• Home
  • Blog
  • Događaji

03.12.2014. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR „KORISTITE ZAKONSKE MOGUĆNOSTI ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA OD DRUŠTAVA U FINANSIJSKIM TEŠKOĆAMA“

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 03.12.2014. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodevni seminar, na temu: „KORISTITE ZAKONSKE MOGUĆNOSTI ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA OD DRUŠTAVA U FINANSIJSKIM TEŠKOĆAMA“.

Seminar je održala Dragana Đorđević, advokat iz Beograda, koja ima višegodišnje iskustvo u zastupanju pravnih lica u postupku naplate potraživanja pravnih lica, kako pred nadležnim sudom tako i vansudski.
Cilj je bio da privredni subjekti, a naročito oni koji imaju problem da naplate svoja potraživanja od privrednih društava sa finansijskim teškoćama, da se upoznaju sa mehanizmima zaštite svojih prava i svoje imovine.
Prilikom pregovaranja i zaključenja različitih ugovora privrednog prava privrednici često imaju dilemu kako da obezbedite naplatu svog potraživanja kada poslovni partner ne izvrši svoje ugovorne obaveze ili nastanu problemi u poslovanju. Da li je moguće izbeći prinudnu naplatu potraživanja u sudskom postupku? A ukoliko pokrenu postupak prinudne naplate svog potraživanja da li mogu da očekuju sa sigurnošću brzu naplatu svog potraživanja i sudskih troškova i pod kojim uslovima? Istekao je zakonski rok od 60 dana za naplatu novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kakve su mogućnosti i šanse da naplate svoje potraživanje, i u kom roku?
Pokrenut je postupak likvidacije ili stečajni postupak nad privrednim društvom koje je dužnik. Postavljaju se pitanja rokova i načina naplate potraživanja u ovim postupcima, koja se potraživanja mogu naplatiti, a koja ne i u kom obimu. Da li je moguće izbeći pokretanje postupka likvidacije ili postupka stečaja, a obezbediti realizaciju naplate svojih potraživanja bar u izvesnoj meri?
Odgovore na ova i na sva druga bitna pitanja koja se postavljaju prilikom naplate potraživanja od privrednih društava u finanasijskim teškoćamac polaznici su dobili na ovom seminaru.

DSCI0279  DSCI0275DSCI0284Teme na seminaru su bile sledeće:
• HIPOTEKA
• ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA
• ZALOGA HARTIJA OD VREDNOSTI
• RETENCIJA
• JEMSTVO
• MENICA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA
• BANKARSKE GARANCIJE
• ZAKONSKI ROKOVI IZMIRENJA OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA
a) Primena Zakona o rokovima izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama
b) Ugovoranje, dužina i računanje rokova
c) Naplata potraživanja od poslovnih partnera nakon isteka zakonskog roka od 60 dana za izmirenje obaveza:
– Opomena
– Pokretanje sudskog postupka prinudne naplate potraživanja i realizacija prindune naplate potraživanja
– Sredstva obezbeđenja
PRETHODNE I PRIVREMENE MERE
• STEČAJNI POSTUPAK
a) Prijava i naplata potraživanja
b) Položaj poverilaca
c) Unapred pripremljen plan reorganizacije
d) Plan reorganizacije
• LIKVIDACIONI POSTUPAK
a) Prijava i naplata potraživanja
• SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTUIRANJE
• VAŽNOST PRIJAVE POTRAŽIVANJA OD PRIVREDNIH DRUŠTAVA U STEČAJU, LIKVIDACIJI I RESTRUKTURIRANJU SA ASPEKTA POREZA NA DOBIT
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, obrazce i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada. Pored štampanog materijala, polaznici su dobili i CD sa kompletnim materijalom.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović