PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

PRAVILNIK
O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE
(„Sl. glasnik RS“, br. 95/2014)

 

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon), poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).
Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: Kontni okvir) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Odredbe ovog pravilnika odnose se na pravna lica koja primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde (u daljem tekstu: MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), pravna lica koja primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP), kao i na mikro pravna lica u skladu sa Zakonom.
Odredbe ovog pravilnika odnose se i na druga pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP.

Član 2

Pravna lica i preduzetnici iskazuju stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, rashode i prihode i utvrđuju rezultate poslovanja prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru.

Član 3

Stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima propisanim u Kontnom okviru, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP.
Mikro pravna lica i preduzetnici koji za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima primenjuju podzakonski akt iz člana 22. stav 1. Zakona, evidentiranje na računima Kontnog okvira vrše u skladu sa tim aktom.
Propisani osnovni (trocifreni) računi mogu se raščlanjavati, po potrebi i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, na analitičke račune.

II SADRŽINA RAČUNA
Klasa 0: Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina
Član 4

Na računima grupe 00 – Upisani a neuplaćeni kapital, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija i upisani a neuplaćeni udeli i ulozi prema nazivima računa ove grupe.
Na računu 000 – Upisane a neuplaćene akcije, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa, zaduženjem ovog računa, a u korist računa 310 – Upisane a neuplaćene akcije.
Uplata upisanih akcija knjiži se na teret računa 241 – Tekući (poslovni) računi u korist računa 000 za nominalnu vrednost upisanih akcija, uz istovremeno knjiženje na teret računa 310 – Upisane a neuplaćene akcije i u korist računa 300 – Akcijski kapital.
Kursne razlike po osnovu preračuna neuplaćenog upisanog kapitala u stranoj valuti knjiže se zaduženjem ovog računa u korist računa grupe 31 – Upisani a neuplaćeni kapital.
U slučaju da je kursna razlika negativna, knjiženje se vrši odobrenjem ovog računa, a na teret računa grupe 31.
Na računu 001 – Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih udela i uloga u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa, zaduženjem ovog računa, a u korist računa 311 – Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi.
Uplata upisanih udela i uloga knjiži se na teret računa 241 – Tekući (poslovni) računi u korist računa 001 – Potraživanja za upisane a neuplaćene udele i uloge, za nominalnu vrednost upisanih udela, uz istovremeno knjiženje na teret računa 311 i u korist računa 301 – Udeli društava s ograničenom odgovornošću, odnosno računa 302 – Ulozi.

Član 5

Na računima grupe 01 – Nematerijalna imovina, iskazuju se ulaganja u određeno nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja, koje služi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe.
Nematerijalna imovina priznaje se i vrednuje u skladu sa MRS 38, MRS 36 i drugim relevantnim MRS. Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP nematerijalnu imovinu priznaju i vrednuju u skladu sa Odeljkom 18 i Odeljkom 19 MSFI za MSP.
Na posebnom analitičkom računu, odnosno računima u okviru računa 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja.
Gubitak po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine knjiži se, u zavisnosti od procenjenog preostalog korisnog veka upotrebe, vrednosnim usklađivanjem analitičkih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 581 – Obezvređenje nematerijalne imovine, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 – Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, ako su prethodno formirane za konkretno nematerijalno ulaganje.
Na računu 010 – Ulaganja u razvoj, iskazuju se ulaganja u razvoj čiji se efekti očekuju u periodu dužem od jedne godine.
Pod razvojem se podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih značajnije poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju. Relevantni okvir za priznavanje ulaganja u razvoj dat je u MRS 38.
Na računu 011 – Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, iskazuju se ulaganja u nematerijalna prava koja se priznaju u skladu sa MRS 38.
Na računu 012 – Softver i ostala prava, iskazuje se softver koji je kupljen odvojeno od računara na osnovu licencnog ugovora na osnovu kojeg se može koristiti u periodu dužem od godinu dana (uključujući i pravo na neograničeno korišćenje) i druga prava u skladu sa MRS 38.
Na računu 013 – Gudvil, iskazuje se svaki višak nabavne vrednosti u odnosu na interes sticaoca u fer vrednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3.
U slučaju poslovne kombinacije koja dovodi do stvaranja odnosa matično pravno lice – zavisno pravno lice, gudvil iz stava 9. ovog člana matično pravno lice priznaje i prikazuje u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima.
U slučaju poslovne kombinacije kada jedno pravno lice kupuje neto imovinu drugog pravnog lica (sredstva umanjena za preuzete obaveze), uključujući i gudvil tog pravnog lica i preduzetnika, koja dovodi do statusne promene spajanja ili pripajanja, gudvil iz stava 9. ovog člana, priznaje se u pojedinačnom bilansu stanja pravnog lica sticaoca.
Svaki višak interesa sticaoca u fer vrednostima stečenih identifikovanih sredstava i obaveza u odnosu na nabavnu vrednost sticanja na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3, unosi se u konsolidovane prihode perioda. U skladu sa MSFI, interno generisani gudvil se ne priznaje prilikom iskazivanja u finansijskim izveštajima.
Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP priznavanje i amortizaciju gudvila vrše u skladu sa Odeljkom 19 MSFI za MSP.
Na računu 014 – Ostala nematerijalna imovina, iskazuju se ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu koja se priznaje u skladu sa MRS.
Na računu 015 – Nematerijalna imovina u pripremi, iskazuju se svi oblici nematerijalne imovine koji se priznaju u skladu sa MRS od dana ulaganja do dana početka korišćenja.
Na računu 016 – Avansi za nematerijalnu imovinu, iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika nematerijalne imovine.
Na računu 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine, iskazuje se ukupna amortizacija i ukupni gubici po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine u skladu sa MRS 38 Nematerijalna imovina i MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine. Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP na ovom računu iskazuju iskazuju ukupnu amortizaciju i ukupno obezvređenje nematerijalne imovine u skladu sa Odeljkom 18, Odeljkom 19 i Odeljkom 27 MSFI za MSP.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović