POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2013. GODINU

imagesOve godine došlo je do značajnih promena prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2013. godinu. Po prvi put će se primenjivati pravila koja su, kroz izmene i dopune zakona koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica, uvedena 2012. i 2013. godine.

Sve ove promene koje se odnose na porez na dobit pravnih lica za 2013. godinu u skladu su sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 i 47/2013).  

Zakonom propisano da se poreski bilans i poreska prijava (počev za 2013. godinu) podnose u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza (a najkasnije do 30. juna 2014. godine).    

Odredbe izvršenih izmena i dopuna Zakona koje se primenjuju na utvrđivanje poreza na dobit počev za 2013. godinu

Na utvrđivanje poreza na dobit počev za 2013. godinu primenjuju se odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2012) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 47/2013), i to:

Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje, iz člana 7a tačka 2) Zakona, priznaju se na teret rashoda, do iznosa obaveze koju obveznik ima prema tom licu.

To znači da će na odgovarajućem rednom broju Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ______ do _____ 201_. godine – dalje: Obrazac PB 1, obveznik iskazati rashod koji se ne priznaje, a koji odgovara razlici između iznosa celokupnog potraživanja i obaveze koju obveznik ima prema istom licu.

Izdaci za reklamu i propagandu iz člana 15. Zakona priznaju se kao r ashod u poreskom bilansu (počev za 2013. godinu) u iznosu do 10% (umesto dosadašnjih 5%) od ukupnog prihoda obveznika.

Takođe, procenat poreski priznatih rashoda za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene, kao i za davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite povećan je sa dosadašnjih 3,5% na 5% od ukupnih prihoda obveznika, a procenat priznavanja rashoda za ulaganja u oblasti kulture (uključujući i kinematografsku delatnost) povećan je sa dosadašnjih 3,5% na 5% od ukupnih prihoda obveznika.

Iznosi koji se ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu za 2013. godinu, utvrdiće se primenom izmenjenih procenata na ukupni prihod obveznika i iskazati na već postojećim red. br. u Obrascu PB 1.

Otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja iz člana 16. Zakona, priznaje se pod izmenjenim uslovima u tački 3) stava 1. ovog člana, tako da se, počev za 2013. godinu na teret rashoda priznaje otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja, pri čemu su prva dva uslova (da su potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika i da su u knjigama poreskog obveznika ta potraživanja ispravljena kao nenaplativa) ostala nepromenjena, dok je treći uslov (da poreski obveznik pruži dokaze o utuženju dužnika ili prijavi potraživanja u likvidacionom ili stečajnom postupku nad dužnikom) dopunjen u tom smislu što se (pored navedenog) otpis vrednosti potraživanja priznaje i u slučaju kada obveznik poseduje dokaz da je radi naplate potraživanja pokrenut izvršni postupak. Sva otpisana potraživanja za koja je pokrenut izvršni postupak pa su, s tim u vezi bila priznata kao rashod, u momentu povlačenja predloga za izvršenje, ulaze u prihode obveznika.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!