2

NOVOGODIŠNJE IZMENE TRI PORESKA ZAKONA

jelkice 2

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 25. decembra izmene tri poreska zakona, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. Sve ove izmene i dopune zakona su objavljene u u „Sl. glasniku RS“, br. 142/2014 od 25. decembra 2014. godine.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“,
broj 142/2014) koje su stupile na snagu 26. decembra 2014. godine, omogućeno je:

1. Podnošenje elektronske prijave za porez na dobit, uključujući i porez na dobit
po odbitku – čime je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj
administraciji tako da:
► obaveza podnošenja poreskih prijava za porez na dobit pravnih lica u elektronskom
obliku počinje od 1. aprila 2015. godine
► obaveza za porez na dobit pravnih lica po odbitku, primenom člana 40. ZPDPL –
od 1. januara 2016. godine.
Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, podnosi se na dan isplate naknade na
koju se obračunava i plaća porez po odbitku prilikom otkupa sekundarnih sirovina i otpada.

2. Da se na teret rashoda u poreskom bilansu, već za 2014. godinu, pored izdataka
za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i
sportske namene, kao i davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite osnovanim u skladu
sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu, priznaju i izdaci nastali po osnovu davanja
za humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne
situacije uko-liko su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini ilijedinici lokalne
samo-uprave, ali dozvoljeni procenat nije menjan i iznosi 5% od ukupnog prihoda.

3.Uvođenje u redovan sistem oporezivanja obveznika koji su u postupku
likvidacije, u postupku stečaja i to od dana donošenja rešenja o otvaranju stečajnog
postupka do dana početka primene plana reorganizacije ili pravosnažnog rešenja o
nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom, kao i u postupku reorganizacije.
Istovremeno je propisan poseban način oporezivanja porezom na dobit obveznika
u postupku stečaja koji se sprovodi bankrotstvom, i za njih je poreski period
– period stečaja.

4. Da se višak deobne mase u novcu, odnosno nenovčanoj imovini, iznad vrednosti
uloženog kapitala, a koji se raspodeljuje članovima privrednog društva nad kojim je
zaključen postupak stečaja – smatra dividendom.

5. Da se pravilo o transfernim cenama ne primenjuje između lica koja su međusobno
povezana jer su im osnivači Republika Srbija, autonomne pokrajine, odnosno
jedinice lokalne samouprave

6. Ukidanje obaveze plaćanja mesečne akontacije poreza na dobit za:
► nedobitne organizacije, obveznike koji su u postupku likvidacije, u postupku stečaja
od dana donošenja rešenja
► otvaranju stečajnog postupka do dana početka primene plana reorganizacije
ili pravosnažnog rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom i obveznike
koji nastavljaju stečajni postupak bankrotstvom.
Pri tome, poreski obveznik koji nema obavezu plaćanja poreza na dobit kroz mesečne
akontacije, porez na dobit plaća za poreski period u roku propisanom za podnošenje
poreske prijave i poreskog bilansa za taj period.

7. Proširenje poreskog obveznika za porez po odbitku, odnosno obveznikom se
u smislu člana 40. ZPDPL smatra nerezidentno pravno lice a ne nerezidentni obveznik.
Propisano je da je za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku, u slučaju kada se
prihodi po osnovu zakupa, odnosno podzakupa pokretnih stvari oporezuju po rešenju
Poreske uprave, nadležan poreski organ prema sedištu ili prebivalištu isplatioca prihoda.
Precizirano je da je obveznik dužan da na dan isplate prihoda podnese poresku prijavu za
porez na dobit po odbitku, što ujednačava rokove podnošenja poreske prijave za sve vrste
prihoda za koje se obračunava i plaća ovaj porez.

8. Precizira se obaveza podnošenja poreskog bilansa uz poresku prijavu za sve
poreske obveznike, kao i rokovi u kojima su poreski obveznici dužni da ih podnesu.
Smatra se da poreska prijava nije podneta ako poreski obveznik uz poresku prijavu
ne podnese i poreski bilans.

9. Pored navedenih izmena i dopuna, propisano je:
► da se odredbe ovog zakona neće primenjivati na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje
poreske obaveze obveznika nad kojima nije okončan, odnosno zaključen postupak
likvidacije, odnosno stečaja do dana stupanja na snagu ovog zakona.
► da se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze za 2014. godinu primenjuju
i izmene vezane za priznavanje rashoda (vidi tačku 2. teksta) i izmene vezane za
isključivanje primena pravila o transfernim cenama u navedenom slučaju
(vidi tačku 5. ovog teksta).

Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost

Izmenom Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 142/2014),
a sa primenom od 1.1.2015. godine, omogućeno je da se promet dobara i usluga i
uvoz dobara koji se vrši u okviru realizacije projekata finansiranih u okviru sprovođenja
pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u tzv. decentralizovanom
sistemu upravljanja, u potpunosti oslobodi PDV. Dosadašnjim zakonskim rešenjem iz člana 24.
stav 1. tačka 16a Zakona, ovaj promet je, bio oslobođen PDV samo u delu koji se finansirao iz
sredstava donacije (npr. iz sredstava IPA).
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Izmene i dopune Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 142/2014), primenjuju se od
1. januara 2015. godine, izuzev odredbe člana 6. ovog zakona koja se primenjuje od
26. decembra 2014. godine a kojom je dato ovlašćenje Ministru finansija da donese
podzakonski akt kojim će se urediti pitanje podnošenja poreske prijave i za akcize od
1.1.2016.godine.
Usvojenim izmenama i dopunama je omogućeno da se od 1.1.2016. godine:
1. Izmeni način podnošenja poreske prijave za obračun akcize, pa shodno
tome obveznici akcize ovu poresku prijavu podnosiće, po isteku svakog
meseca, ali neće postojati kumulativni obračun akcize;
Sve do isteka 2015. godine, radiće se kumulativni tromesečni obračuni akcize,
kao i godišnji obračun akcize.
2. Obezbede i tehnički uslovi za podnošenje poreske prijave za akcize u
elektronskom obliku, takođe počev od 1. januara 2016. godine, što je u
skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Pored navedenog, propisano je i da se:
3. Od 1.1.2016. godine uvodi obaveze popisa sa stanjem na dan 31. decembra
kalendarske godine zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima,
uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda, i dastavljanje
popisne liste nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije
31. januara naredne godine.
4. Ukida pravo na regresiranje gasnog ulja i biogoriva koje poljoprivredno gazdinstvo
upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, nabavlja i koristi kao motorno gorivo u
poljoprivredne svrhe.
5. Podužava rok za oslobađanje od obračunavanja i plaćanja akcize do 31.12. 2015.
godine na tečni naftni gas (tar. oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711
19 00 00 i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon
destilacije do 380°C (tar. oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00,
2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00,
2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19
2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione
destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao
i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije,
parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar)
i tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT:
2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i
primarnog benzina u procesima separacije.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed