MODEL UGOVORA O RADU NA DALJINU

Na osnovu čl. 30. do 33. i čl. 42. i 44. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana _____ (navesti zakon ili opšti akt poslodavca koji određuje nadležnost za zaključivanje ugovora o radu), direktor (ili drugi organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca ili drugo lice na osnovu ovlašćenja broj __________ od __________ godine) i zaposleni, zaključuju

UGOVOR O RADU NA DALJINU

1. ____________________ (naziv i sedište poslodavca) (dalje: poslodavac) zasniva radni odnos sa ____________________ (ime i prezime zaposlenog), sa prebivalištem/boravištem u ____________________ (mesto, ulica i broj), za obavljanje poslova ____________________ (naziv i opis poslova), za koje se zahteva ____________________ (vrsta i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja).
2. Zaposleni će poslove obavljati van prostorija poslodavca.
3. Radni odnos sa zaposlenim se zasniva na:
– neodređeno vreme,
– određeno vreme radi ____________________ (navesti osnov za zasnivanje radnog odnosa), u trajanju od __________ meseci.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović