PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE
(„Sl. glasnik RS“, br. 95/2014)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja (Izveštaj o finansijskoj poziciji u smislu Međunarodnog računovodstvenog standarda (u daljem tekstu: MRS) 1 Prezentacija finansijskih izveštaja), Bilans uspeha (Izveštaj o dobitku ili gubitku u smislu MRS 1), Izveštaj o ostalom rezultatu (Izveštaj o ukupnom ostalom rezultatu u smislu MRS 1), Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).
Preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da o tome u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), najkasnije 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskih izveštaja, a preduzetnik koji je prestao da vodi dvojno knjigovodstvo dužan je da u roku od 60 dana o tome obavesti Agenciju.
Ovaj pravilnik primenjuje se i na faktoring društva, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe zakona, ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Član 2

Obrasci Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu, kao prilozi 1, 2, 3, 4 i 5, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima iz stava 1. ovog člana, postupa se prema odredbama pravilnika kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.
U obrasce iz stava 1. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara.

Član 3

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je u toku izveštajne godine imao statusnu promenu ili je nad njim otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, u finansijskim izveštajima, u koloni za tekuću godinu, prikazuje podatke o poslovanju za ceo izveštajni period objedinjeno, u neto iznosu, i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene. Na svim obrascima finansijskih izveštaja pravnog lica, odnosno preduzetnika stavlja se naznaka „statusna promena“, „stečaj“ ili „likvidacija“.
Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1. ovog člana u finansijske izveštaje unosi podatke o poslovanju za sve učesnike u statusnoj promeni, a u Napomenama uz ovaj izveštaj obelodanjuje informacije o učesnicima i vrsti promene.
Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je nastao osnivanjem posle statusne promene, prikazuje podatke kao novoosnovani obveznik iz člana 4. ovog pravilnika, s tim što na obrascima finansijskih izveštaja stavlja naznaku „novo osnivanje“.

Član 4

Novoosnovano pravno lice, odnosno preduzetnik prikazuje podatke o poslovanju u izveštajnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini. Na svim propisanim obrascima finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik stavlja naznaku „novoosnovani“.
Na način iz stava 1. ovog člana postupa i preduzetnik koji je u toku izveštajne godine počeo da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Član 5

Matično pravno lice dostavlja sve propisane obrasce finansijskih izveštaja i na njima stavlja naznaku „konsolidovani“.
Matično pravno lice prikazuje konsolidovane podatke za sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu, za izveštajnu i prethodnu godinu.
Ako se sastav ekonomske celine promeni u toku izveštajne godine, matično pravno lice u konsolidovanom finansijskom izveštaju prikazuje početno stanje i poslovne promene u prethodnoj godini za prethodnu ekonomsku celinu u skladu sa zahtevima Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI) 10 i ostalim relevantnim MRS, odnosno MSFI.
Matično pravno lice obelodanjuje podatke o sastavu ekonomske celine na dan 31. decembra, odnosno 1. januara izveštajne godine u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje.
Pravno lice koje je postalo matično u izveštajnoj godini konsolidovane podatke dostavlja kao novoosnovano pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu na svim obrascima stavlja naznaku „novokonsolidovani“.
Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), nezavisno od veličine, primenjuju MSFI.
Izuzetno od stava 6. ovog člana, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma za malo pravno lice, u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon), matično pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje.

II SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS STANJA
Član 6

U obrazac Bilans stanja pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP) iz člana 2. tačka 7) Zakona iskazuju podatke u kolonama od 4 do 7, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa označenih u koloni 1 tog obrasca.
Mikro pravna lica (osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona) i preduzetnici u obrascu Bilans stanja iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.
Podaci u obrascu Bilans stanja iskazuju se u neto iznosu (po sadašnjoj vrednosti na dan bilansa) tako što se bruto iznosi iskazani na osnovnim računima glavne knjige, koriguju za iznose ispravke vrednosti i obezvređenja koji su iskazani na pripadajućim korektivnim računima osnovnih računa na dan bilansa.
U Bilansu stanja u koloni 5 iskazuju se podaci na kraju tekućeg perioda, u koloni 6 podaci na kraju prethodnog perioda (koji je isti kao početak tekućeg perioda) i u koloni 7 podaci na početku najranijeg uporednog perioda (početno stanje prethodnog perioda). Podaci u koloni 7 iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene računovodstvene politike ili retrospektivnog prepravljanja stavki u finansijskim izveštajima, ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima.
Za period za koji se sastavlja finansijski izveštaj, podaci se unose u kolonu 5 aktive i u kolonu 5 pasive.
Ako su podaci iz prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolone 6 i 7 aktive i kolone 6 i 7 pasive prethodne godine unose se tako korigovani podaci.
Pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja – pod oznakom AOP 0001 do 0072 u aktivi i AOP 0401 do 0465 u pasivi unose se podaci sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 ovog obrasca.
Podaci pod oznakom AOP 0420 pod nazivom „IX. Učešće bez prava kontrole“, popunjavaju se samo u konsolidovanom finansijskom izveštaju.

III SADRŽINA POZICIJA U OBRASCIMA BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
Član 7

Ukupan rezultat poslovanja pravna lica prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu, u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja i drugim relevantnim MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP.

1. Bilans uspeha
Član 8

U obrazac Bilans uspeha pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, iskazuju podatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.
Mikro pravna lica (osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona) i preduzetnici u obrascu Bilans uspeha iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.
U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja, podaci se unose pod oznakama AOP 1001 do 1053 – prihodi i rashodi redovnog poslovanja, pod oznakama AOP 1054 i 1055 – dobici i gubici po osnovu redovnog poslovanja pre oporezivanja, pod oznakama AOP 1056 i 1057 – dobici i gubici po osnovu poslovanja koje se obustavlja u skladu sa MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, pod oznakama AOP 1058 i 1059 – dobitak i gubitak perioda pre oporezivanja, pod oznakama AOP 1060 do 1063 – iznos poreskog rashoda perioda i iznos isplaćenih ličnih primanja poslodavca i pod oznakama AOP 1064 i 1065 – dobitak i gubitak perioda posle oporezivanja.
Pod oznakom AOP 1066 ovog obrasca unosi se iznos dela neto dobitka sa AOP 1064 koji pripada manjinskim ulagačima, a pod oznakom AOP 1067 iznos dela neto dobitka iskazanog sa AOP 1064 koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica.
Pod oznakom AOP 1068 ovog obrasca unosi se iznos osnovne zarade po akciji utvrđen u skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.
Pod oznakom AOP 1069 ovog obrasca unosi se iznos umanjene (razvodnjene) zarade po akciji utvrđen u skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.
Podaci se sa odgovarajućih računa označenih u koloni 1 unose tako što se u kolonu 6 (prethodna godina) unose podaci obračuna odgovarajućeg perioda prethodne godine, reklasifikovani u skladu sa strukturom podataka za tekući period, dok se za tekuću godinu, u kolonu 5, podaci unose sa računa na kraju perioda za koji se obračun sastavlja.
Ako su podaci prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

2. Izveštaj o ostalom rezultatu
Član 9

U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu, pravno lice koje primenjuje MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, unosi podatke u kolone 5 i 6, prema sadržini grupa računa označenih u koloni 1 tog obrasca.
U ovom obrascu iskazuju se komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja, MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 38 Nematerijalna imovina, MRS 19 Primanja zaposlenih, MRS 21 Efekti promena deviznih kurseva, MRS 28 Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate, MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, MSFI 7 Finansijski instrumenti: obelodanjivanja i drugim relevantnim MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP.
U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, podaci se unose pod oznakama AOP 2001 i 2002 – neto dobitak ili neto gubitak iz Bilansa uspeha sa oznaka AOP 1064 i 1065, pod oznakama AOP 2019 i 2020 iskazuje se ostali bruto sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda, pod oznakom AOP 2021 iskazuje se porez na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak obračunat primenom propisane stope poreza na dobit na osnovicu iskazanu pod oznakom AOP 2019 ili AOP 2020. Pod oznakama AOP 2024 i 2025 iskazuje se ukupan neto sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda kao zbir neto dobitka ili gubitka sa oznaka AOP 2001 i 2002 i neto ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka sa oznaka AOP 2022 i 2023.
Komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka i gubitka pod oznakama AOP 2003 do 2020 ovog obrasca, iskazuju se pojedinačno u bruto iznosu, a obračunati porez na dobit na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak iskazuje se pod oznakom AOP 2021, a neto ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda pod oznakama AOP 2022 i 2023, utvrđuje se kao razlika između bruto sveobuhvatnog dobitka ili gubitka i obračunatog poreza na dobit na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda.
U ovom obrascu pod oznakama AOP 2026 do 2028 iskazuje se ukupan neto sveobuhvatni dobitak ili gubitak pripisan većinskim vlasnicima i vlasnicima koji nemaju kontrolu (manjinski vlasnici).

IV SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Član 10

U obrascu Izveštaj o tokovima gotovine, pravno lice koje primenjuje MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, unosi podatke u kolone 3 i 4, prema sadržini i opisu pozicija označenih u koloni 1 tog obrasca. Izveštaj o tokovima gotovine priprema se u skladu sa zahtevima MRS 7, primenom direktne metode.
Pod tokovima gotovine (novčanim tokovima), u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, uključujući kompenzacije, asignacije i cesije sprovedene preko tih računa.
Prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata u istom pravnom licu ne smatra se tokom gotovine.
Iznos priliva i odliva gotovine može se utvrditi na osnovu evidencije o prilivima i odlivima u blagajni, na poslovnim računima i deviznom računu ili sa odgovarajućih računa Bilansa stanja, Bilansa uspeha i grupa računa i računa u knjigovodstvu pravnih lica.
Pri sastavljanju obrasca Izveštaj o tokovima gotovine, u kolonu 4 unose se podaci odgovarajućeg perioda prethodne godine, a za tekuću godinu podaci se unose u kolonu 3.

1. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Član 11

Pod oznakom AOP 3001 – Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakom AOP 3002 do AOP 3004.
Pod oznakom AOP 3002 – Prodaja i primljeni avansi, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja od kupaca u toku obračunskog perioda i primljeni avansi od dobavljača.
Pod oznakom AOP 3003 – Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih zateznih i ugovornih kamata po osnovu potraživanja od kupaca i druge naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti.
Pod oznakom AOP 3004 – Ostali prilivi iz redovnog poslovanja, iskazuju se podaci o prilivu gotovine od državnih organa po osnovu premija, subvencija, dotacija i sl, po osnovu naplate prihoda od zakupnina, članarina i ostalih poslovnih prihoda, kao i naplate potraživanja od zaposlenih i ostalih potraživanja.

Član 12

Pod oznakom AOP 3005 – Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine sa pozicija pod oznakama AOP 3006 do AOP 3010.
Pod oznakom AOP 3006 – Isplate dobavljačima i dati avansi, iskazuju se iznosi izvršenih isplata dobavljačima za nabavke sirovina i materijala i drugih troškova poslovanja u toku obračunskog perioda, kao i iznosi plaćenih avansa dobavljačima za buduće nabavke materijala, robe, energije i usluga.
Pod oznakom AOP 3007 – Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi, iskazuju se iznosi isplaćenih bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3008 – Plaćene kamate, iskazuju se sva plaćanja po osnovu kamata u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3009 – Porez na dobitak, iskazuju se iznosi plaćenih akontacija poreza na dobitak u toku obračunskog perioda i po konačnom obračunu za prethodnu godinu, umanjeni za izvršene povraćaje u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3010 – Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina.

Član 13

Pod oznakom AOP 3011 – Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3001 – Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 3005 – Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.
Pod oznakom AOP 3012 – Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3005 – Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 3001 – Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

2. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
Član 14

Pod oznakom AOP 3013 – Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakama AOP 3014 do AOP 3018.
Član 15
Pod oznakom AOP 3014 – Prodaja akcija i udela (neto prilivi), iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje akcija i udela umanjen za isplate radi sticanja tih plasmana.
Pod oznakom AOP 3015 – Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos primljene gotovine od prodaje nematerijalne imovine, osnovnih sredstava i bioloških sredstava u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3016 – Ostali finansijski plasmani (neto prilivi), iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana, umanjen za izvršene isplate radi sticanja tih plasmana.
Pod oznakom AOP 3017 – Primljene kamate iz aktivnosti investiranja, iskazuje se iznos gotovine po osnovu naplaćenih kamata u toku obračunskog perioda iz aktivnosti investiranja.
Pod oznakom AOP 3018 – Primljene dividende, iskazuje se iznos primljene gotovine po ovom osnovu u toku obračunskog perioda.
Član 16
Pod oznakom AOP 3019 – Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakom AOP 3020 do AOP 3022.
Pod oznakom AOP 3020 – Kupovina akcija i udela (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu sticanja akcija i udela, umanjen za iznos priliva gotovine od prodaje akcija i udela.
Pod oznakom AOP 3021 – Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu pribavljanja nematerijalne imovine, osnovnih sredstava i bioloških sredstava u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3022 – Ostali finansijski plasmani (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu kupovine dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, umanjen za prilive gotovine od prodaje ili realizacije tih plasmana.

Član 17

Pod oznakom AOP 3023 – Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 3013 – Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 3019 – Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja.
Pod oznakom AOP 3024 – Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 3019 – Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 3013 – Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

3. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Član 18

Pod oznakom AOP 3025 – Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakama AOP 3026 do AOP 3030.
Pod oznakom AOP 3026 – Uvećanje osnovnog kapitala, iskazuju se iznosi priliva gotovine po osnovu uplate akcija i drugih trajnih udela u osnovni kapital pravnih lica.
Pod oznakom AOP 3027 – Dugoročni krediti (neto prilivi), iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu dugoročnih kredita, umanjen za otplate tih kredita u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3028 – Kratkoročni krediti (neto prilivi), iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu kratkoročnih kredita, umanjen za otplate tih kredita u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3029 – Ostale dugoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih dugoročnih obaveza pravnih lica, umanjen za otplate tih obaveza u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3030 – Ostale kratkoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih kratkoročnih obaveza pravnih lica, umanjen za otplate tih obaveza u toku obračunskog perioda.

Član 19

Pod oznakom AOP 3031 – Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti finansiranja sa pozicija pod oznakom AOP 3032 do AOP 3037.
Pod oznakom AOP 3032 – Otkup sopstvenih akcija i udela, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda za otkup sopstvenih akcija i udela.
Pod oznakom AOP 3033 – Dugoročni krediti (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate dugoročnih kredita, umanjen za iznos novih kredita u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3034 – Kratkoročni krediti (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate kratkoročnih kredita, umanjen za iznos novih kredita u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3035 – Ostale obaveze (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate drugih obaveza, umanjen za iznos novih obaveza u toku obračunskog perioda.
Pod oznakom AOP 3036 – Finansijski lizing, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu plaćanja za sredstva uzeta u finansijski lizing.
Pod oznakom AOP 3037 – Isplaćene dividende, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu dividendi u toku obračunskog perioda.

Član 20

Pod oznakom AOP 3038 – Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3025 – Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 3031 Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.
Pod oznakom AOP 3039 – Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3031 – Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 3025 – Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

4. Zaključivanje izveštaja o tokovima gotovine
Član 21

Pod oznakom AOP 3040 – Svega priliv gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 3001, AOP 3013 i AOP 3025.
Pod oznakom AOP 3041 – Svega odliv gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 3005, AOP 3019 i AOP 3031.
Pod oznakom AOP 3042 – Neto priliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 3040 i AOP 3041.
Pod oznakom AOP 3043 – Neto odliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 3041 i AOP 3040.
Pod oznakom AOP 3044 – Gotovina na početku obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na dan 1. januara prethodne i tekuće godine.
Pod oznakom AOP 3045 – Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih pozitivnih kursnih razlika na dan bilansa.
Pod oznakom AOP 3046 – Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih negativnih kursnih razlika na dan bilansa.
Pod oznakom AOP 3047 – Gotovina na kraju obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na kraju obračunskog perioda (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović