REVIZORI ĆE ODLUČITI DA LI ĆE RADITI REVIZIJU ILI STUDIJU O TRANSFERNIM CENAMA

U cilju što objektivnije procene i ocene zakonitosti rada privrednih subjekata ovlašćene revizorske kuće ne mogu da obavljaju reviziju finansijskih izveštaja i ujedno da sastavljaju izveštaj o transfernim cenama istog privrednog subjekta.

„Zakonom o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon) uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, stručna osposobljenost lica i licence za obavljanje revizije, davanje i oduzimanje dozvole za rad društvima za reviziju i samostalnim revizorima, nadzor nad obavljanjem revizije, Komora ovlašćenih revizora (dalje: Komora), osnivanje i nadležnosti Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, međunarodna saradnja sa nadležnim telima u oblasti nadzora, kao i druga pitanja u vezi sa revizijom.
Član 35. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 ) precizirao je situacije u kojima je revizorskim kućama zabranjeno obavljanje revizije finansijskih izveštaja.
Društvo za reviziju ne može da obavlja reviziju kod pravnog lica:
1) u kojem ima udele ili akcije;
2) koje je vlasnik udela ili akcija društva za reviziju;
3) ako je društvo za reviziju, odnosno bilo koja organizaciona jedinica u mreži kojoj pripada, odnosno povezano lice sa društvom za reviziju pružalo pravnom licu u godini za koju se obavlja revizija, sledeće usluge:
(1) pripremu i vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja;
(2) procenu vrednosti kapitala, imovine i/ili obaveza koja će biti reflektovana u finansijskim izveštajima, odnosno u kojima postoji očigledan sukob interesa;
(3) zastupanje u sudskim postupcima u vezi sa poreskim predmetima;
(4) obračun poreza i podnošenje poreskih prijava za fizička lica rukovodioce u sektoru finansija u privrednom društvu;
(5) savete u vezi sa računovodstvenim knjiženjem poreskih obaveza;
(6) dizajniranje sistema interne revizije i interne kontrole kao i njihovo sprovođenje;
(7) dizajniranje i primenu informacionih sistema u računovodstvenoj oblasti;
(8) aktuarske usluge;
(9) druge usluge koje bi, u konkretnim okolnostima, mogle da ugroze nezavisnost licenciranog ovlašćenog revizora ili društva za reviziju i/ili da utiču na vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima;
4) ako je povezano sa pravnim licem na drugi način, tako da takva povezanost može da utiče na nezavisnost i nepristrasnost obavljanja revizije.
Ministarstvo finansija, izdalo je mišljenje kojim potvrđuje odredbe člana 35. Zakona:
Imajući u vidu navedeno, kao i navode iz dopisa, mišljenja smo da u konkretnom slučaju društvo za reviziju u godini za koju obavlja reviziju finansijskih izveštaja pravnog lica, tom pravnom licu ne može istovremeno da pruža uslugu izrade izveštaja o transfernim cenama, s obzirom da rezultati izveštaja o transfernim cenama u smislu člana 35. tačka 9) Zakona, mogu uticati na korigovanje poreske obaveze i time na vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima.“
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1125/2014-16 od 3.11.2014. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović