4

POREZ NA IMOVINU – OSNOVI OPOREZIVANJA I VRSTE OBRAZACA

STARA KUĆA - POREZ ISTI KAO I ZA NOVU  Prošle godine usvojen je Zakon o porezu na imovinu, čija primena    je počela 01.01.2014. godine. Najznačajnija izmena u odnosu na prethodni Zakon je što osnovicu za oporezivanje čini „tržišna cena“ – koju utvrđuje nadležna lokalna samouprava. Cene koje je lokalna samouprava utvrdila kao „tržišnu cenu“ je toliko realna da je prosto nemoguće i za najluksuzniji stan postići cenu po 1m2, prilikom prodaje. Cene su univerzalne, da se niko ne ljuti, tako da je  u Beogradu na primer, cena  za 1m2 u drugoj za stan ili kuću  116.000 dinara, dok za poslovni prostor cena po 1m2 je 200.000 dinara. Cene se neto, propisi ne poznaju kategoriju amortizacije, što znači ista cena je  za nov objekat i kuću iz 1936. godine.

S obzirom, da smo prešli na sistem oporezivanja, eliminisan je momenat iznenađenja, koliki će biti iznos poreza, to sada sami obračunavamo i plaćamo, naravno podnosilac odgovara za tačnost podataka.

Na osnovu pomenutog Zakona, usvojen je  Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013 i 118/2013).

Zakonom su obavezane jedinice lokalne samouprave da one donsu svoja akta, kojima će biti uređene:

• stope poreza na imovinu;

• zone i najopremljenije zone;

• akt o utvrđivanju prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama (u slučaj da ni u zonama ni u graničnim zonama nije bilo najmanje tri prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine umesto tog akta, jedinice lokalne samouprave objavljuju prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u zoni koja je utvrđena kao najopremljenija);

• akt o koeficijentima za nepokretnosti u zonama.

Krajnji rok za donođenje pomenutih dokumenata, jedinice  lokalne samouprave bile su u obavezi da donesu  i objave do 30. novembra tekuće godine i moraju važiti na dan 15. decembra tekuće godine – da bi se njihovom primenom utvrdio porez na imovinu u poreskoj godini.

 Što znači, cene i zone morale su biti definisane i objavljne (što i jesu) do 30. novembra 2013. godine da bi bili primenjeni kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu. Objavljuju se na način na koji se objavljuju opšti akti jedinice lokalne samouprave koja ih je donela, kao i na njenoj internet strani.

Ukoliko je postojala obaveza podnošenja poreske prijave za imovinu i plaćanje s poreza za raniji period 2013, 2012 i ranije godine, u slučaju da poreski obveznik to nije do sada učinio, sada  prijavu podnosi na novom obrascu.

 

Porezima na imovinu, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1) porez na imovinu;

2) porez na nasleđe i poklon;

3) porez na prenos apsolutnih prava.

Nastanak poreske obaveze

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.