20.01.2015. ODRŽAN JE SEMINAR „TRANSFERNE CENE – SA PRAKTIČNOM IZRADOM STUDIJE“

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 20.01.2015. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je seminar, na temu: „TRANSFERNE CENE – SA PRAKTIČNOM IZRADOM STUDIJE“
Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).

Seminar je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji posluju sa povezanim licima.
Najčešće pitanje privrednika – polaznika je: šta se podrazumeva pod transfernim cenama?
Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozamica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.
Ovakav način izveštavanja prvi put se primenjuje prilikom sastavljanja poreskog Bilansa za 2013. godinu. Ovo je veoma složen zadatak, posebno iz razloga prikupljanja informacija, u smislu ko se i na koji način smatra povezanim licem u smislu Zakona i Pravilnika.

Ova obaveza odnosi se na pravna lica i preduzetnike.
– Da li je vaša firma suosnivač ili osnivač još neke firme, sa kojom poslujete?
– Da li vaš osnivač, pored vaše firme i osnivač firme sa kojom poslujete?
– Da li od povezanog lica ili osnivača zakupljujete poslovni prostor ili neko drugo pokretno sredstvo?
-Da li je vašoj firmi osnivač ili suosnivač davao pozajmicu ili kredit, ili ste vi to činili sa povezanim licem?
– Da li ste imali promet robe ili usluge sa nekom od firmi koja ima sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”?
Ovo su samo neke od poslovnih aktivnosti koje potpadaju pod analizu i obavezu izrade Izvešataja o transfernim cenama.
Prema stavu 3. i 4. člana 59. Zakona povezanim licima smatraju se pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja.
Interaktivni trening – seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva.

DSCI0339  DSCI0343DSCI0347DSCI0349
Teme na seminaru su bile sledeće:
• Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama
• Ko se smatra povezanim licem;
• Primer – utvrđivanje povezanosti između poreskih obveznika;
• Obaveze poreskog obveznika;
• Dokumentacija transfernih cena;
• Vrste metoda koje je moguće koristiti pri obračunu cena “van dohvata ruke”
o Metod uporedive cene na tržištu;
o Metod preprodajne cene;
o Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu
o Metoda transakcione neto marže
o Metoda podele dobiti ;
o Funkcionalna analiza i ekonomska uporedivost;
o Primeri, za svaki metod
o Utanjena kapitalizacija
o Obračun kamate „van dohvata ruke“
o Korekcija rashoda kamata po osnovu utanjene kapitalizacije;
o Korekcija rashoda kamata primenom pravila o transfernim cenama;
o Utvrđivanje prosečnog stanja zajmova/kredita kod povezanih lica:
o Izveštaj /Studija/ transfernih cena
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i premenljiva u procesu rada. Kompletan materijal na CD sa dva modele studije, (jedan za proizvodno preduzeće, drugi za trgovinsko preduzeće).

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović