POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA IMOVINU – PPI-1

Obavezu za popunjavanje i dostavljanje Obrasca PPI-, najkasnije do 31. 03. 2014. godine za 2014. godinu  imaju:

– pravna lica koja vode poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;

– ogranci i drugi organizacioni delovi stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima Republike Srbije;

– fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana (dalje: preduzetnik) koja vode poslovne knjige – za imovinu koju su evidentirala u svojim poslovnim knjigama (dalje: imovina u poslovnim knjigama), osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod;

– druga lica koja vode poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, osim preduzetnika – za imovinu koja nije evidentirana u njihovim poslovnim knjigama.

Poreska prijava PPI-1 sastoji se iz četiri dela. Osnovni u koji se unose podaci o obvezniku poreza na imovinu sa iskazanom ukupnom obavezom za plaćanje poreza i tromesečnim akontacijama, za jedinicu lokalne samouprave / opštine gde se objekti nalaze.

Prilog 1 – sastavni deo PPI-1 obrasca popunjava se za svaku nepokretnost pojedinačno. Ukoliko ste vlasnik građevisnkog zemljišta površine veće od 10 ari, podnosi se poseban obrazac Priloga –  1 za zemljište. Ukoliko na tom zemljištu imate više građevinskih objekata, u tom slučaju podnosite tolio Priloga –  1/1, Priloga –  1/2; Priloga –  1/3:; …. itd. Koliko ima zasebnih objekata na toj katastarskoj parceli.

Ukoliko  imate nepokretnosti na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, podnosite onoliko prijava na koliko teritorija ima nepokretnosti. Poreska prijava se podnosi i za nepokretnosti za koje obveznik ima pravo na poresko oslobođenje.

U Prilog – 2 unosi podatke za nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave za koje (u potpunosti) ima pravo na poresko oslobođenje;

– za svako zemljište i za svaki objekat, odnosno za posebni deo objekta, koji nisu pobrojani u Prilogu-2 utvrđuje vrednost u skladu sa Zakonom, u zasebnom primerku Podpriloga;

– na osnovu podataka iz Podpriloga, u posebnom obrascu Prilog-1 utvrđuje porez za svako neizgrađeno zemljište (za svako zemljište na zasebnom obrascu), a za ostale nepokretnosti na zasebnom obrascu utvrđuje porez za zemljište i objekte koji se na njemu nalaze (podnosi se jedan Prilog-1 za izgrađeno zemljište i sve objekte obveznika koji se na tom zemljištu nalaze);

– na osnovu utvrđenog poreza u Prilozima-1 utvrđuje porez za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave (sabiranjem utvrđenog poreza u Prilozima-1) i iskazuje ga u jednoj poreskoj prijavi PPI-1 (uz koju podnosi Priloge i Podpriloge).

 

 

MALI PORESKI OBVEZNICI – VELIKI POREZI

Poreski obveznici koji vode poslovne knjige skladu sa propisima Republike Srbije, i nemaju za sada obavezu da  primenjuju  MFI, što znači da objekte, zemljište i opremu vode po nabavnoj vrednosti, a ne po fer vrednosti od ove godine plaćaće porez na zemljište i nepokretnosti na osnovicu/vrednost koju utvrdi lokalna samouprava. Cene su utvrđene do 30. novembra 2013. i važe do 15. decembra 2014. kada će se iznosi usklađivati. Vrednost kvadrata koja je utvrđena daleko je viša od bilo koje cene koja bi se postigla na tržištu, i svakako da ni jedna firma koja je samo procenjivala objekte po fer vrednosti nije po tako visokoj ceni utvrđivala svoju imovinu.

 

 

                   

         

Prilog-1 (kao sastavni deo PPI-1)

Prilog-1 sadrži podatke o utvrđivanju poreza za nepokretnost za koju nema osnova za poresko oslobođenje. Kada su sve nepokretnosti obveznika oslobođene plaćanja poreza, obveznik uz poresku prijavu na Obrascu PPI-1 ne podnosi Prilog-1 (ni Podpriloge kao sastavni deo Priloga-1).

Broj Priloga-1 koji se podnosi uz jednu poresku prijavu na Obrascu PPI-1 odgovara broju nepokretnosti (neizgrađenog zemljišta, odnosno zemljišta sa objektom-objektima ili njihovim posebnim delovima koji čine građevinsku celinu koji se na tom ili ispod tog zemljišta nalaze, odnosno za objekat koji se nalazi na zemljištu ili ispod zemljišta za koje je obveznik drugo lice) na koje se porez plaća, a koje se nalaze na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave.

Na primer, ako je obveznik vlasnik poljoprivrednog zemljišta površine preko 10 ari, kao i građevinskog zemljišta površine preko 10 ari na kome je izgrađen poslovni objekat, koji se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave Požarevac, podnosi jedan obrazac PPI-1 i uz njega prilaže dva Priloga-1 (jedan Prilog-1 za poljoprivredno zemljište a drugi – za građevinsko zemljište sa objektom koji se na njemu nalazi).

Unošenje podataka u Podprilog uz Prilog-1: U Podprilog uz Prilog-1 podnosilac prijave na desnoj strani unosi redni broj Priloga-1 čiji je Podprilog sastavni deo.

Potom unosi redni broj Podpriloga tako što prvi primerak tog obrasca (u kome su uneti podaci za zemljište ili za objekat) označava brojem jedan, naredni primerak tog obrasca u kome su uneti podaci za objekat koji se nalazi na istom zemljištu označava brojem dva, naredni primerak tog obrasca u kome su uneti podaci za objekat koji se nalazi na istom zemljištu označava brojem tri i tako redom… sve dok u Podpriloge koji su sastavni deo istog Priloga-1 ne unese podatke o zemljištu i svim objektima koji se na tom zemljištu nalaze (s obzirom da se poreska osnovica utvrđuje kao vrednost objekta uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta).

U praksi bi to izgledalo ovako:

kada se porez utvrđuje za neizgrađeno zemljište, Prilog-1 ima jedan Podprilog,

– kada se porez utvrđuje za jedan objekat sa pripadajućim zemljištem, podnose se dva Podpriloga (jedan za zemljište, jedan za objekat, a označavaju se odgovarajućim rednim brojevima),

– kada se porez utvrđuje za više objekata sa pripadajućim zemljištem, broj Podpriloga odgovara broju objekata uvećanom za jedan (tj. za zemljište na kome se nalaze ti objekti).

U Delu A. Predmet oporezivanja – unosi se broj od jedan do osam, koji odgovara vrsti prava, korišćenju ili državini poreskog obveznika na nepokretnosti za koju se unose podaci u Podprilogu, i to:

1 – za pravo svojine, odnosno za pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2 – za pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;

3 – za pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4 – za pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5 – za korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6 – za državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7 – za državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8 – za državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

U Delu B. Vrsta nepokretnosti – unosi se broj od jedan do sedam, za odgovarajuće zemljište, odnosno za odgovarajući objekat, za koji se unose podaci u Podprilogu, i to:

1 – za građevinsko zemljište;

2 – za poljoprivredno zemljište;

3 – za šumsko zemljište;

4 – za stan;

5 – za kuću za stanovanje;

6 – za poslovnu zgradu i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat koji služi za obavljanje delatnosti;

7 – za garažu, odnosno za garažno mesto.

Izuzetno, vrsta nepokretnosti unosi se i u koloni, slovima za sledeće nepokretnosti: za eksploataciona polja i eksploatacione objekte; za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti; za objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja; za objekte za proizvodnju gasa; za objekte za proizvodnju pare, tople vode, hladnog vazduha i leda; za objekte za tretman i odlaganje otpada; za objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala; za skladišne i stovarišne objekte; za žičare; za puteve; za pruge i druge infrastrukturne objekte; za kablovsku kanalizaciju i za druge podzemne građevinske objekte u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično.

U Delu V. Površina zemljišta pod objektom na koji se porez plaća – unosi se podatak samo kada se Podprilog popunjava za objekat (osim skladišnog i stovarišnog objekta, kao i objekta iz člana 7. stav 7. Zakona na koji se porez na imovinu plaća), tako što se unosi površina zemljišta pod tim objektom.

U istoj koloni unose se podaci o zoni u kojoj se nalazi zemljište, odnosno objekat za koji se unose podaci. Podatak o zoni preuzima se iz akta jedinice lokalne samouprave, koji obveznik može pronaći na internet stranici jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se zemljište, odnosno objekat nalazi. Ako jedinica lokalne samouprave nije donela akt kojim je odredila zone – podatak o zoni se ne unosi (jer on ne postoji).

U Delu G. Dan nastanka poreske obaveze – unosi se dan kada je nastala poreska obaveza za zemljište, odnosno za objekat za koji se u Podprilog unose podaci.

U Delu D. Period za koji se porez za 20__ godinu utvrđuje samooporezivanjem, u koloni D.1. Dan od kojeg se utvrđuje porez za 20__ godinu – unosi se dan od kojeg se utvrđuje porez za poresku godinu za nepokretnost za koju se u Podprilogu unose podaci.

U istoj koloni (posle unošenja dana od kojeg se utvrđuje porez za poresku godinu) u polje Osnov unosi se jedan od brojeva od jedan do tri, i to:

1 – kada je poreska obaveza nastala pre 1. januara poreske godine ili kada je dan od kada se utvrđuje porez – dan nastanka poreske obaveze u toku godine;

2 – kada je dan od kojeg se utvrđuje porez – dan evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika-preduzetnika;

3 – kada je dan od kojeg se utvrđuje porez – 184-i dan od dana ustupanja nepokretnosti za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje, drugom licu uz naknadu koje u toku 12 meseci (neprekidno ili sa prekidima) traje duže od 183 dana.

U koloni D.2. Dan do kojeg se utvrđuje porez za 20__ godinu – unosi se dan do kojeg se utvrđuje porez za poresku godinu za nepokretnost za koju se u Podprilogu unose podaci. Potom se u istoj koloni, u polje Osnov, unosi broj jedan ili dva, i to:

1 – kada je dan do kojeg se utvrđuje porez – dan prestanka poreske obaveze u toku poreske godine a pre utvrđivanja poreza;

2 – kada je dan do kojeg se utvrđuje porez – dan prestanka evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika – preduzetnika u toku poreske godine (uključujući i prestanak evidentiranja zbog prestanka obavljanja delatnosti) a pre utvrđivanja poreza.

U koloni D.3. Broj dana za koji se poreska obaveza za 20__ godinu utvrđuje samooporezivanjem, odnosno broj dana od promene do isteka poreske godine – unosi se:

– kod utvrđivanja poreza unosi se broj dana za koji se poreska obaveza za poresku godinu utvrđuje samooporezivanjem (kada se porez utvrđuje za celu poresku godinu, to je 365 ili 366 dana. Kada je poreska obaveza nastala u toku godine a do podnošenja poreske prijave nije prestala, to je broj dana od nastanka poreske obaveze do isteka poreske godine),

– kod izmene utvrđenog poreza zbog promene – unosi se broj dana od promene do isteka poreske godine u kojoj je došlo do promene.

Na primer, ako je obveznik kupio nepokretnost 11.10.2014. godine, kao dan od kada utvrđuje porez unosi 11.10.2014. godine, kao dan do kada utvrđuje porez unosi 31.12.2014. godine, a kao broj dana za koji utvrđuje poresku obavezu unosi broj 82.

U koloni D.4. Dan podnošenja poslednje poreske prijave u kojoj je utvrđen porez za 20__ godinu – unosi se dan na koji je podneta poslednja poreska prijava u kojoj je utvrđen porez na imovinu za nepokretnost iz Podpriloga. Ako za tu nepokretnost nije podneta poreska prijava, za zemljište se ova kolona ne popunjava a za objekat se unosi dan kada je podneta poslednja poreska prijava u kojoj je utvrđen porez za zemljište na kome se objekat nalazi.

U Delu Đ. Poreska osnovica – unose se podaci, i to:

pod Brojem Đ.1. Fer vrednost nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u 20__ godini – podatke unosi samo obveznik koji je vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez (dalje: tekuća godina) iskazao po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama (dalje: fer vrednost), tako što unosi broj tekuće godine i fer vrednost nepokretnosti. Obveznik kome je osnovica fer vrednost nepokretnosti ne unosi podatke pod Br. Đ.2. (uključujući i Đ.2.1. i Đ.2.2.), Đ.3. (uključujući i Đ.3.1. i Đ.3.2.) i Đ.4. do Đ.8.

Pod Brojem Đ.2. Vrednost nepokretnosti procenjena prema prosečnoj ceni 1m2 u zoni u kojoj se nalazi – unose se podaci za nepokretnost (osim za žičare, puteve, pruge i druge infrastrukturne objekte, kao i za kablovsku kanalizaciju i druge podzemne građevinske objekte u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično) obveznika koji vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine u tekućoj godini nije iskazao po fer vrednosti, a poreska obaveza za tu nepokretnost je postojala na dan 1. januara poreske godine a jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ta nepokretnost nalazi je u skladu sa zakonom utvrdila prosečnu cenu 1m2 odgovarajuće nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi. Obveznik koji unosi podatke pod tačkom Đ.2, za istu nepokretnost ne unosi podatke pod Br. Đ.1, Đ.3. (uključujući i Đ.3.2.) i Đ.4. do Đ.8.

Podaci se unose tako što se pod Brojem Đ.2. unese vrednost nepokretnosti koja je proizvod njene korisne površine sa Broja Đ.2.1. i prosečne cene 1m2 odgovarajuće nepokretnosti u zoni u kojoj se ona nalazi sa Broja Đ.2.2. (podatak o prosečnoj ceni jednog m2 odgovarajuće nepokretnosti u zoni podnosilac prijave može preuzeti iz akta jedinice lokalne samouprave prema mestu nepokretnosti, koji je objavljen na internet stranici te jedinice lokalne samouprave).

Pod Brojem Đ.2.1. Korisna površina nepokretnosti – unosi se podatak o ukupnoj površini zemljišta, odnosno o korisnoj površini objekta izraženoj u metrima kvadratnim (korisna površina objekta je zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta, isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta).

Pod Brojem Đ.2.2. Prosečna cena 1m2 odgovarajuće nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi – unosi se podatak o prosečnoj ceni 1m² odgovarajuće nepokretnosti u zoni u kojoj se nepokretnost nalazi, prema aktu jedinice lokalne samouprave objavljenom u skladu sa Zakonom. Na primer, kada se u Podprilog unose podaci za građevinsko zemljište, unosi se podatak o prosečnoj ceni 1m² građevinskog zemljišta u zoni u kojoj se nalazi građevinsko zemljište za koje se unose podaci.

Pod Brojem Đ.3. Vrednost nepokretnosti kada ni u zoni, i u graničnoj zoni, nije bilo najmanje tri prometa odgovarajućih nepokretnosti – unose se podaci za nepokretnost (osim za žičare, puteve, pruge i druge infrastrukturne objekte, kao i za kablovsku kanalizaciju i druge podzemne građevinske objekte u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično) obveznika koji vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine u tekućoj godini nije iskazao po fer vrednosti, a poreska obaveza za tu nepokretnost je postojala na dan 1. januara poreske godine, pri čemu ni u zoni u kojoj se nepokretnost nalazi, ni u graničnim zonama, nije bilo najmanje tri prometa odgovarajućih nepokretnosti.

Obveznik koji podatke unosi u ovoj podtački, za istu nepokretnost ne unosi podatke pod Br. Đ.1, Đ.2. (uključujući i Đ.2.2.) i Đ.4. do Đ.8.

Pod Brojem Đ.3. unosi se podatak o vrednosti nepokretnosti koja je proizvod korisne površine nepokretnosti sa Broja Đ.2.1, prosečne cene sa Broja Đ.3.1. i koeficijenta nepokretnosti sa Broja Đ.3.2.

Pod Brojem Đ.3.1. Prosečna cena 1m² odgovarajuće nepokretnosti na osnovu koje je za 20__ godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni – unosi se broj tekuće godine i podatak o prosečnoj ceni 1m² odgovarajuće nepokretnosti na osnovu koje je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni, prema aktu jedinice lokalne samouprave.

Na primer, kada se u obrazac unose podaci za poslovni objekat – pod Brojem Đ.3.1. unosi se podatak o prosečnoj ceni 1m² poslovnih zgrada i drugih građevinskih objekata koji služe za obavljanje delatnosti, na osnovu koje je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni, prema aktu jedinice lokalne samouprave.

Pod Brojem Đ.3.2. Koeficijent nepokretnosti u zoni u kojoj se ona nalazi – unosi se koeficijent nepokretnosti u zoni u kojoj se ona nalazi prema aktu jedinice lokalne samouprave. Ako jedinica lokalne samouprave nije objavila akt o koeficijentima do 30. novembra tekuće godine, ili ih je utvrdila preko maksimalnog iznosa iz člana 7a stav 3. Zakona, koeficijenti za nepokretnosti u odgovarajućoj zoni iznose:

1) 1,00 – za nepokretnosti u najopremljenijim zonama;

2) 0,80 – za nepokretnosti u zonama koje se u toj jedinici lokalne samouprave graniče sa zonama iz tačke 1) ovog stava;

3) 0,40 – za nepokretnosti u zonama seoskih naselja;

4) 0,30 – za nepokretnosti u zonama izvan seoskih i gradskih naselja;

5) 0,60 – za ostale zone u toj jedinici lokalne samouprave.

Pod Brojem Đ.4. Vrednost objekta iz člana 7. stav 4. Zakona iskazana posebno od vrednosti pripadajućeg zemljišta u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u 20__ godini – unose se podaci samo za objekte iz člana 7. stav 4. Zakona čija je vrednost u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini iskazana posebno od vrednosti pripadajućeg zemljišta, tako što se unosi broj tekuće godine i vrednost objekta u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini, koja je iskazana odvojeno od vrednosti pripadajućeg zemljišta. Reč je o sledećim objektima: eksploatacioni objekti; objekti u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti; objekti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja; objekti za proizvodnju gasa, pare, tople vode, hladnog vazduha i leda; objekti za tretman i odlaganje otpada; objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala; skladišni i stovarišni objekti. U ovom slučaju za objekat ne unose se podaci pod Br. Đ.1, Đ.2. (uključujući Đ.2.2.), Đ.3. i Br. Đ.5. do Đ.8.

Pod Brojem Đ.5. Građevinska vrednost objekta iz člana 7. stav 4. Zakona procenjena od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u 20__ godini – unose se podaci samo za objekte iz člana 7. stav 4. Zakona (to su: eksploatacioni objekti; objekti u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti; objekti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja; objekti za proizvodnju gasa, pare, tople vode, hladnog vazduha i leda; objekti za tretman i odlaganje otpada; objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala; skladišni i stovarišni objekti) čija vrednost u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini nije iskazana posebno od vrednosti pripadajućeg zemljišta, tako što se unosi broj tekuće godine i građevinska vrednost objekta iz člana 7. stav 4. Zakona procenjena od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini. U ovom slučaju za objekat se ne unose podaci pod Br. Đ.1, Đ.2. (uključujući Đ.2.2.), Đ.3, Đ.4. i Br. Đ.6. do Đ.8.

Pod Brojem Đ.6. Nabavna vrednost u poslovnim knjigama obveznika u poreskoj godini – unosi se nabavna vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika u poreskoj godini, za nepokretnosti koje je obveznik izgradio, stekao, ili mu je po drugom osnovu nastala poreska obaveza u toku poreske godine. Za nepokretnost za koju se unose podaci pod ovim brojem, ne unose se podaci pod Br. Đ.1, Đ.2. (uključujući Đ.2.2.), Đ.3, Đ.4, Đ.5, Đ.7. i Đ.8.

Pod Brojem Đ.7. Vrednost nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u 20__ godini – unosi se broj tekuće godine i vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini, za:

objekte iz člana 7. stav 8. Zakona (žičare, putevi, pruge i drugi infrastrukturni objekti, kablovska kanalizacija i drugi podzemni građevinski objekti u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično);

eksploataciona polja,

– ostale nepokretnosti obveznika koji vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine u tekućoj godini nije iskazao po fer vrednosti a poreska obaveza za nepokretnost koja se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja nije donela i objavila akte iz člana 7a stav 6. Zakona u skladu sa Zakonom (akt o prosečnoj ceni 1 m2 odgovarajuće nepokretnosti u zonama i akt kojim utvrđuje zone i najopremljenije zone) je postojala na dan 1. januara poreske godine.

Član 7. Zakona o porezu na imovinu

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje u skladu sa stavom 1. ovog člana čini:

1) za neizgrađeno zemljište – vrednost zemljišta;

2) za ostale nepokretnosti – vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.

Vrednost nepokretnosti iz stava 2. ovog člana poreski obveznik utvrđuje procenom prema elementima iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, vrednost nepokretnosti je vrednost iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika (u daljem tekstu: knjigovodstvena vrednost) u tekućoj godini, i to za:

1) eksploataciona polja i eksploatacione objekte;

2) objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti;

3) objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja;

4) objekte za proizvodnju gasa;

5) objekte za proizvodnju pare, tople vode, hladnog vazduha i leda;

6) objekte za tretman i odlaganje otpada;

7) objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala;

8) skladišne i stovarišne objekte.

Nepokretnosti iz stava 4. ovog člana opredeljuju se prema njihovoj nameni u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

Za nepokretnosti iz stava 4. ovog člana koje obveznik u poslovnim knjigama iskazuje posebno od vrednosti pripadajućeg zemljišta, osim eksploatacionih polja, osnovicu poreza na imovinu čini zbir knjigovodstvenih vrednosti objekata i vrednosti pripadajućih zemljišta koje su procenjene u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Ako obveznik vrednost zemljišta i vrednost objekata iz stava 4. ovog člana ne iskazuje posebno u svojim poslovnim knjigama, osnovica poreza na imovinu za zemljište i objekat koji se na njemu nalazi, kao jedinstvenu celinu, čini vrednost zemljišta utvrđena u skladu sa stavom 3. ovog člana uvećana za građevinsku vrednost objekta procenjenu od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Izuzetno od st. 1. do 7. ovog člana, osnovica poreza na imovinu za žičare, puteve, pruge i druge infrastrukturne objekte, kao i za kablovsku kanalizaciju i druge podzemne građevinske objekte u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično, je knjigovodstvena vrednost objekata na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Za nepokretnost koju obveznik koji vodi poslovne knjige izgradi, stekne, ili mu po drugom osnovu nastane poreska obaveza u toku godine za koju se utvrđuje porez na imovinu (u daljem tekstu: poreska godina), osnovica poreza na imovinu za tu godinu je njena nabavna vrednost iskazana u poslovnim knjigama obveznika, a za naredne godine utvrđuje se primenom st. 1. do 8. i stava 10. ovog člana.

Obveznik iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona koji vodi poslovne knjige osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti čiji je držalac utvrđuje u skladu sa čl. 5, 6. i 6a ovog zakona.

Pripadajućim zemljištem, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, smatra se katastarska parcela zemljišta na kojoj se nalazi objekat ili njegov deo, odnosno deo zemljišta određen granicom (međom) – ako takav deo postoji.

 

 

Za nepokretnost za koju se unose podaci pod ovim brojem, ne unose se podaci pod Br. Đ.1. do Đ.6. i Brojem Đ.8.

Pod Brojem Đ.8. Utvrđena osnovica poreza na imovinu za tekuću godinu za nepokretnost za koju je obveznik držalac u slučaju iz člana 6. stav 8. Zakona – unosi se podatak za nepokretnost na kojoj je predmet oporezivanja državina, ako ni u zoni u kojoj se nepokretnost nalazi, ni u graničnim zonama, nije bilo najmanje tri prometa odgovarajućih nepokretnosti. Unosi se podatak o utvrđenoj osnovici poreza na imovinu za tu nepokretnost za tekuću godinu, odnosno utvrđena osnovica poreza na imovinu za odgovarajuću nepokretnost u istoj zoni obveznika koji ne vodi poslovne knjige za tekuću godinu.

Pod Brojem Đ.9. Vrednost nepokretnostiunosi se vrednost nepokretnosti iz Podpriloga (iz jednog od odgovarajućih Br. Đ.1. do Đ.8.) koja čini osnovicu poreza na imovinu.

Na primer, za nepokretnost obveznika koji vrednost nepokretnosti iskazuje pod brojem Đ.2, pod brojem Đ.9. unosi se ista vrednost kao pod Đ.2.

Podnosilac prijave na kraju Podpriloga unosi mesto i datum popunjavanja Podpriloga i potpisuje ga.

Unošenje podataka u Prilog-1: Na levoj strani Priloga-1 unosi se redni broj, tako što se prvi primerak tog obrasca označava brojem jedan, a na svakom narednom primerku tog obrasca unosi naredni broj.

Zatim se unose podaci o mestu nepokretnosti za koju se u Prilogu-1 utvrđuje porez (mesto, katastarska opština, broj katastarske parcele, zona u kojoj se nalazi (na osnovu odluke jedinice lokalne samouprave o zonama, koja je objavljena do 30. novembra tekuće godine. Ako jedinica lokalne samouprave nije utvrdila i objavila zone, u Prilog-1 ne upisuje se zona), naziv ulice, broj i slovo (ako postoji slovna oznaka uz broj), sprat, broj i slovo posebnog dela objekta (ako postoji slovna oznaka uz broj). Podrazumeva se da se unose odgovarajući podaci zavisno od vrste nepokretnosti. To, na primer, znači da se za zemljište ne unosi broj stana, sprat i sl.

Pod Brojem 1. Poreska stopa – unosi se stopa po kojoj je utvrđen porez na imovinu, prema odluci skupštine jedinice lokalne samouprave koja je objavljena do 30. novembra tekuće godine, a koja za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige može iznositi do 0,4%. Podatak o visini poreske stope obveznici mogu saznati sa internet stranice jedinice lokalne samouprave kojoj podnose prijavu. Ako skupština jedinice lokalne samouprave nije donela i objavila odluku u propisanom roku ili ako je odlukom utvrđena stopa poreza veća od 0,4%, porez se obračunava po stopi od 0,4%.

Pod Brojem 2. Utvrđena poreska osnovica – unosi se iznos utvrđene poreske osnovice za sve nepokretnosti iz Podpriloga koji su sastavni deo Priloga-1 u koji se unose podaci (sabiranjem vrednosti nepokretnosti sa Broja Đ.9. iz svih Podpriloga).

Dakle, kada se prvi put utvrđuje porez za poresku godinu, unese se vrednost sa Đ.9. Podpriloga (ako uz Prilog-1 postoji samo jedan Podprilog, na primer – za neizgrađeno zemljište) ili zbir vrednosti sa Đ.9. Podpriloga (kada se uz Prilog-1 podnosi više Podpriloga, na primer kada se poreska osnovica utvrđuje za zemljište na kome se nalazi objekat pa se uz Prilog-1 podnosi jedan Podprilog za zemljište i jedan za objekat).

Međutim, kada se PPI-1 podnosi zbog promene pri kojoj je na zemljištu, čija vrednost je uključena u poresku osnovicu pod Brojem 2, u toku poreske godine nastala poreska obaveza za objekat ili je došlo do druge promene koja dovodi do uvećanja utvrđene poreske obaveze u toku poreske godine, ili do istovetne promene za zemljište, u Prilogu-1 koji se podnosi uz PPI-1 kojom se prijavljuje ta promena, pod Brojem 2. utvrđuje se poreska osnovica samo za tu nepokretnost. Naime, samo za tu nepokretnost preuzme se vrednost sa Đ.9. Podpriloga i unese pod Brojem 2. Priloga-1.

Napominjemo da do uvećanja utvrđene poreske obaveze u toku poreske godine dovode promene i to:

– nastanak poreske obaveze na nepokretnosti u toku poreske godine,

– početak evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod, kao i

– ustupanje nepokretnosti za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje drugom licu uz naknadu koje u toku 12 meseci traje duže od 183 dana.

Kada u toku poreske godine dođe do promene zbog koje se umanjuje utvrđena poreska obaveza za tu poresku godinu, pod Brojem 2. ne unose se podaci.

Reč je o sledećim promenama:

– prestanak poreske obaveze u toku poreske godine,

– prestanak evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod, uključujući i prestanak evidentiranja zbog prestanka obavljanja delatnosti.

Pod Brojem 3. Obračunat porez – unosi se iznos obračunatog poreza za sve nepokretnosti iz Podpriloga koji su sastavni deo Priloga-1 u koji se unose podaci, tako što se utvrđena poreska osnovica sa Broja 2. deli brojem dana u poreskoj godini i množi brojem dana za koji se poreska obaveza za poresku godinu utvrđuje samooporezivanjem i poreskom stopom sa Broja 1.

U suštini, kada se poreska obaveza utvrđuje za celu poresku godinu, vrednost nepokretnosti sa Đ.9. koja čini poresku osnovicu množi se poreskom stopom i tako dobija utvrđeni porez. Na navedeni način se postupa kada se prvi put utvrđuje porez za poresku godinu.

Kada je došlo do promene koja dovodi do uvećanja utvrđenog poreza za poresku godinu (tj. kada se utvrđuje iznos tog uvećanja zbog promene) pod Brojem 3. obračunava se porez samo za nepokretnost na kojoj je došlo do promene tako što se:

OP = PO/365, odn. 366 x D.3. x PS

gde je

OP – obračunati porez

PO – utvrđena poreska osnovica sa Broja 2.

365, odn. 366 – broj dana u poreskoj godini

D.3. – broj dana od promene do isteka poreske godine za koji se poreska obaveza za poresku godinu utvrđuje samooporezivanjem

PS – poreska stopa sa Broja 1.

Kako se može uočiti, u ovom slučaju broj dana u poreskoj godini je uvek veći od broja dana za koji se poreska obaveza utvrđuje, zbog čega je neophodno da se obračun sprovede u potpunosti.

Pod Brojem 3. ne unose se podaci kada u toku poreske godine dođe do promene koja dovodi do umanjenja utvrđenog poreza (prestanak poreske obaveze u toku poreske godine, prestanak evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod, uključujući i prestanak evidentiranja zbog prestanka obavljanja delatnosti).

Pod Brojem 4. Površina zemljišta pod objektom, odnosno delom objekta na koji se porez plaća (osim zemljišta pod skladišnim i stovarišnim objektom i zemljišta iz člana 7. stav 7. Zakona) – unosi se površina zemljišta pod objektom ili pod delom objekta na koji se porez na imovinu plaća, u koju se ne ubraja površina pod:

– skladišnim i stovarišnim objektom (koje, prema odredbi člana 12. stav 1. tačka 8) Zakona, nije oslobođeno plaćanja poreza), pa ni kada se na te objekte porez na imovinu plaća, kao i

– pod objektom iz člana 7. stav 4. Zakona: eksploatacioni objekti; objekti u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti; objekti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja; objekti za proizvodnju gasa, pare, tople vode, hladnog vazduha i leda; objekti za tretman i odlaganje otpada; objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala) obveznika koji vrednost tih objekata i vrednost zemljišta na kome se nalaze ne iskazuje posebno u svojim poslovnim knjigama.

Površina pod objektom na koji se porez na imovinu plaća dobija se sabiranjem površina unetih pod V. iz svih Podpriloga koji su sastavni deo Priloga-1 u koji se unose podaci. Površina se unosi u metrima kvadratnim.

Kada su na istom objektu više lica poreski obveznici, odnosno kada u okviru objekta postoje posebne celine za koje su više lica poreski obveznici, pri čemu su ta lica obveznici i za zemljište na kome se objekat nalazi, pod Brojem 4. Unosi se srazmerni deo površine zemljišta pod objektom na koji se porez plaća, koji odgovara srazmeri površine objekta za koju je obveznik konkretno lice u odnosu na ukupnu površinu objekta.

Broj 4. ne popunjava se:

– za površinu zemljišta pod objektom koji je oslobođen plaćanja poreza,

– za površinu zemljišta pod skladišnim i/ili stovarišnim objektom,

– za površinu zemljišta pod objektom iz člana 7. stav 4. Zakona obveznika koji vrednost tih objekata i vrednost zemljišta na kome se nalaze ne iskazuje posebno u svojim poslovnim knjigama.

Pod Brojem 5. Umanjenje poreza za površinu zemljišta sa Broja 4. – unosi se iznos za koji se umanjuje poreska obaveza zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje za površinu zemljišta pod objektom, odnosno delom objekta na koji se porez plaća (tj. za površinu zemljišta sa Broja 4.).

Iznos umanjenja poreza za tu površinu zemljišta dobija se tako što se:

– vrednost zemljišta sa Broja Đ.9. Podpriloga u koji su uneti podaci za zemljište deli sa korisnom površinom tog zemljišta (to je ukupna površina zemljišta izražena u metrima kvadratnim) sa Broja Đ.2.1. Podpriloga, pa se tako dobijeni iznos

– množi površinom zemljišta sa Broja 4. Priloga-1 (tj. sa površinom zemljišta pod objektom za koju se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, izraženom u metrima kvadratnim), pa se dobijeni iznos:

– deli sa brojem dana u poreskoj godini (365 ili 366) i

– množi brojem dana za koji se u poreskoj godini za konkretno zemljište utvrđuje porez, a potom

– množi poreskom stopom sa Broja 1. Priloga-1.

Broj 5. se ne popunjava kada se na zemljištu nalazi:

– isključivo objekat koji je oslobođen plaćanja poreza,

skladišni i/ili stovarišni objekat,

objekat iz člana 7. stav 4. Zakona (eksploatacioni objekat; objekat u kojem su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti; objekat za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja; objekat za proizvodnju gasa, pare, tople vode, hladnog vazduha i leda; objekat za tretman i odlaganje otpada; objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala) obveznika koji vrednost tih objekata i vrednost zemljišta na kome se nalaze ne iskazuje posebno u svojim poslovnim knjigama.

Pod Brojem 6. Umanjenje poreza za poresko oslobođenje na delu nepokretnosti, osim umanjenja sa Broja 5. – unosi se površina za koju se ostvaruje pravo na umanjenje poreza i navodi zakonski osnov za to (član, stav i tačka Zakona).

Pod Brojem 7. Ukupno umanjenje poreza – unosi se ukupno umanjenje poreza za nepokretnost iz Priloga-1, koju dobija sabiranjem umanjenja po osnovu poreskog oslobođenja za površinu zemljišta pod objektom na koji se porez plaća (sa Br. 5.) i poreskog oslobođenja po drugom osnovu za deo objekta ili zemljišta (sa Br. 6.).

Pod Brojem 8. Utvrđeni porez za 20__ godinu – unosi se broj poreske godine za koju je utvrđen porez i iznos utvrđenog poreza za tu godinu (kao razlika obračunatog poreza sa Broja 3. i iznosa ukupno umanjenog poreza sa Broja 7.). Pod Br. 8.1. do 8.4. unosi se iznos utvrđenog poreza za prvo, drugo, treće i četvrto tromesečje, tako što se iznos utvrđenog poreza za poresku godinu sa Broja 8. deli brojem dana za koje se poreska obaveza za poresku godinu utvrđuje samooporezivanjem (sa broja D.3. Podpriloga) i množi brojem dana za koji se u svakom tromesečju porez utvrđuje samooporezivanjem (porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu a plaća u četiri tromesečne rate, pri čemu je iznos koji se plaća za svako tromesečje srazmeran periodu trajanja prava u toku tog tromesečja).

Dakle, porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu a plaća u četiri tromesečne rate, pri čemu iznos koji se plaća za svako tromesečje nije isti: on je srazmeran periodu za koji je konkretno lice poreski obveznik u toku tog tromesečja.

Kada se prijavljuje promena utvrđenog poreza za poresku godinu, za nepokretnosti iz Priloga-1 pod Brojem 8. unosi se iznos poslednjeg utvrđenog prijavljenog poreza iz odgovarajućeg rednog broja Priloga-1 za poresku godinu, a pod Br. 8.1. do 8.4. unosi se poslednji iznos poreza za prvo, drugo, treće i četvrto tromesečje.

Pod Brojem 9. Uvećanje, odnosno umanjenje utvrđenog poreza za 20__ god. za nepokretnost iz podpriloga zbog promene – popunjava se samo kada se prijavljuje promena sa Broja 2.2. Obrasca PPI-1.

U slučaju promene u toku poreske godine koja dovodi do uvećanja utvrđenog poreza za poresku godinu (nastanak poreske obaveze, odnosno početak evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod, odnosno ustupanje nepokretnosti za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje drugom licu uz naknadu koje u toku 12 meseci traje duže od 183 dana), pod Brojem 9. unosi se znak: „+“ i razlika obračunatog poreza sa Broja 3. i iznosa umanjenog poreza sa Broja 7, za nepokretnost iz Podpriloga na kojoj je došlo do promene.

Naime, kako je pod Brojem 3. obračunat porez samo za nepokretnost koja dovodi do uvećanja poreza i eventualno pod Brojem 7. obračunat iznos umanjenja poreza samo za tu nepokretnost, Broj 9. praktično predstavlja utvrđeni porez samo za tu nepokretnost od promene do isteka poreske godine za koji, kao za razliku, treba uvećati poresku obavezu za poresku godinu.

Nakon što se unese iznos uvećanja poreza za poresku godinu, potrebno je utvrditi iznos poreza za svako od tromesečja, koji se unosi pod Br. 9.1. do 9.4. Iznosi za tromesečja dobijaju se tako što se iznos uvećanja utvrđenog poreza za poresku godinu sa Broja 9. za tromesečje u kome je došlo do promene deli brojem dana od promene do isteka poreske godine i množi brojem dana od promene do isteka tog tromesečja, a za naredna tromesečja – deli brojem dana od promene do isteka poreske godine i množi brojem dana u svakom od tih tromesečja.

U slučaju promene u toku poreske godine koja dovodi do umanjenja utvrđenog poreza za poresku godinu (prestanak poreske obaveze u toku poreske godine, odnosno prestanak evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod, uključujući i prestanak evidentiranja zbog prestanka obavljanja delatnosti):

– na svim nepokretnostima za koje je u jednom Prilogu-1 obračunata poreska osnovica, pod Brojem 9. unosi se znak: „-“ i iznos koji se dobija tako što se utvrđeni porez sa broja 8. Priloga-1 podeli brojem dana za koji je poreska obaveza utvrđena i pomnoži brojem dana od promene do isteka poreske godine sa Broja D.3. Podpriloga;

– na nekoj od nepokretnosti iz Podpriloga za koju u Prilogu-1 nije umanjen obračunati porez zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje na njenom delu, pod Brojem 9. unosi se znak: „-“ i iznos koji se dobija tako što se vrednost nepokretnosti na kojoj je došlo do promene sa Broja Đ.9. Podpriloga podeli brojem dana u poreskoj godini i pomnoži brojem dana od promene do isteka poreske godine sa Broja D.3. Podpriloga i poreskom stopom sa Broja 1. Priloga-1.

Ako je za deo nepokretnosti na kojoj je došlo do promene koja dovodi do umanjenja utvrđenog poreza za poresku godinu, obračunati porez umanjen zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, pod Brojem 9. unosi se znak: „-“ i iznos koji se dobija tako što se iznos obračunat na napred navedeni način umanji u srazmeri sa iznosom poreskog oslobođenja za tu nepokretnost u odnosu na pripadajući porez za tu nepokretnost.

Ako je po utvrđivanju poreza za objekat (za koji obračunati porez nije umanjen zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje na delu objekta) došlo do promene na posebnom delu tog objekta koja dovodi do umanjenja utvrđenog poreza za poresku godinu (na primer, ako je po utvrđivanju poreza za objekat došlo do formiranja posebnih ekonomskih celina u okviru objekta i prodata jedna od njih), odnosno ako je po utvrđivanju poreza za neizgrađeno zemljište (za koje obračunati porez nije umanjen zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje na delu zemljišta) došlo do promene na delu tog zemljišta koja dovodi do umanjenja utvrđenog poreza za poresku godinu (na primer, ako je izvršena podela tog zemljišta na više parcela i prodata jedna od njih), pod Brojem 9. unosi se znak: „-“ i iznos koji se dobija tako što se:

– za objekat = VO/KP X KPPD /365, odn. 366 x D.3. x PS

gde je

VO – vrednost objekta sa Broja Đ.9. Podpriloga

KP – korisna površina objekta (izražena u metrima kvadratnim)

KPPD – korisna površina posebnog dela objekta,

365, odn. 366 – broj dana u poreskoj godini

D.3. – broj dana od promene do isteka poreske godine

PS – poreska stopa

– za zemljište = VZ/KP X KPPD /365, odn. 366 X D.3. X PS

gde je

VZ – vrednost zemljišta sa Broja Đ.9. Podpriloga

KP – korisna površina zemljišta (izražena u metrima kvadratnim)

KPPD – korisna površina posebnog dela zemljišta na kome je došlo do promene

364, odn. 366 – broj dana u poreskoj godini

D.3. – broj dana od promene do isteka poreske godine

PS – poreska stopa

Ako je za deo nepokretnosti na kojoj je došlo do promene koja dovodi do umanjenja utvrđenog poreza za poresku godinu, umanjen obračunati porez zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, pod Brojem 9. unosi se znak: „-“ i iznos koji se dobija tako što se iznos obračunat na navedeni način umanji u srazmeri sa iznosom poreskog oslobođenja za tu nepokretnost u odnosu na pripadajući porez za tu nepokretnost.

U slučaju istovremene promene koja dovodi do umanjenja utvrđenog poreza za poresku godinu do koje je došlo i na delu zemljišta i na objektu koji se na tom zemljištu nalazi (na primer, ako je prodata 1/2 objekta i 1/2 pripadajućeg zemljišta), pri čemu je za površinu zemljišta pod objektom ostvareno pravo na poresko oslobođenje, pod Brojem 9. unosi se znak: „-“ i iznos koji se dobija tako što se vrednost zemljišta na čijem delu je došlo do promene sa Broja Đ.9. Podpriloga podeli sa korisnom površinom tog zemljišta (izraženom u metrima kvadratnim) i pomnoži razlikom korisne površine dela tog zemljišta na kome je došlo do promene i površine tog zemljišta za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje (izražene u metrima kvadratnim), nakon čega se dobijena vrednost sabere sa vrednošću objekta na kojem je došlo do promene i potom zbir tih vrednosti podeli brojem dana u poreskoj godini i pomnoži brojem dana od promene do isteka poreske godine sa Broja D.3. Podpriloga i poreskom stopom sa Broja 1. Priloga-1.

Ako je za deo objekta na kome je došlo do promene koja dovodi do umanjenja utvrđenog poreza za poresku godinu, umanjen obračunati porez zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, pod Brojem 9. unosi se znak: „-“ i iznos koji se dobija tako što se vrednost zemljišta na čijem delu je došlo do promene sa Broja Đ.9. Podpriloga podeli sa korisnom površinom tog zemljišta (izraženom u metrima kvadratnim) i pomnoži razlikom korisne površine dela tog zemljišta na kome je došlo do promene i površine tog zemljišta za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje (izražene u metrima kvadratnim), nakon čega se dobijena vrednost sabere sa iznosom za objekat dobijen na istovetan način (tako što se vrednost objekta na kojem je došlo do promene podeli sa korisnom površinom tog objekta izraženom u metrima kvadratnim i pomnoži razlikom korisne površine dela tog objekta na kome je došlo do promene i površine tog objekta za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje) i potom zbir tih vrednosti podeli brojem dana u poreskoj godini i pomnoži brojem dana od promene do isteka poreske godine sa Broja D.3. Podpriloga i poreskom stopom sa Broja 1. Priloga-1.

Pod Brojem 10. Utvrđeni porez za 20__ god. nakon promene koja se prijavljuje – unosi se iznos utvrđenog poreza za poresku godinu nakon promene (kao zbir prethodno utvrđenog poreza za sve nepokretnosti iz Podpriloga za koje je utvrđen porez u Prilogu-1 korigovan za uvećanje – umanjenje poreza nakon promene). Dakle, Broj 10. i podbrojevi (10.1. do 10.4.) popunjavaju se samo kada dođe do promene, bilo da ta promena dovodi do uvećanja ili do umanjenja utvrđenog poreza.

Pod Br. 10.1. do 10.4. unosi se iznos utvrđenog poreza za prvo, drugo, treće i četvrto tromesečje poreske godine nakon promene koja se prijavljuje, tako što se iznos poreza za tromesečje poreske godine (pod Br. 8.1. do Br. 8.4.) u kome je došlo do promene i za tromesečja koja slede tom tromesečju, uvećava, odnosno umanjuje zbog promene (za iznos pod Br. 9.1. do Br. 9.4.).

Prilog-2 (kao sastavni deo PPI-1)

Prilog-2 sadrži podatke o svim nepokretnostima obveznika na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave za koje obveznik nije obračunao porez zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje. Kada obveznik nema pravo na poresko oslobođenje, uz poresku prijavu na Obrascu PPI-1 ne podnosi Prilog-2.

Jedan obrazac Prilog-2 sadrži polja za sedam nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza. Kada je broj nepokretnosti za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje veći od sedam, obveznik podnosi odgovarajući broj Priloga-2 za nepokretnosti koje nisu obuhvaćene u prethodnom primerku Priloga-2.

Na primer, ako obveznik ima pravo na poresko oslobođenje za 15 nepokretnosti, podnosi 3 Obrasca Prilog-2.

Unošenje podataka u Prilog-2: U Prilog-2 sa leve strane podnosilac prijave unosi redni broj Priloga, tako što prvi primerak tog obrasca, u kome su popunjeni podaci za do sedam nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza, označava brojem jedan, naredni primerak obrasca u kome su popunjeni podaci od osme do najviše četrnaest nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza, označava brojem dva i tako redom dok za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave na koje se porez na imovinu ne plaća zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, ne budu uneti podaci u Prilogu-2.

Ispod Dela R. br. – unosi se redni broj nepokretnosti za koju se unose podaci, a koja je oslobođena plaćanja poreza. Naime, kako svaki obrazac ovog priloga sadrži podatke za sedam nepokretnosti, ako obveznik ima pravo na poresko oslobođenje za svoje dve nepokretnosti, on podnosi jedan Prilog-2, označava ga rednim brojem 1, a u Delu R. br. prvu nepokretnost koja je navedena označava brojem 1, a drugu brojem 2.

Ispod Dela Podaci o nepokretnosti, u koloni posle R. br. – unosi se predmet oporezivanja, vrsta nepokretnosti, zona, korisna površina nepokretnosti, kao i drugi podaci zavisno od vrste nepokretnosti (mesto, ulica, broj i slovo – ako postoji slovna oznaka uz broj, sprat, broj posebnog dela nepokretnosti i slovo – ako postoji slovna oznaka uz broj posebnog dela, katastarska opština i dr.), dan od kojeg se za tu nepokretnost utvrđuje porez za poresku godinu i dan do kojeg se za tu nepokretnost utvrđuje porez za poresku godinu.

Podatak o predmetu oporezivanja unosi se tako što se u polje iznad predmeta oporezivanja unosi jedan od brojeva (od jedan do osam) koji odgovara pravu, korišćenju ili državini na nepokretnosti koja je predmet oporezivanja a koja je oslobođena plaćanja poreza, i to:

1 – za pravo svojine, odnosno za pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2 – za pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;

3 – za pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4 – za pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5 – za korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6 – za državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7 – za državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8 – za državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Podatak o vrsti nepokretnosti unosi se tako što se u polje iznad vrste nepokretnosti unosi jedan od brojeva koji odgovara vrsti nepokretnosti koja je oslobođena plaćanja poreza, i to:

1 – za građevinsko zemljište;

2 – za poljoprivredno zemljište;

3 – za šumsko zemljište;

4 – za stan;

5 – za kuću za stanovanje;

6 – za poslovnu zgradu i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat koji služi za obavljanje delatnosti;

7 – za garažu, odnosno za garažno mesto.

Na primer, ako se porez na imovinu ne plaća na pravo svojine na poslovnoj zgradi, kod predmeta oporezivanja unosi se broj 1, a kod vrste nepokretnosti – broj 6.

U istoj koloni unosi se podatak o zoni u kojoj se nalazi nepokretnost (prema aktu jedinice lokalne samouprave kojim su uređene zone, a ako taj akt nije donet – ova rubrika se ne popunjava) i korisnoj površini nepokretnosti (korisna površina zemljišta je njegova ukupna površina, a korisna površina objekta je zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta (isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta) izraženoj u metrima kvadratnim).

U koloni posle Dan od kojeg se utvrđuje porez za 20__ god. – unosi se dan od kojeg se utvrđuje porez za poresku godinu za nepokretnost za koju se unose podaci. U istoj koloni (posle unošenja dana od kojeg se utvrđuje porez za poresku godinu) u polje Osnov (zašto se porez za poresku godinu utvrđuje od tog dana) unosi se jedan od brojeva od jedan do tri, i to:

1 – kada je poreska obaveza nastala pre 1. januara poreske godine ili kada je dan od kada se utvrđuje porez – dan nastanka poreske obaveze u toku poreske godine;

2 – kada je dan od kojeg se utvrđuje porez – dan evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika-preduzetnika;

3 – kada je dan od kojeg se utvrđuje porez – 184-i dan od dana ustupanja nepokretnosti za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje, drugom licu uz naknadu koje u toku 12 meseci (neprekidno ili sa prekidima) traje duže od 183 dana.

U koloni Dan do kojeg se utvrđuje porez za 20__ god. – unosi se dan do kojeg se utvrđuje porez za poresku godinu za nepokretnost za koju se unose podaci. U istoj koloni (posle unošenja dana do kojeg se utvrđuje porez za poresku godinu) u polje Osnov unosi se broj jedan ili dva, i to:

1 – kada je dan do kojeg se utvrđuje porez za poresku godinu – dan prestanka poreske obaveze u toku poreske godine a pre utvrđivanja poreza;

2 – kada je dan do kojeg se utvrđuje porez – dan prestanka evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika – preduzetnika u toku poreske godine (uključujući i prestanak evidentiranja zbog prestanka obavljanja delatnosti preduzetnika) a pre utvrđivanja poreza.

Ispod Dela Zakonski osnov za poresko oslobođenje – unosi se odredba (član, stav i tačka) Zakona koja je osnov za poresko oslobođenje nepokretnosti za koju se unose podaci.

Podnosilac prijave na kraju Priloga-2 unosi mesto i datum popunjavanja Priloga-2 i potpisuje ga.

 

Unošenje podataka u obrazac PPI-1

 

Unošenje podataka u obrazac PPI-1: Ispod naziva obrasca podnosilac poreske prijave sa leve strane unosi naziv jedinice lokalne samouprave i njene organizacione jedinice kojoj podnosi poresku prijavu (poreska prijava podnosi se organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi). Sa desne strane obrasca u odgovarajućoj kućici podnosilac prijave označava da li podnosi poresku prijavu ili izmenjenu poresku prijavu, u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: ZPPPA). Izmenjena poreska prijava podnosi se ako poreski obveznik ustanovi da poreska prijava koju je podneo jedinici lokalne samouprave sadrži grešku ili propust. U naziv obrasca unosi broj kalendarske godine za koju je utvrđen porez (dalje: poreska godina) i za koju podnosi poresku prijavu (na primer, ako se prijavljuje utvrđeni porez za 2014. godinu – upisuje se 2014.).

U Deo 1. Podaci o poreskom obvezniku – pod odgovarajućim podbrojem unose se: poslovno ime ili ime i prezime obveznika; PIB ili JMBG u zavisnosti od vrste obveznika; matični broj obveznika; šifra i naziv pretežne delatnosti obveznika; datum upisa obveznika u registar; podaci o sedištu/prebivalištu-boravištu obveznika.

U Delu 2. podnosilac prijave označava da li prijavljuje utvrđeni porez za poresku godinu ili prijavljuje izmenu prijavljenog utvrđenog poreza za poresku godinu.

Kad prijavljuje utvrđeni porez obveznik zaokružuje Broj 2.1. i unosi broj poreske godine za koju je utvrdio i prijavljuje utvrđeni porez (na primer, unosi broj 2014. kada prijavljuje utvrđeni porez za 2014. godinu).

Broj 2.2. zaokružuje se samo ako u toku poreske godine dođe do promene koja je od uticaja na visinu utvrđenog poreza i unosi se broj izmene utvrđenog i prijavljenog poreza (tako što se kod prve izmene unosi broj jedan, kod druge izmene broj dva i tako redom) i broj poreske godine za koju je utvrđen porez čiji iznos se menja. U istoj koloni u kućicu unosi se jedan od brojeva od jedan do pet, koji odgovara vrsti promene zbog koje se menja utvrđeni i prijavljeni porez za poresku godinu, i to:

1 – nastanak poreske obaveze u toku poreske godine;

2 – prestanak poreske obaveze u toku poreske godine;

3 – početak evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod, u toku poreske godine;

4 – prestanak evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod, u toku poreske godine (uključujući i prestanak evidentiranja zbog prestanka obavljanja delatnosti);

5 – ustupanje nepokretnosti za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje, drugom licu uz naknadu koje u toku 12 meseci (neprekidno ili sa prekidima) traje duže od 183 dana.

U istoj koloni posle vrste promene unosi se dan nastanka te promene (na primer, ako se prijava podnosi zbog nastanka poreske obaveze u toku poreske godine – unosi se dan nastanka poreske obaveze).

Jednom poreskom prijavom PPI-1 prijavljuje se jedna ili više istovrsnih promena do kojih je došlo na isti dan (nastanak poreske obaveze obveznika na jednoj ili više nepokretnosti do koje je došlo istog dana, prestanak poreske obaveze obveznika na jednoj ili više nepokretnosti do koje je došlo istog dana…), na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave.

Deo 3. Utvrđeni porez – kod prvog podnošenja PPI-1 za poresku godinu unosi se broj poreske godine za koju je utvrđen porez (npr. 2014. – ako se prijavljuje utvrđeni porez za 2014. godinu) i iznos utvrđenog poreza za tu godinu (koji predstavlja zbir utvrđenog poreza za tu godinu za sve nepokretnosti obveznika iz Priloga-1, koje se nalaze na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave). Stoga, da bi obveznik bio u mogućnosti da unese podatke u PPI-1, potrebno je da prethodno za sve nepokretnosti koje nisu (u potpunosti) oslobođene plaćanja poreza utvrdi porez u Prilozima-1. Pod Br. 3.1. do 3.4. – unosi se iznos utvrđenog poreza za prvo, drugo, treće i četvrto tromesečje poreske godine, za sve nepokretnosti obveznika koje se nalaze na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave (na osnovu utvrđenog poreza za prvo, drugo, treće i četvrto tromesečje u Prilozima-1).

Kada se prijavljuje promena utvrđenog poreza u Deo 3. unosi se iznos poslednjeg utvrđenog prijavljenog poreza za poresku godinu. Ovde nije reč o greški ili propustu u prethodno podnetoj prijavi (jer se radi otklanjanja te greške ili propusta podnosi izmenjena poreska prijava) već o promeni zbog nastanka poreske obaveze u toku poreske godine, zbog prestanka poreske obaveze u toku poreske godine, zbog početka evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod u toku poreske godine, zbog prestanka evidentiranja nepokretnosti u poslovnim knjigama preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ne plaća na paušalno utvrđen prihod u toku poreske godine (uključujući i prestanak evidentiranja zbog prestanka obavljanja delatnosti); zbog ustupanja nepokretnosti za koju je ostvareno pravo na poresko oslobođenje, drugom licu uz naknadu koje u toku 12 meseci (neprekidno ili sa prekidima) traje duže od 183 dana.

U Deo 4. Iznos uvećanja – umanjenja utvrđenog poreza sa Broja 3. nakon promene sa Broja 2.2. – unose se podaci samo kada u toku poreske godine dođe do izmene utvrđenog i prijavljenog poreza zbog promene sa Broja 2.2. tako što se unosi iznos uvećanja – umanjenja utvrđenog poreza nakon promene u odnosu na iznos poslednjeg utvrđenog i prijavljenog poreza za poresku godinu. Kada zbog promene dolazi do uvećanja utvrđenog prijavljenog poreza, u kućicu ispred iznosa poreza unosi se znak: „+“, a kada dolazi do umanjenja – unosi se znak: „-„. Pod Brojem 4.1. do 4.4. unosi se iznos uvećanja – umanjenja utvrđenog poreza za prvo, drugo, treće i četvrto tromesečje.

U Deo 5. ___ Utvrđeni porez za 20__ godinu nakon promene sa Broja 2.2. – unose se podaci samo kada u toku poreske godine dođe do izmene utvrđenog i prijavljenog poreza zbog promene sa broja 2.2. U tom slučaju unosi se iznos utvrđenog poreza za poresku godinu nakon promene, kao zbir utvrđenog poreza za tu godinu za sve nepokretnosti obveznika iz Priloga-1 (nepokretnosti na kojima nije bilo promena utvrđenog poreza i nepokretnosti na kojima je bilo promena zbog kojih je izmenjen iznos utvrđenog poreza), koje se nalaze na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave.

U Deo 6. Popis priloga na obrascima Prilog-1 i Prilog-2 – pod Brojem 6.1. upisuje se broj priloga na Obrascu Prilog-1, a pod Brojem 6.2. upisuje se broj priloga na Obrascu Prilog-2, koje je podnosilac prijave podneo uz poresku prijavu. U Deo 7. Popis priloženih dokaza – unosi se spisak priloženih dokumenata koje je podnosilac prijave podneo, a koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu. Obveznik koji uz prijavu nije priložio dokumenta ne popunjava Deo 7. U Deo 8. Napomena podnosioca prijave – unosi se, ako je potrebna, napomena podnosioca poreske prijave vezana za podnošenje poreske prijave.

Podnosilac prijave na kraju prijave označava jednu od kućica koja odgovara svojstvu u kome podnosi prijavu (zavisno od toga da li prijavu podnosi poreski obveznik, poreski punomoćnik, poreski savetnik, zakonski zastupnik obveznika ili zastupnik obveznika po službenoj dužnosti), svoj PIB i JMBG, poslovno ime, odnosno ime i prezime, kao i prebivalište, odnosno sedište, unosi mesto i datum popunjavanja poreske prijave i potpisuje je.

Rezime prvog podnošenja poreske prijave PPI-1 u poreskoj godini:

– U Prilogu – 2 obveznik unosi podatke o nepokretnostima koje su u celini oslobođene plaćanja poreza;

– U Podprilogu obveznik utvrđuje vrednost svake nepokretnosti koja nije oslobođena plaćanja poreza;

– U Prilogu – 1 za nepokretnosti koje čine celinu (samo neizgrađeno zemljište, zatim objekti sa pripadajućim zemljištem istog obveznika i sl.) utvrđuje ukupnu poresku osnovicu sabiranjem Đ.9. iz Podpriloga u kojima je utvrđena vrednost tih nepokretnosti, potom obračunava porez množenjem poreske osnovice i poreske stope, obračunava eventualno umanjenje utvrđenog poreza zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje na delu nepokretnosti.

– Pod Brojem 8. Priloga – 1 utvrđuje porez za sve nepokretnosti iz Podpriloga, a ne popunjava Br. 9. i 10. Priloga – 1.

– Iz svih Priloga -1. sabere iznose pod Br. 8 i taj zbir – kao utvrđeni porez za poresku godinu na teritoriji konkretne jedinice lokalne samouprave unosi pod Brojem 3. Obrasca PPI-1. Sabiranjem iznosa pod 8.1. svih Priloga – 1 dobija se iznos poreza za prvo tromesečje koji se unosi pod 3.1. Obrasca PPI-1, sabiranjem iznosa pod 8.2. svih Priloga – 1 dobija se iznos poreza za drugo tromesečje koji se unosi pod 3.2. Obrasca PPI-1, i tako za sva četiri tromesečja.

– U Obrascu PPI-1 ne popunjavaju se Brojevi 4. i 5.

Kada nakon prvog podnošenja PPI-1 u poreskoj godini obveznik npr. kupi nepokretnost:

– Ako za tu nepokretnost u celosti obveznik ima pravo na poresko oslobođenje, za nju unosi podatke u Prilogu – 2, a ne popunjava Prilog – 1, ni Podprilog.

– U PPI-1 prijavljuje promenu (zaokružuje 2.2. i označava broj promene, vrstu i dan njenog nastanka), pod brojem 3. unosi poslednji utvrđeni prijavljeni porez za sve nepokretnosti na teritoriji te jedinice lokalne samouprave (podrazumeva se da unosi i iznose poreza za svako tromesečje), pod Brojem 4. kao iznos uvećanja utvrđenog poreza unosi nulu, a pod Brojem 5. unosi iste iznose poreza koji su uneti pod Brojem 3, iz razloga što stečena nepokretnost ne dovodi do uvećanja poreske obaveze.

– Ako za tu nepokretnost obveznik nema pravo na poresko oslobođenje u celosti, ne podnosi Prilog-2.

– U Podprilogu utvrđuje vrednost stečene nepokretnosti i iskazuje je pod Đ.9.

– U Prilogu-1 unosi podatke pod Br. 1. do 7. (poresku stopu, obračunati porez samo za tu nepokretnost…), a pod brojem 8. ne popunjava ništa, jer za tu nepokretnost nije utvrđen porez niti je ona sastavni deo nepokretnosti za koju je već utvrđen porez.

– Pod Brojem 9. unosi podatke o utvrđenom porezu samo za tu nepokretnost za poresku godinu (i za tromesečja pod 9.1. do 9.4.)

– U PPI-1 zaokružuje broj 2.2. i označava broj promene, vrstu i dan njenog nastanka.

– U PPI-1 pod Brojem 3. unosi iznos poslednjeg utvrđenog poreza za sve nepokretnosti za poresku godinu i za svako tromesečje, na teritoriji konkretne jedinice lokalne samouprave.

– U PPI-1 pod Brojem 4. unosi znak „+“, jer promena dovodi do uvećanja ranije utvrđenog poreza i unosi iznos utvrđenog poreza sa broja 9. Priloga – 1 koji podnosi uz tu prijavu (a pod podbrojem 4. 1. unosi iznos sa 9.1. Priloga-1 i tako za sva četiri tromesečja).

– U PPI-1 pod Brojem 5. unosi iznos ukupno utvrđenog poreza za nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave nakon promene, koji se dobija sabiranjem iznosa sa Broja 3. i Broja 4. (na isti način utvrđuje iznose poreza za tromesečja).

Kada nakon prvog podnošenja PPI-1 u poreskoj godini obveznik npr. proda zemljište

– Ako je za to zemljište u celosti obveznik imao pravo na poresko oslobođenje, za njega unosi podatke u Prilogu – 2 (i menja dan do koga se utvrđuje porez u odnosu na dan označen u prethodno podnetom Prilogu-2), a ne popunjava Prilog – 1, ni Podprilog.

– U PPI-1 prijavljuje promenu (zaokružuje 2.2. i označava broj promene, vrstu i dan njenog nastanka), pod brojem 3. unosi poslednji utvrđeni prijavljeni porez za sve nepokretnosti na teritoriji te jedinice lokalne samouprave (podrazumeva se da unosi i iznose poreza za svako tromesečje), pod Brojem 4. kao iznos umanjenja utvrđenog poreza unosi nulu, a pod Brojem 5. unosi iste iznose poreza koji su uneti pod Brojem 3, iz razloga što prodata nepokretnost ne dovodi do umanjenja poreske obaveze.

– Ako za tu nepokretnost obveznik nije imao pravo na poresko oslobođenje u celosti, ne podnosi Prilog-2.

– U Podprilogu koji popunjava za to zemljište menja podatke pod D.2. (Dan do kojeg se utvrđuje porez) i D.3. (broj dana od promene do isteka poreske godine) i iskazuje vrednost prodate nepokretnosti pod Đ.9.

– U Prilogu-1 pod brojem 8. iskazuje poslednji utvrđeni porez za sve nepokretnosti iz Priloga-1 čiji je sastavni deo i zemljište koje je prodato (ako je u tom Prilogu-1 utvrđen porez samo za zemljište koje je bilo predmet prodaje u toku poreske godine, unosi se podatak o utvrđenom porezu za poresku godinu za to zemljište).

– Pod Brojem 9. unosi iznos umanjenja poreza za poresku godinu, obračunat na navedeni način, a ispred tog iznosa stavlja znak: „-„. Na isti način postupa i za tromesečja – pod 9.1. do 9.4.

– Pod brojem 10. sabira iznos pod Brojem 8. i 9. (pošto je iznos pod brojem 9. negativan, to znači da se iznos sa Broja 8. umanjuje za iznos pod Brojem 9. Na isti način postupa i za svako tromesečje.)

– U PPI-1 zaokružuje broj 2.2. i označava broj promene, vrstu i dan njenog nastanka.

– U PPI-1 pod Brojem 3. unosi iznos poslednjeg utvrđenog poreza za sve nepokretnosti za poresku godinu i za svako tromesečje, na teritoriji konkretne jedinice lokalne samouprave.

– U PPI-1 pod Brojem 4. unosi znak „-„, jer promena dovodi do umanjenja ranije utvrđenog poreza i unosi iznos utvrđenog umanjenja sa broja 9. Priloga – 1 koji podnosi uz tu prijavu (a pod podbrojem 4. 1. unosi iznos sa 9.1. Priloga-1 i tako za sva četiri tromesečja).

– U PPI-1 pod Brojem 5. unosi iznos ukupno utvrđenog poreza za nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave nakon promene, koji se dobija tako što se od iznosa sa Broja 3. oduzme iznos sa Broja 4. (na isti način utvrđuje iznose poreza za tromesečja).

 

 PRIMER POPUNJENOG PPI-1 OBRASCA SA PRILOZIMA

Obrazas PPP-1-1

Obrazas PPP-1-2

Obrazas PPP-1-3

Obrazas PPP-1-4

Obrazas PPP-1-5

Obrazas PPP-1-6

Obrazas PPP-1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović