POPUNJAVANJE PB – 1 OBRASCA SA PRIMEROM

Rok za dostavljanje obrasca PB-1 i PDP je 29, jun 2014. godine ili 180 dana od poslednjeg dana za dostavljanje finansijskog izveštaja APR.

 

Obveznici podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa su:

 

• privredna društva osnovana,  banke, društva za osiguranje, berze i brokersko-dilerska društva, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima, kao i sva druga pravna lica osnovana radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti (kao što su npr privatne zdravstvene ustanove, privatne visokoobrazovne ustanove i sl.);

• preduzeća osnovana u skladu sa Zakonom o preduzećima („Sl. list SRJ“, br. 29/96, 33/96 – ispr., 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001 i 36/2002 i „Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 – dr. zakon), sa obavezom da se usklade sa Zakonom o privrednim društvima (društvena preduzeća, javna preduzeća nezavisno od načina ostvarivanja prihoda) – član 1. stav 1. Zakona;

• druga pravna lica osnovana (u skladu sa posebnim propisima) radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti (privatne zdravstvene ustanove, privatni fakulteti i sl.) – član 1. stav 1. Zakona;

• zadruge koje ostvaruju prihod na tržištu – član 1. stav 2. Zakona.


Dokumentacija koja se dostavlja uz poreski bilans i prijavu

 

Uz obrazac PB-1 Poreskoj  Upravi dostavlja se i PDP obrazc.

Ostala dokumenta koja se dostavljaju, nisu obavezna za sve privrednike, već  zavise od poslovanja firme, su:

• Obrazac OA – obračun amortizacije stalnih sredstava,

• Obračun poreske amortizacije za nepokretnosti,

• Obrazac PK za ulaganje u osnovna sredstva,

• Obrazac OK o priznavanju kamate kod duga povezanom licu,

• Obrazac SU za utvrđivanje srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva,

• Obrazac SI o srazmerno stečenoj imovini statusnom promenom,

• Aneks Obrasca PB1 za obračun kredita po osnovu dividendi ostvarenih iz druge države,

• Aneks 1 Obrasca PB1 za obračun poreskog kredita po osnovu prihoda ostvarenih u drugoj državi,

• KPB o poreskoj konsolidaciji.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović