2

ZAVRŠNI RAČUN – OBRAČUN KURSNIH RAZLIKA I EFEKATA VALUTNE KLAUZULE NA DAN BILANSA 31.12.2013.

Sva pravna lica i preduzetnici imaju obavezu, da na kraju poslovne godine izvrše obračun kursnih razlika. Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da ne primenjuju MRS/MSFI, već    Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika i  Zakona o računovodstvu, obračun i knjiženje kursnih razlika vrše u skladu sa ovim pravilnikom. Obzirom da su odredbe navedenog pravilnika u tom delu u saglasnosti sa MRS 21, proizilazi da i mala pravna lica i preduzetnici obračunavaju i iskazuju kursne razlike u skladu sa navedenim standardom

Efekti promena deviznih kurseva, sa računovodstvenog aspekta, iskazuju se kao:

– kursne razlike i

– efekti od ugovaranja valutne klauzle.

Nestabilnost na deviznom tržištu koja se ogleda u stalnom slabljenju dinara prema ostalim valutama i efekti tih promena imaju veliki značaj na finansijski rezultat u bilansu uspeha.

Kursne razlike obavezno se obračunavaju na:

1.      u aktivi Bilansa stanja

Grupa 00 – Neuplaćeni upisani kapital (novčani deo)

Grupa 03 – Dugoročni plasmani

Klasa 2 – Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

2.      u pasivi Bilansa stanja

Grupa 31 – Neuplaćeni upisani kapital (novčani deo)

Klasa 4 – Dugoročna rezervisanja i obaveze, (obuhvata, dugoročne devizne kredite u zemlji i inostranstvu, izražene u valuti, dobavljači u inostranstvu, kao i domaći ukoliko je ugovorena valutna klauzula, obaveze po osnovu ugovora o lizingu)  osim računa

430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije.

Efekti kursnih razlika na visinu finansijskog rezultata

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.