PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA

PRAVILNIK
O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA
(„Sl. glasnik RS“, br. 137/2014

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon).
Drugim pravnim licima iz stava 1. ovog člana smatraju se pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja).
Druga pravna lica iz stava 2. ovog člana koja su razvrstana u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona, sastavljaju samo obrasce Bilans stanja i Bilans uspeha iz stava 1. ovog člana.
Druga pravna lica koja odluče da primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica, u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona, primenjuju podzakonski akt kojim se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike.
Druga pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa članom 27. Zakona, primenjuju podzakonski akt kojim se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Član 2

Obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha, kao prilozi 1 i 2, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima iz stava 1. ovog člana, postupa se prema odredbama pravilnika koji uređuje Kontni okvir i sadržinu računa u Kontnom okviru za druga pravna lica.
U obrasce iz stava 1. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara.

Član 3

Drugo pravno lice koje je u toku izveštajne godine imalo statusnu promenu ili je nad njim otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, u godišnjem finansijskom izveštaju, u koloni za tekuću godinu, prikazuje podatke o poslovanju za ceo izveštajni period objedinjeno, u neto iznosu, i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene. Na svim obrascima drugog pravnog lica stavlja se naznaka „statusna promena“, „stečaj“ ili „likvidacija“.
Drugo pravno lice iz stava 1. ovog člana u godišnji finansijski izveštaj unosi podatke o poslovanju za sve učesnike u statusnoj promeni, a u Napomenama uz ovaj izveštaj obelodanjuje informacije o učesnicima i vrsti promene.
Drugo pravno lice koje je nastalo osnivanjem posle statusne promene, prikazuje podatke kao novoosnovani obveznik iz člana 4. ovog pravilnika, s tim što na obrascima stavlja naznaku „novo osnivanje“.

Član 4

Novoosnovano drugo pravno lice prikazuje podatke o poslovanju u izveštajnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini. Na svim propisanim obrascima drugo pravno lice stavlja naznaku „novoosnovani“.

Član 5

Matično drugo pravno lice dostavlja sve propisane obrasce finansijskih izveštaja i na njima stavlja naznaku „konsolidovani“.
Matično drugo pravno lice prikazuje konsolidovane podatke za sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu, za izveštajnu i prethodnu godinu.
Ako se sastav ekonomske celine promeni u toku izveštajne godine, matično drugo pravno lice u konsolidovanom finansijskom izveštaju prikazuje početno stanje i poslovne promene u prethodnoj godini za prethodnu ekonomsku celinu.
Matično drugo pravno lice obelodanjuje podatke o sastavu ekonomske celine na dan 31. decembra, odnosno 1. januara izveštajne godine u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje.
Drugo pravno lice koje je postalo matično u izveštajnoj godini, konsolidovane podatke dostavlja kao novoosnovano drugo pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu na svim obrascima stavlja naznaku „novokonsolidovani“.
Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, druga pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), nezavisno od veličine, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja.
Izuzetno od stava 6. ovog člana, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma za malo pravno lice, u smislu člana 6. Zakona, matično drugo pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje.

II SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS STANJA
Član 6

U obrascu Bilans stanja druga pravna lica iskazuju podatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa označenih u koloni 1 tog obrasca.
U obrascu Bilans stanja u koloni 5 iskazuju se podaci na kraju tekućeg perioda, a u koloni 6 podaci na kraju prethodnog perioda (koji je isti kao početak tekućeg perioda). Za period za koji se sastavlja finansijski izveštaj, podaci se unose u kolonu 5 aktive i u kolonu 5 pasive.
Podaci u obrascu Bilans stanja iskazuju se u neto iznosu (po sadašnjoj vrednosti na dan bilansa), tako što se bruto iznosi iskazani na osnovnim računima glavne knjige, koriguju za iznose ispravke vrednosti i obezvređenja koji su iskazani na pripadajućim korektivnim računima osnovnih računa na dan bilansa.
Ako su podaci iz prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 aktive i kolonu 6 pasive tekuće godine unose se tako korigovani podaci.
Pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja pod oznakom AOP 0001 do 0025 u aktivi i AOP 0401 do 0422 u pasivi, unose se podaci sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 ovog obrasca.
Druga pravna lica razvrstana u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona, u obrascu Bilans stanja iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

III SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS USPEHA
Član 7

U obrascu Bilans uspeha druga pravna lica iskazuju podatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.
U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja, podaci se unose pod oznakama AOP 1001 do 1039 – prihodi i rashodi redovnog poslovanja, pod oznakama AOP 1042 i 1043 – višak prihoda nad rashodima, efekti promena računovodstvenih politika i ispravka grešaka iz ranijih perioda i višak rashoda nad prihodima, efekti promena računovodstvenih politika i ispravka grešaka iz ranijih perioda, pod oznakama AOP 1044 i 1045 – višak prihoda nad rashodima pre oporezivanja i višak rashoda nad prihodima pre oporezivanja, pod oznakama AOP 1046 – iznos poreskog rashoda perioda i pod oznakama AOP 1047 i 1048 – neto višak prihoda nad rashodima posle oporezivanja i neto višak rashoda nad prihodima posle oporezivanja.
Podaci se sa odgovarajućih računa označenih u koloni 1 unose tako što se u kolonu 6 (prethodna godina) unose podaci obračuna odgovarajućeg perioda prethodne godine, reklasifikovani u skladu sa strukturom podataka za tekući period, dok se za tekuću godinu, u kolonu 5, podaci unose sa računa na kraju perioda za koji se obračun sastavlja.
Ako su podaci prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.
Druga pravna lica razvrstana u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona, u obrascu Bilans uspeha iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

IV NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1. Opšte informacije
Član 8

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opise ili detaljnije raščlanjavanje iznosa prikazanih u Bilansu stanja i Bilansu uspeha. Napomene uz finansijske izveštaje posebno sadrže:
1) opšte informacije o drugom pravnom licu (sedište, pravna forma, opis prirode poslovanja i glavnih aktivnosti, naziv matičnog pravnog lica i krajnjeg vlasnika matičnog pravnog lica, podatak o prosečnom broju zaposlenih u toku godine na bazi stanja krajem svakog meseca);
2) informaciju o usaglašenosti sa nacionalnim propisima;
3) informaciju o korekciji početnog stanja po osnovu greške i promena računovodstvenih politika;
4) informaciju o primenjenim osnovama za vrednovanje pozicija u pripremi finansijskog izveštaja;
5) informaciju o računovodstvenim politikama, koje su odabrane i primenjene na značajne poslovne promene i događaje;
6) informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u izveštajima iz stava 1. ovog člana, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica.
Za prikazivanje rednog broja Napomena uz finansijske izveštaje koriste se arapski brojevi, prema redosledu prikazivanja podataka u finansijskom izveštaju, i to maksimalno 50 karaktera koji se unose u obrasce finansijskog izveštaja.

2. Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja
Član 9

Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja sadrže dodatne informacije vezane za pozicije koje su prikazane u finansijskom izveštaju, prema redosledu obrazaca i pozicija u obrascima.

V ZAVRŠNE ODREDBE
Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

PRILOG 1 I BILANS STANJA

PRILOG 2 I BILANS USPEHA

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović