• Home
  • Blog
  • Modeli

PRIMANJA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NAKNADE POSLANICIMA I ODBORNICIMA, SUDSKIM POROTNICIMA, VEŠTACIMA, PREVODIOCIMA I STEČAJNIM UPRAVNICIMA

poslanici aloPrimanja članova nadzornog odbora pravnog lica za rad u tim organima, naknade poslanika i odbornika za rad u skupštini i odborima, naknade sudskih veštaka i prevodilaca i naknada stečajnih upravnika, kao i naknada po osnovu izvršavanja poslova civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, čine prihod tih lica na koji se plaća porez na dohodak građana po odredbi člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana po stopi od 20%, na osnovicu koju čini ostvareni bruto prihod, umanjen za normirane troškove u visini od 20%.
Pored poreza na dohodak građana, lica koja ostvaruju ove prihode plaćaju i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 26%, na istu osnovicu na koju se plaća i porez na dohodak građana.
Doprinos za zdravstveno osiguranje ova lica plaćaju samo ako nisu osigurana po drugom osnovu, u kom slučaju plaćaju doprinos po stopi od 10,3%, a ako su osigurana po drugom osnovu ne plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članovi nadzornog odbora mogu biti lica zaposlena u privrednom društvu i lica koja nisu zasnovala radni odnos u tom društvu, što se reguliše statutom, odnosno osnivačkim aktom pravnog lica.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović