Iznosi carinskih dažbina za 2015. godinu za uvoz i izvoz iz EU i uvoz iz država van EU poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

poljoprivredni proizvodi  mesni proizvodiIznosi carinskih dažbina za 2015. godinu za uvoz i izvoz iz EU i uvoz iz država van EU poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Stope carina za 2015. propisane su Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 130/2014 – dalje: Uredba), koja se takođe primenjuje od 1.1.2015. godine. Korelaciona tabela koja je u sastavu Uredbe omogućava pregled svih nomenklaturnih promena koje su izmenjene u odnosu na Carinsku tarifu za 2014. godinu. U Odluci u tom smislu izmenjeno je nekoliko opisa naimenovanja i tarifnih oznaka koje se odnose na određene vrste sireva, u tački 2. i označene su simbolom “”.
Iznosi carinskih dažbina za 2015. godinu za uvoz van EU propisani su na nivoima koji su važili za 2014. i prethodne godine.
Takođe su i za uvoz iz EU iznosi carinskih dažbina za 2015. godinu propisani na nivoima carinskih dažbina za 2014. godinu, jer je 2014. godina bila poslednja godina liberalizacije carinskih dažbina za uvoz iz EU. To znači da iznosi posebne dažbine propisani u Odluci neće biti dalje smanjivani narednih godina, sve do pristupanja Republike Srbije EU ili do eventualne izmene odredbi SSP, odnosno odgovarajućih aneksa i protokola uz SSP.
Dalja snižavanja carinskih dažbina za uvoz iz EU, moguća su za pojedine tarifne oznake, na određeni rok primene, kao što je bila izmena odluke za 2014. godinu kojom je ukinuta posebna dažbina, za uvoz iz EU, po tarifnoj oznaci 0103 91 10 00 (prasići za tov), sa primenom do 31.12.2014. godine. Novom Odlukom rok primene za uvoz iz EU po tarifnoj oznaci 0103 91 10 00 produžen je do 15.3.2015. godine (stav 2. tačka 2. ove odluke).
Tačkom 3. Odluke propisano je da se ne plaća posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz EU u okviru kvota sadržanih u Protokolu uz SSP.
Propisani iznosi posebne dažbine u Odluci se odnose na ukupno 459 tarifnih oznaka, u okviru kojih za uvoz iz EU posebna dažbina ima nulti nivo za oko 200 tarifnih linija. Prosečan iznos posebne dažbine iznosi 32,8 din/kg, a za uvoz iz EU 5,6 din/kg.
Posebno se napominje da će se na osnovu tačke 6. Odluke posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini naplaćivati u skladu sa odredbama tih sporazuma, jer se međunarodni ugovori direktno primenjuju.
Tačkom 7. Ove Odluke propisano je da privredna društva i preduzetnici pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz tač. 2, 3. i 6. odluke poreklom iz zemalja članica EU i zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, nadležnoj carinarnici podnose uverenje o preferencijalnom poreklu robe.

PRILOG: ODLUKA I TABELA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!