• Home
  • Blog
  • Popis

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ

Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/12 од 28.12.2012.год) чија је примена почела 01.04.2013.године, доноео је суштинске промене, у складу са међународним стандардима и Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији (Сл.гласник.РС 71/11), а ради унапређења овог система, јачања дисциплине у поступцима јавних набвки и поддизању конкурентности понуђача.
Овим законом уведено је више нових института од сета законских одредби којима се регулише спечавање корупције и сукоба интереса, комуникације у поступку, регистра понуђача и др.
Такође треба обратити пажњу да више не постоји институт „исправне понуде“, већ „прихватљиве понуде“, уведен је институт „битни недостаци понуде“, измењени обавезни услови за учешће, а самим тим и докази које понуђачи морају да доставе.
Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/12) прописује оба¬везне услове за које је наручилац у обавези да захтева од понуђача и до¬датне услове које наручилац може захтевати а све у зависности од пред¬мета набавке.
Последица по понуђаче који не докажу да испуњавају обавезне услове или додатне услове (уколико су тражени) је да се њихова понуда одбија због битних недостатака понуде.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ДЕФИНИСАНИ ЗАКОНОМ
Обавезни услови су дефинисани Законом о јавним набавкама и Пра¬вилником о обавезним елементима конкурсне документације у пoс¬туп¬цимa jaвних нaбaвки и нaчину дoкaзивaњa испуњeнoсти услoвa („Сл. гл. РС”, бр. 29/13).
Закон о јавним набавкама у члану 75. прописује да пoнуђaч у пoс¬тупку jaвнe нaбaвкe мoрa дoкaзaти:

дa je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгo¬вaрajући рeгистaр,

  •  дa oн и њeгoв зaкoнски зaступник ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe,
  •  дa му ниje изрeчeнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти, кoja je нa снaзи у врeмe oбjaвљивaњa oднoснo слaњa пoзивa зa пoднo¬шeњe пoнудa,   дa je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa Рeпубликe Србиje или стрaнe држaвe кaдa имa сeдиштe нa њeнoj тeритoриjи,
  •  дa имa вaжeћу дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe дeлaт¬нoсти кoja je прeдмeт jaвнe нaбaвкe, aкo je тaквa дoзвoлa прeд¬виђeнa пoсeбним прoписoм.

Нaручилaц je дужaн дa oд пoнуђaчa или кaндидaтa зaхтeвa дa при сaстaвљaњу свojих пoнудa изричитo нaвeду дa су пoштoвaли oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe, кao и дa пoнуђaч гaрaнтуje дa je имaлaц прaвa интeлeктуaлнe свojинe.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет понуђача и наручилац их одређује онда када је то оправдано имајући у виду предмет набавке и морају бити у логичној вези са предметом набавке.
Захтевани минимуми тражени кроз додатне услове, би требало да сеу реално оствариви за понуђаче који послују на тржишту предмета набавке и да захтевани минимум не фаворизује велике понуђаче на истом.
Додатни услови се обично одређују као минимум капацитета који понуђач мора да испуни да би учествовао у поступку јавне набавке. Понуде понуђача који докажу да испуњавају захтевани минимум капацитета се узимају у разматрање, док се понуде понуђача који нису доказали да поседују минимум капацитета одбијају као неприхватљиве.
Потребно је имати у виду да се понуђачу који докаже да поседује већи капацитет од захтеваног минимума не може давати предност у односу на друге понуђаче који поседују захтевани минимални капацитет.
Финансијски капацитет у виду додатних услова које одређује наручилац, од понуђача захтева да докаже да није пословао са губитком и да је остварио одређени минимални износ укупног прихода у претходне три обрачунске године посматрано збирно или/и услов којим је одређује максималано дозвољени број дана неликвидности, односно минималан број месеци у коме понуђач мора бити ликвидан.
Пословни капацитет у смислу додатних услова за учешће у поступку јавне набавке се везује за пословање понуђача на тржишту предмета конкретне набавке (реализовани уговори у одређеном износу), као и поседовањем важећих сертификата од значаја за предмет набавке као што су нпр.ISO стандарди.
Технички капацитет се односи на техничку опремљеност понуђача, тј. његову могућност да обезбеди одговарајуће апарате, опрему, грађевинске машине, превозна средства и сл. када је то неопходно за извршење уговора о јавној набавци. Овај капацитет као додатни услов одређује се само када је то неопходно за извршење набавке и у минималном обиму којим је могуће извршити набавку.
Кадровски капацитет се односи на стручно и остало особље које је неопходно за извршење набавке.

Кадровски капацитет се дефинише као минималан број радника одговарајуће струке и искуства које понуђач мора да ангажује на извршењу уговора, да ли су потребни запослени који поседују одређене лиценце или сертификати за обављање одређених послова (нпр. лиценце за инжењере који ће се бавити пројектовањем), као и да ли је понуђач дужан да сва лица ангажује уговором о раду, или је одређена лица могуће ангажовати и на други начин (нпр. потписивањем уговора о делу).
Поред овог, наручилац може одредити конкурсном документацијом да понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који се односе на социјална и еколошка питања, као и додатне услове у погледу испуњавања ранијих обавеза понуђача према његовим подизвођачима или добављачима.
Обзиром да при одређивању додатних услова наручилац има прилично велики степен слободе у њиховом одређивању, важно је нагласити да услови морају бити у логичној вези са набавком, да су испоштована начела јавних набавки, као да су тражени услови односно капацитети од значаја за конкретну набавку.

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Чланом 77. Закона дефинисано је достављањем којих доказа се доказује испуњеност услова из чл. 75 и 76. Закона, док је Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013) члановима 21, 22, 23 и 24., дефинисано достављањем којих доказа се врши доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку, у зависности да ли се као понуђач јавља правно лице, предузетник или физичко лице, што је новина у важећем Закону. Правилником је такође прописано и у ком периоду докази морају бити издати, да би понуда била прихватљива.

Tekst je priredila Ankica Andrić

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović