UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG (STAROG) KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG (STAROG) KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA
– sadrži samo nove i delimično izmenjene račune –
Red. broj Novi računi (Pravilnik) Sa prethodnih računa (Stari pravilnik)
1. 012 – Softver i ostala prava  – 014 – Ostala nematerijalna ulaganja
2. 013 – Gudvil – 012 – Gudvil
3. 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine Ispravka vrednosti sa analitičkih računa grupe –  01 – Nematerijalna ulaganja
4. 020 – Poljoprivredno i ostalo zemljište  – Deo računa 020 – Zemljišta
5. 021 – Građevinsko zemljište – Deo računa 020 – Zemljišta
6. 029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme Ispravka vrednosti sa analitičkih računa u okviru računa grupe –  02, osim računa na kojima se iskazuju biološka sredstava
7. 030 – Šume Deo računa – 021 – Šume i višegodišnji zasadi
8. 031 – Višegodišnji zasadi Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi
9. 032 – Osnovno stado 025 – Osnovno stado
10. 037 – Biološka sredstva u pripremi Deo računa 027 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
11. 038 – Avansi za biološka sredstva Deo računa 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
12. 039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava Ispravka vrednosti sa analitičkih računa 021 i 025 koja se odnosi na biološka sredstava
13. 040 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 030 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
14. 041 – Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima 031 – Učešća u kapitalu ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica
15. 042 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 032 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
16. 043 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji Deo 033 – Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima
17. 044 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu Deo 033 – Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović