IZNOS MINIMALNE ZARADE KOJA SE U JANUARU 2015. GODINE ISPLAĆUJE ZA DECEMBAR 2014. GODINE

njem-radnici Sindikati_su_trazili_da_cena_rada_bude_137_9_dinara.x Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014) kojom je utvrđena minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po radnom času za period januar-decembar 2015. godine u iznosu od 121 dinar (neto).
Poslodavci su u nedoumici koju minimalnu cenu rada treba primeniti za isplatu decembarske zarade koja se vrši u januaru mesecu ove godine?
Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) u članu 111. stav 5. propisuje da je poslodavac dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata.
Na osnovu navedene odredbe Zakona o radu proizilazi da poslodavci koji u januaru 2015. godine vrše isplatu minimalne zarade za decembar mesec 2014. godine, dužni su da minimalnu zaradu isplate na osnovu minimalne cene rada koja važi u januaru, a koja iznosi 121 dinar (neto) po radnom času.
Mogući fond sati u decembru mesecu je iznosio 184, tako da minimalna neto zarada za decembar mesec iznosi 22.264 (184×121=22.264).
Minimalna bruto zarada se dobija primenom formule koja važi u situaciji kada je neto mesečni iznos minimalne zarade koji se isplaćuje zaposlenom (u našem slučaju to je 22.264 dinara) veći od neto najniže osnovice za plaćanje doprinosa (koja od 1.11.2014. do 31.1.2015. godine iznosi 16.348,52 dinara), a manji od neto najviše osnovice.
Bruto minimalna zarada = (časovi rada x minimalna cena rada po času) – 1.124,20/0,701
Primenom navedene formule dolazi se do iznosa minimalne bruto zarade za mesec decembar 2014. godine, a koja se isplaćuje u januaru 2015. godine, u iznosu od 30.156,63 dinara.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović