MODEL PRAVILNIKA O RADU

PRAVILNIK O RADU

Na osnovu člana 3. stav 6. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana _____ _______________ (navesti zakon ili opšti akt poslodavca koji određuje nadležnost organa), nadzorni odbor (alternativa: direktor ili drugi organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca), ____________________ (naziv i sedište poslodavca), na osnovu prethodno dobijene saglasnosti ____________________ (naziv i sedište osnivača), broj __________ od __________ godine (napomena: pravilnik o radu koji donosi javno preduzeće i društvo kapitala čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće, donosi se uz prethodnu saglasnost osnivača), donosi

PRAVILNIK O RADU

OSNOVNE ODREDBE
Član 1

Ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u _______________ (naziv poslodavca) (dalje: Poslodavac) i obaveze Poslodavca u obezbeđivanju i ostvarivanju prava zaposlenih iz radnog odnosa.
O pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenog kod Poslodavca odlučuje _______________ (navesti nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno Zakonom ili opštim aktom poslodavca).
Organ ili lice iz stava 2. ovog člana, može za odlučivanje o pojedinim pravima, obavezama ili odgovornosti zaposlenog da ovlasti drugo lice, u skladu sa Zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović