinara.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović