ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE PB OBRASCA NADLEŽNOJ PU

MB900402666 18

Rok za dostavljanje poreskih obrazaca za pravna lica /PB-1  i PDP/ prema aktuelnim propisima 180 dana od dostavljanja finansijskih izveštaja APR, što zanči do 29. juna 2014. za poslovnu 2013. godinu.

Preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva i dalje imaju obavezu da poresku prijavu i PB-2 obrazac dostave poreskim organima do 15. marta 2014. Olakšavajuće okolnost je što 15. mart pada u subotu, pa se krajnji rok za dostavu ovih dokumenata pomera za 17. mart 2014. godine.

Imajući u vidu produženi rok za dostavu propisanih dokumenata, donosilac novih Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, zaboravio je na računovodstvena i poreska  pravila koja nalažu da se prvo utvrdi oporeziva osnovica koja se unosi u Bilans Uspeha, tako da smo nove pravilnike mogli da vidimo tek oko 20. februara 2014. godine.

Ovom problemu, treba dodati i činjenicu da je usvojen PRAVILNIK O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU “VAN DOHVATA RUKE” PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA  (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2013 i 8/2014), koji je veliki broj privrednika koji posluju u sistemu povezanih lica, dodatno opteretio i usporio postupak sastavljanja i dostavljanja finansijakih izveštaja za 2013. godinu.

Najteži deo posla je utvrđivanje oporezive dobiti, posebno za ona preduzeća koja imaju obavezu da PU dostave i Izveštaj/Studiju o transfernim cenama, a takvih je dosta.  Jedino rešenje je dostaviti finansijske izveštaje APR na vreme, dok posao oko utvrđivanja transfernih cena odraditi nakon toga, od marta.

Prema iskustvu od prošle godine, APR je završio unos finansijskih izveštaja do 09. 04. 2013., tako se očekuje da će biti i ove. U periodu, nakon predavanja FI do unosa podataka u bazu APR moguće je dostaviti bez doplate nov izemnjin FI. Ukoliko bi nakon 01. 04. 2014. dostavljali APR nove FI, potrebno ih je dostaviti uz plaćanje takse i izveštaj revizije.

Mala i mikro pravna lica, imaju olakšavajuću okolnost, da ukoliko postoji potreba za korkcijom FI po osnovu transfernih cena ili po nekom drugom osnovu, nastale izemene mogu iskazati korekcijom početnog stanja i prikazati ispravke kroz završni račun za 2014. godinu. Naravno, da poreske izveštaje dostave PU na vreme.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović