TRANSFERNE CENE – KOREKCIJA RASHODA I PRIHODA U PORESKOM BILANSU

imagesTransferne cene odnosno Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama nalažu privrednicima koji su poslovali sa povezanim licima da u Poreskom Bilasu iskažu efekte odnosno da koriguju podatke rashoda i prihoda i time da povećaju oporezivu poresku osnovicu. Da bi se uneli propisani podaci, potrebno je prethodno primeniti neki od predloženih metoda za utvrđivanje da li su transakcije između povezanih cana u skladu sa tržišnim cenama. Prilikom dostavljanja Poreskog Bilansa poreskim organima potrebno je priložiti i Studiju/Izveštaj o transfernim cenama.

 Prilikom analize poslovanja, ukoliko utvrdite da  cena  po osnovu transakcija sa pojedinačnim poveznim licem odstupa od utvrđene cene na tržištu primenom principa „van dohvata ruke“, u tom slučaju dužni ste da u poresku osnovicu uključite:

1) iznos pozitivne razlike između prihoda po osnovu transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa „van dohvata ruke“ i prihoda po osnovu te transakcije po transfernoj ceni, ili

2) iznos pozitivne razlike između rashoda po osnovu te transakcije po transfernoj ceni i rashoda po osnovu te transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa „van dohvata ruke“.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović