PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK
O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

(„Sl. glasnik RS“, br. 75/2014

Predmet
Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: evidencija).

Oblik evidencije
Član 2

Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik) vodi evidenciju u pisanom obliku, na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina evidencije
Član 3

Evidencija sadrži:
1) redni broj unošenja u evidenciju;
2) datum unošenja u evidenciju;
3) broj ugovora o posredovanju;
4) datum ugovora o posredovanju;
5) ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresu nalogodavca;
6) naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi;
7) adresu nepokretnosti (mesto, ulica i broj, katastarska parcela i katastarska opština);
8) podatak o vrsti nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja;
9) podatak o površini nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja;
10) podatak o tome da li je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen ili nije zaključen;
11) datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja;
12) podatak o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini, ako je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen;
13) podatak o fakturisanom iznosu posredničke naknade;
14) primedbu posrednika, ako postoji.
Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti posrednik unosi neki od sledećih podataka u evidenciju:
1) poljoprivredno zemljište;
2) građevinsko zemljište;
3) poslovni prostor;
4) lokal;
5) magacin;
6) industrijski objekat;
7) stan;
8) kuća;
9) garaža;
10) ostalo – uz detaljniji opis u zagradi.

Unošenje i promena podataka u evidenciji
Član 4

Posrednik evidentira ugovor o posredovanju i ostale podatke iz člana 3. ovog pravilnika i svaku nastalu promenu u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o posredovanju, odnosno od dana nastanka promene.

Rok čuvanja evidencije
Član 5

Posrednik evidenciju čuva trajno.
Posrednik čuva ugovor o posredovanju i dokumentaciju koja čini njegov prilog, najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.

Stupanje na snagu
Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac EOP

Podaci o posredniku: Upisan u Registar posrednika pod brojem: ______
_______________________________
_______________________________ ___________________
_______________________________ Potpis odgovornog lica
poslovno ime, sedište (mesto, ulica i br.)
_________________
PIB
_________________
matični broj

EVIDENCIJA
O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
za _________. godinu

R. br. Datum unošenja u evidenciju Broj ugovora Datum ugovora Ime i prezime odnosno poslovno ime i adresa nalogodavca1 Naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi Adresa nepokretnosti (mesto, ul. i broj, katastarska parcela, katastarska opština) Vrsta nepokretnosti čiji je promet odnosno zakup predmet posredovanja2 Površina nepokretnosti čiji je promet odnosno zakup predmet posredovanja Pravni posao koji je predmet posredovanja je zaključen / nije3 Datum zaključenja pravnog posla4 Kupoprodajna cena ili zakupnina5 Fakturisani iznos posredničke naknade Primedba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

___________________
Potpis odgovornog lica

___________
1 Član 15. stav 2. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 95/13): „Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od tih lica“.
2 Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti posrednik unosi neki od sledećih podataka: poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, poslovni prostor, lokal, magacin, industrijski objekat, stan, kuća, garaža, ostalo (uz detaljniji opis u zagradi).
3 Unosi se „zaključen“ ili „nije zaključen“.
4 Unosi se datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja: kupoprodajnog ugovora, odnosno ugovora o zakupu.
5 Unosi se iznos iz kupoprodajnog ugovora, odnosno ugovora o zakupu.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović