MODEL UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU

MODEL UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU

Na osnovu člana 111. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014), a u vezi sa članom 171. stav 1. tačka 5) i članom 172a stav 5. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon), i člana _____ ____________________ (navesti zakon ili opšti akt poslodavca koji određuje nadležnost organa za zaključenje ugovora o radu), direktor (ili drugi organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca, ili drugo lice na osnovu ovlašćenja broj __________ od _________ direktora ili drugog organa utvrđenog zakonom ili opštim aktom poslodavca) i zaposleni ____________________ (ime i prezime), na poslovima ____________________, zaključuju

UGOVOR O RADU

– prečišćen tekst ugovora zaključno sa aneksom broj __________ od __________ godine –

PREDMET UGOVORA

Član 1

Konstatuje se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme sa _______________ (punim / nepunim / skraćenim) radnim vremenom u trajanju od _____ časova nedeljno (navesti broj časova sa punim / nepunim / skraćenim radnim vremenom), kod poslodavca dana __________ (navesti dan stupanja na rad kao dan zasnivanja radnog odnosa), ugovorom o radu broj __________ od __________ godine koji je do dana zaključenja ovog ugovora dopunjavan i menjan aneksima ugovora, i to:
– aneks broj __________ od __________ godine
– aneks broj __________ od __________ godine
Ovim ugovorom konstatuju se prava i obaveze utvrđene ugovorom o radu i aneksima iz stava 1. ovog člana koji su na snazi na dan zaključenja ovog ugovora i vrši se usklađivanje sa odredbama Zakona.
Ovim ugovorom zamenjuju se ugovor o radu i aneksi navedeni u stavu 1. ovog člana.
Sve buduće izmene ugovorenih uslova rada (aneksi ugovora o radu) vrše se u odnosu na tekst ovog ugovora.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović