PRIHODI I RASHODI OD KAMATA – PRIPREMA ZA FI 2013. GODINU

Obračunete, plaćene i naplaćene redovne i zatezne kamate nemaju isti status u smislu troškova poslovanja. Zatezne kamate za neuredno plaćanje poreza i doprinosa prema PU u obrascu  Poreskog Bilansa ne priznaje se kao trošak poslovanja, takođe zatezna kamata koju plaćate povezanom licu – ne priznaje se kao trošak. Međutim, prilikom plaćanja kamate na primljenu pozajmicu ili kredit iz inostranstva, prilikom plaćanja glavnice i kamate dužni ste da obračunate i platite porez po odbitku.

Jedna od pripremnih radnji, pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu, jeste pravilno utvrđivanje prihoda i troškova po osnovu kamata. Ova obaveza odnosi se na sva privredna društva i preduzetnike koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović