• Home
  • Blog
  • Propisi
1

POREZ NA IMOVINU ZA OBJEKTE U KOJIMA SU SMEŠTENI PROIZVODNI POGONI KOJI SE KORISTE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

proizvodni pogonOsnovica poreza na imovinu za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni koji se koriste za obavljanje delatnosti prerađivačke industrije, kao i za skladišne i stovarišne objekte koji se koriste za skladištenje, sa pripadajućim zemljištem, utvrđuje se u zavisnosti od načina iskazivanja i vrednosti po kojoj se iskazuju objekti i pripadajuće zemljište u poslovnim knjigama obveznika
„Kod utvrđivanja vrednosti nepokretnosti kao osnovice poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige, objekti iz člana 7. stav 4. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), opredeljuju se prema njihovoj nameni u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.
S tim u vezi, objektima u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti u smislu člana 7. stav 4. Zakona smatraju se objekti koji su investiciono-tehničkom dokumentacijom, odnosno drugom dokumentacijom (dokument o promeni namene objekta) opredeljeni za tu namenu, u delu u kome se faktički koriste kao proizvodni pogoni prerađivačke industrije, nezavisno od toga da li ih za tu namenu koristi obveznik poreza na imovinu ili zakupac.
Skladišnim objektima, u smislu člana 7. stav 4. Zakona, smatraju se objekti koji su investiciono-tehničkom dokumentacijom, odnosno drugom dokumentacijom (dokument o promeni namene objekta) opredeljeni kao objekti za skladištenje, u delu koji se faktički koristi za skladištenje, nezavisno od toga da li ih za skladištenje koristi obveznik poreza na imovinu ili zakupac.
Prema tome, osnovicu poreza na imovinu za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni koji se koriste za obavljanje delatnosti prerađivačke industrije, kao i za skladišne i stovarišne objekte koji se koriste za skladištenje, sa pripadajućim zemljištem, poreskog obveznika koji vrednost nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, čini zbir vrednosti objekata iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika (dalje: knjigovodstvena vrednost) u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu (dalje: tekuća godina) i vrednosti pripadajućeg zemljišta koje je procenjeno primenom elemenata korisne površine i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućeg zemljišta u zoni u kojoj se nalazi to zemljište, pod uslovom da obveznik u poslovnim knjigama iskazuje posebno vrednost tih objekata od vrednosti pripadajućeg zemljišta.
Ako obveznik vrednost zemljišta i vrednost objekata u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti, odnosno skladišnih i stovarišnih objekata, ne iskazuje posebno u svojim poslovnim knjigama, osnovicu poreza na imovinu za navedene objekte i pripadajuće zemljište, kao za jedinstvenu celinu, čini vrednost zemljišta utvrđena procenom (primenom elemenata korisne površine i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućeg zemljišta u zoni u kojoj se nalazi to zemljište) uvećana za građevinsku vrednost objekata procenjenu od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.
* * *
Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini (član 7. stav 1. Zakona).
Prema odredbama člana 7. stav 2. Zakona, osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje u skladu sa članom 7. stav 1. Zakona čini:
1) za neizgrađeno zemljište – vrednost zemljišta;
2) za ostale nepokretnosti – vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.
Prema odredbi člana 7. stav 3. Zakona, vrednost nepokretnosti iz stava 2. tog člana poreski obveznik utvrđuje procenom prema elementima iz člana 6. stav 1. Zakona.
Odredbom člana 6. stav 1. Zakona propisano je da se vrednost nepokretnosti iz člana 5. Zakona utvrđuje primenom sledećih elemenata:
1) korisna površina;
2) prosečna cena kvadratnog metra (daljem: prosečna cena) odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.
Prema odredbi člana 7. stav 4. tač. 2) i 8) Zakona, izuzetno od stava 3. tog člana, vrednost nepokretnosti je vrednost iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika (dalje: knjigovodstvena vrednost) u tekućoj godini, i to za:
– objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti;
– skladišne i stovarišne objekte.
Odredbom člana 7. stav 5. Zakona propisano je da se nepokretnosti iz stava 4. tog člana opredeljuju prema njihovoj nameni u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.
Za nepokretnosti iz stava 4. ovog člana koje obveznik u poslovnim knjigama iskazuje posebno od vrednosti pripadajućeg zemljišta, osim eksploatacionih polja, osnovicu poreza na imovinu čini zbir knjigovodstvenih vrednosti objekata i vrednosti pripadajućih zemljišta koje su procenjene u skladu sa stavom 3. ovog člana (član 7. stav 6. Zakona).
Ako obveznik vrednost zemljišta i vrednost objekata iz stava 4. ovog člana ne iskazuje posebno u svojim poslovnim knjigama, osnovica poreza na imovinu za zemljište i objekat koji se na njemu nalazi, kao jedinstvenu celinu, čini vrednost zemljišta utvrđena u skladu sa stavom 3. ovog člana uvećana za građevinsku vrednost objekta procenjenu od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini (član 7. stav 7. Zakona).“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00290/2014-04 od 29.10.2014. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed